தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutam-marutam

 • marutam

  20. marutam
  aiya! kuRumakaT kaNTikum: vaiki,
  makizn'an mArpil tujci, aviz iNart
  tEm pAy marAam kamazum kUn'tal
  tuLagkuiyal acaivara, kaligkam tuyalvara,
  5
  ceRitoTi teLirppa vIci, maRukil,
  pUp pOl uNkaN peyarppa n'Okki,
  cenRanaL-vAziya, maTan'tai!-n'uN pal
  cuNagku aNivuRRa viLagku pUNaL;
  mArpuRu muyakkiTai jemirn'ta cOr kuzai,
  10
  pazam piNi vaikiya tOL iNaik
  kuzain'ta kOtai, koTi muyagkalaLE.
  parattaiyiRpirin'tu van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaivi colliyatu; vAyilAkap pukka tOzitalaivikkuc colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

  30. marutam
  kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
  pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
  yANar vaNTin immena imirum,
  Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
  5
  mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
  kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
  kAl EmuRRa paitaru kAlai,
  kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
  palar koL palakai pOla-
  10
  vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

  40. marutam
  n'eTu n'A oL maNi kaTi manai iraTTa,
  kurai ilaip pOkiya viravu maNaR pan'tar,
  perumpAN kAval pUNTena, oru cAr,
  tirun'tuizai makaLir viricci n'iRpa,
  5
  veRi uRa virin'ta aRuvai mel aNaip
  puniRu n'ARu ceviliyoTu putalvan tujca,
  aiyavi aNin'ta n'eyyATTu IraNip
  pacu n'ey kUrn'ta menmai yAkkaic
  cIrkezu maTan'tai Ir-imai porun'ta,
  10
  n'aLLen kagkul, kaLvan pOla,
  akan tuRai Uranum van'tanan-
  ciRan'tOn peyaran piRan'tamARE.
  talaimakaTkup pAgku AyinAr kETpap parattai colliyatu.-kONmA n'eTugkOTTanAr

  50. marutam
  aRiyAmaiyin, annai! ajci,
  kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
  vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
  n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
  5
  n'otumalALan katumenat tAkkalin,
  'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
  'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
  'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
  ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
  10
  n'aRu n'utal arivai! pORREn,
  ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.
  tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO

  60. marutam
  malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
  peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
  kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
  karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
  5
  pukarvai aricip pommaR peruj cORu
  kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
  n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
  n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
  cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
  10
  mA irug kUn'tal maTan'tai
  Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.
  ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

  70. marutam
  ciRu veLLAgkurukE! ciRu veLLAgkurukE!
  tuRai pOku aRuvait tU maTi anna
  n'iRam kiLar tUvic ciRu veLLAgkurukE!
  em Ur van'tu, em uNtuRait tuzaii,
  5
  cinaik keLiRRu Arkaiyai avar Urp peyarti,
  anaiya anpinaiyO, peru maRaviyaiyO-
  AgkaN tIm punal IgkaN parakkum
  kazani n'al Ur makizn'arkku en
  izai n'ekiz paruvaral ceppAtOyE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-veLLi vItiyAr

  80. marutam
  'manRa erumai malar talaik kArAn
  in tIm pARpayam koNmAr, kanRu viTTu,
  Urk kuRumAkkaL mERkoNTu kaziyum
  perum pular viTiyalin virumpip pOttan'tu,
  5
  tazaiyum tArum tan'tanan, ivan' ena,
  izai aNi AyamoTu taku n'AN taTaii,
  taiit tigkaL taN kayam paTiyum
  perun' tOT kuRumakaL allatu,
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tan n'ejciRku uraittatu.-pUtantEvanAr

  90. marutam
  ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
  uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
  vaRan il pulaitti ellit tOytta
  pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
  5
  vATA mAlai tuyalvara, OTi,
  perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
  pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
  azutanaL peyarum am cil Oti,
  n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
  10
  Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
  n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
  payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!
  tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

  100. marutam
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
  mArik kokkin kUral anna
  kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
  tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
  5
  vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
  cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
  manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
  pal A n'eTu n'irai villin oyyum
  tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
  10
  pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
  maN Ar kaNNin atirum,
  n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.
  parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

  120. marutam
  taTa maruppu erumai maTa n'aTaik kuzavi
  tUN toRum yAtta kANtaku n'al il,
  koTug kuzai peyta cezuj cey pEtai
  ciRu tAz ceRitta mel viral cEppa,
  5
  vALai Irn' taTi vallitin vakaii,
  pukai uNTu amartta kaNNaL, takai peRap
  piRai n'utal poRitta ciRu n'uN pal viyar
  am tukil talaiyil tuTaiyinaL, n'ap pulan'tu,
  aTTilOLE am mA arivai-
  10
  emakkE varukatil virun'tE! civappAL anRu,
  ciRu muL eyiRu tOnRa
  muRuval koNTa mukam kANkammE.
  virun'tu vAyilAkappukka talaivan colliyatu.-mAgkuTi kizAr

