தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MUgkil (kazai, VEy)-mUgkil (kazai, VEy)

 • mUgkil (kazai, vEy)

  7. pAlai
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
  kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
  kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
  5
  tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
  innE peyya minnumAl-tOzi!
  veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
  taN n'aRuj cilampil tujcum
  ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
  paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

  28. pAlai
  en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
  tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
  annai pOla iniya kURiyum,
  kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
  5
  maNi ena izitarum aruvi, pon ena
  vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
  ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
  OTu mazai kizikkum cenni,
  kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

  46. pAlai
  vaikaltORum inpamum iLamaiyum
  ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
  kANIr enRalO aritE; atu n'ani
  pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
  5
  pUN aNi Akam pulampa, pANar
  ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
  paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
  vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
  evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
  10
  n'an vAy allA vAzkkai
  mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  62. pAlai
  vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
  kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
  enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
  kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
  5
  uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
  tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
  ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
  uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
  ulavai Akiya maratta
  10
  kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?
  mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

  82. kuRijci
  n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
  vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
  en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
  muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
  5
  uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
  pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
  cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
  veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
  10
  kOL n'Ay koNTa koLLaik
  kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.
  tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  95. kuRijci
  kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
  ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
  atavat tIm kani anna cem mukat
  tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
  5
  kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
  kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
  kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
  cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
  koTicci kaiyakattatuvE, piRar
  10
  viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.
  talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

  105. pAlai
  muLi koTi valan'ta muL arai ilavattu
  oLir cinai atira vIci, viLipaTa
  vev vaLi vazagkum vEy payil marugkil,
  kaTu n'aTai yAnai kanRoTu varun'ta,
  5
  n'eTu n'Ir aRRa n'izal il AgkaN
  aruj curak kavalaiya ennAy; n'eTuj cEN
  paTTanai, vAziya-n'ejcE!-kuTTuvan
  kuTa varaic cunaiya mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu vAn pOtu kamazum
  10
  am cil Oti arum paTar uRavE.
  iTaic curattu mILaluRRa n'ejcinait talaimakan kazaRiyatu.-muTattirumARan

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  294. kuRijci
  tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
  n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
  mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
  eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
  5
  tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
  cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
  cilampuTan kamazum cAral
  ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!
  maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

  322. kuRijci
  Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
  itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
  vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
  eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
  5
  Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
  kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
  taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
  n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
  10
  aNagku ena uNarak kURi, vElan
  in iyam kaRagkap pATi,
  pal malar citaRip paravuRu palikkE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

  333. pAlai
  mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
  kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
  paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
  5
  curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
  uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
  arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
  tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
  n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
  10
  uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
  n'ayavaru kurala palli,
  n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.
  poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  366. pAlai
  aravuk kiLarn'tanna viravuRu pal kAz
  vITuRu n'uN tukil UTu van'tu imaikkum
  tirun'tuizai alkul, perun' tOT kuRumakaL
  maNi Er aimpAl mAcu aRak kazIi,
  5
  kUtir mullaik kuRug kAl alari
  mAtar vaNToTu curumpu paTa muTitta
  irum pal mel aNai oziya, karumpin
  vEl pOl veN mukai viriyat tINTi,
  mutuk kuRaik kurIi muyanRu cey kuTampai
  10
  mUgkil am kazait tUgka, oRRum
  vaTa pula vATaikkup pirivOr
  maTavar vAzi, iv ulakattAnE!
  ulakiyal kURip poruLvayiR piriya valitta n'ejciRkut talaimakan colliyatu.-maturai Izattup pUtan tEvanAr

  386. kuRijci
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
  tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
  kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
  viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
  5
  kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
  'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
  'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
  terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
  kal kezu ciRukuTip poliya,
  10
  vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.
  parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

  393. kuRijci
  n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
  kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
  pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
  vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
  5
  kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
  vEy payil aTukkam cuTara minni,
  n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
  iravin varUum iTumpai n'Am uya,
  varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
  10
  n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
  n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
  putuvar Akiya varavum, n'in
  vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?
  varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

  394. mullai
  maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
  alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
  pon cey kollanin, iniya teLirppa,
  peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
  5
  van paral murampin, n'Emi atira,
  cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
  iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
  kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
  n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:32:16(இந்திய நேரம்)