தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

COzar-cOzar

 • cOzar

  10. pAlai
  aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
  pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
  n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
  n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
  5
  in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
  koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
  veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
  pazaiyan vEl vAyttanna n'in
  pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.
  uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

  87. n'eytal
  uL Ur mA atta muL eyiRRu vAval
  Ogkal am cinait tUgku tuyil pozutin,
  vel pOrc cOzar aziciam perug kATTu
  n'elli am puLic cuvaik kanaviyAagku,
  5
  atu kazin'tanRE-tOzi!-avar n'ATTup
  pani arumpu uTain'ta perun' tAT punnai
  tuRai mEy ippi Irm puRattu uRaikkum
  ciRukuTip paratavar makizcciyum,
  perun' taN kAnalum, n'inain'ta ap pakalE.
  varaiviTai vaittuppiriya ARRALAya talaivi kanAk kaNTu, tOzikku uraittatu.-n'akkaNNaiyAr

  281. pAlai
  mAcu il maratta pali uN kAkkai
  vaLi poru n'eTuj cinai taLiyoTu tUgki,
  vel pOrc cOzar kazAark koLLum
  n'al vakai miku palik koTaiyOTu ukukkum
  5
  aTagkAc conRi, am pal yANar
  viTakkuTaip peruj cORu, uLLuvana iruppa,
  mazai amain'tu uRRa mAl iruL n'aTu n'AL,
  tAm n'am uzaiyarAkavum, n'Am n'am
  panik kaTumaiyin, n'ani peritu azugki,
  10
  tujcAm Akalum aRivOr
  anpilar-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  vanpoRai etir azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu; 'ARRAL' enak kavanRa tOzi talaimakaTku uraittatUum Am.- kazArk kIran eyiRRiyAr

  379. kuRijci
  pun talai man'ti kallA van paRaz
  kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
  eri akain'tanna vI tatai iNara
  vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
  5
  tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
  ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
  tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
  mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
  peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
  10
  pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
  Ogku iruj cilampil pUtta
  kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
  tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:27:15(இந்திய நேரம்)