  150. marutam
  n'akai n'anku uTaiyan-pANa!-n'um perumakan:
  'miLai vali citaiyak kaLiRu pala parappi,
  araN pala kaTan'ta muraN koL tAnai
  vazuti, vAziya pala! enat tozutu, INTu
  5
  man eyil uTaiyOr pOla, aHtu yAm
  ennatum pariyalO ilam' enat taN n'aTaik
  kali mA kaTaii van'tu, em cErit
  tArum kaNNiyum kATTi, orumaiya
  n'ejcam koNTamai viTumO? ajca,
  10
  kaNNuTaic ciRu kOl paRRik
  katam peritu uTaiyaL, yAy; azugkalO ilaLE.
  talain'inRu ozukappaTA n'inRa parattai talaivanai n'erugkip pANaRku uraittatu.-kaTuvan iLamaLLanAr

  170. marutam
  maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
  vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
  piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
  vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
  5
  ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
  Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
  palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
  oru vERku OTiyAgku, n'am
  panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?
  tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

  180. marutam
  pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
  kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
  viravu veLLariciyin tAam Uran
  palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
  5
  mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
  anniyum periyan; avaninum vizumiya
  iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
  punnai vizumam pOla,
  ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

  200. marutam
  kaNNi kaTTiya katira anna
  oN kural n'occit teriyal cUTi,
  yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
  'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
  5
  Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
  Ampal amanRa tIm perum pazanattup
  poykai Urkkup pOvOy Aki,
  'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
  ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
  10
  aitu akal alkul makaLir!-ivan
  poy poti koTuj col Ompumin' enavE.
  tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

  210. marutam
  arikAl mARiya am kaN akal vayal
  maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
  vittoTu cenRa vaTTi paRpala
  mInoTu peyarum yANar Ura!
  5
  n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
  celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
  cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
  punkaN ajcum paNpin
  men kaT celvam celvam enpatuvE.
  tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

  216. marutam
  tuni tIr kUTTamoTu tunnAr Ayinum,
  initE, kANun'ark kANpuzi vAztal;
  kaNNuRu vizumam kai pOl utavi,
  n'am uRu tuyaram kaLaiyAr Ayinum,
  5
  innAtuanRE, avar il UrE;
  eri maruL vEgkaik kaTavuL kAkkum
  kuruku Ar kazaniyin itaNattu AgkaN,
  EtilALan kavalai kavaRRa,
  oru mulai aRutta tirumAvuNNik
  10
  kETTOr anaiyarAyinum,
  vETTOr allatu, piRar innArE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpat talaimakan talain'inRu ozukap paTAn'inRa parattai, pANaRkuAyinum viRalikkuAyinum colluvALAy, n'erugkic colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  230. marutam
  muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
  kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
  kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
  5
  kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
  munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
  n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
  putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
  mali punal parattan'tAagku,
  10
  initE teyya, n'in kANugkAlE.
  tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

  250. marutam
  n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
  ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
  tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
  pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
  5
  kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
  muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
  piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
  n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
  verUum mAn piNaiyin orIi,
  10
  'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!
  putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

  260. marutam
  kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
  pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
  taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
  kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
  5
  veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
  tevvart tEytta cev vEl vayavan
  mali punal vAyil iruppai anna, en
  oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
  mukai aviz kOtai vATTiya
  10
  pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!
  UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar

  280. marutam
  'kokkinukku ozin'ta tIm pazam, kokkin
  kUmpu n'ilai anna mukaiya Ampal
  tUgku n'Irk kuTTattu, tuTumena vIzum
  taN tuRai Uran taNTAp parattamai
  5
  pulavAy' enRi-tOzi!-pulavEn-
  pazana yAmaip pAcaTaip puRattu,
  kazani kAvalar curi n'an'tu uTaikkum,
  tonRu mutir vELir, kunRUr anna en
  n'al manai n'ani virun'tu ayarum
  10
  kaitUvu inmaiyin eytAmARE.
  vAyil vENTic cenRa tOzikkut talaimakaL maRuttu mozin'tatu; talaimakanai ERRukkoNTu vazipaTTALaip pukazn'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.- paraNar

  290. marutam
  vayal veL Ampal cUTu taru putup pUk
  kanRuTaip puniRRA tinRa miccil
  Oyn'aTai mutu pakaTu Arum Uran
  toTarpu n'I veHkinai Ayin, en col
  5
  koLLalmAtO, muL eyiRROyE!
  n'IyE peru n'alattaiyE; avanE,
  'n'eTu n'Irp poykai n'aTu n'AL eyti,
  taN kamaz putu malar Utum
  vaNTu' ena mozipa; 'makan' ennArE.
  parattai viRalimEl vaittut talaimakaLai n'erugkic colliyatu; parattaiyiRpiriya, vAyilAyp pukka pANan kETpa, tOzi colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  300. marutam
  cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
  maTat takai Ayam kaitozutAagku,
  uRu kAl oRRa olki, Ampal
  tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
  5
  ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
  mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
  n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
  n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
  irum pAN okkal talaivan! perum puN
  10
  Eer tazumpan UNUr AgkaN,
  piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
  aTTil Olai toTTanai n'inmE.
  vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

  310. marutam
  viLakkin anna cuTar viTu tAmarai,
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai tayagka,
  uNtuRai makaLir iriya, kuNTu n'Ir
  vALai piRazum UraRku, n'ALai
  5
  makaT koTai etirn'ta maTam kezu peNTE!
  tolain'ta n'Avin ulain'ta kuRu mozi
  uTanpaTTu, OrAt tAyaroTu ozipuTan
  collalaikollO n'IyE-vallai,
  kaLiRu peRu valcip pANan kaiyatai
  10
  vaL uyirt taNNumai pOla,
  uL yAtum illatu Or pOrvaiam collE?
  vAyilAkap pukka viRaliyait tOzi colliyatu; viRaliyai etirppaTTa parattai colliyatUum Am.-paraNar

  320. marutam
  'vizavum mUzttanRu; muzavum tUgkinRu;
  evan kuRittanaLkol?' enRi Ayin-
  tazai aNin'tu alamarum alkul, teruvin,
  iLaiyOL iRan'ta anaittaRku, paza viRal
  5
  Orik konRa oru perun' teruvil,
  kAri pukka n'ErAr pulampOl,
  kallenRanRAl, UrE; ataRkoNTu,
  kAval ceRiya mATTi, AytoTi
  ezil mA mEni makaLir
  10
  vizumAn'tanar, tam kozun'araik kAttE.
  parattai tanakkup pAgkAyinAr kETpa, n'erugkic colliyatu.-kapilar

  330. marutam
  taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
  maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
  n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
  n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
  5
  iruL punai marutin in n'izal vatiyum
  yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
  em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
  pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
  pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
  10
  n'anRi cAnRa kaRpoTu
  em pATu Atal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

  340. marutam
  pullEn, makizn'a! pulattalum illEn-
  kallA yAnaik kaTun' tErc ceziyan
  paTai mAN perug kuLa maTai n'Ir viTTena,
  kAl aNain'tu etiriya kaNaik kOTTu vALai
  5
  aLLal am kazani uLvAy OTi,
  pakaTu cERu utaitta puLLi veN puRattu,
  cej cAl uzavar kOl puTai matari,
  paig kAR ceRuvin aNaimutal piRazum
  vANan ciRukuTi anna, en
  10
  kOL n'Er el vaLai n'ekiztta n'ummE!
  parattaiyiR maRuttan'ta talaimakanait talaimakaL n'on'tu colliyatu.-n'akkIrar

  350. marutam
  veNNel arin'ar taNNumai verIi,
  pazanap pal puL iriya, kazani
  vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
  tEr vaN virAan iruppai anna, en
  5
  tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
  viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
  kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
  cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
  Acu il kalam tazIiyaRRu;
  10
  vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!
  talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar

  360. marutam
  muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
  vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
  n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
  inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
  5
  cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
  pallOr pazittal n'ANi, vallE
  kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
  kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
  muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
  10
  uRRa n'in vizumam uvappen;
  maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.
  parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

  370. marutam
  vArAy, pANa! n'akukam-n'Erizai
  kaTumpuTaik kaTuj cUl n'am kuTikku utavi,
  n'eyyOTu imaikkum aiyavit tiraL kAz
  viLagku n'akar viLagkak kiTan'tOT kuRuki,
  5
  'putalvan InRenap peyar peyarttu, av varit
  titalai alkul mutu peNTu Aki,
  tujcutiyO, mel am cil Oti?' ena,
  pal mAN akaTTil kuvaLai oRRi,
  uLLinen uRaiyum eR kaNTu, mella,
  10
  mukai n'AN muRuval tORRi,
  takai malar uNkaN kai putaittatuvE.
  UTal n'ITa ARRAnAy n'inRAn pANarkkuc colliyatu; mun n'ikazn'tatanaip pANarkkuc colliyatUum Am.- uRaiyUrk katuvAyc cAttanAr

  380. marutam
  n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
  mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
  titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
  putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
  5
  vAl izai makaLir cErit tOnRum
  tErORku ottanem allEm; atanAl
  pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
  ezAal vallai Ayinum, tozAal;
  koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
  10
  pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
  puraviyum pUN n'ilai munikuva;
  viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

  390. marutam
  vALai vALin piRaza, n'ALum
  poykai n'Irn'Ay vaikutuyil ERkum
  kai vaN kiLLi veNNi cUzn'ta
  vayal veL Ampal uruva n'eRit tazai
  5
  aitu akal alkul aNi peRat taii,
  vizavin celIiyar vENTummannO;
  yANar Uran kANun'an Ayin,
  varaiyAmaiO aritE; varaiyin,
  varaipOl yAnai, vAymozi muTiyan
  10
  varai vEy puraiyum n'al tOL
  aLiya-tOzi!-tolaiyun'a palavE.
  pAgku Ayina vAyil kETpa, n'erugkic colliyatu; talaimakaL tOzikku uraip pALAy, vAyilAkap pukkAr kETpa, colliyatUum Am.-auvaiyAr

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:31:09(இந்திய நேரம்)