தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

141-150

 • 141-150

  141. pAlai
  iruj cERu ATiya koTug kavuL, kaya vAy,
  mAri yAnaiyin marugkul tINTi,
  pori arai jemirn'ta puzaR kAyk konRai,
  n'ITiya caTaiyOTu ATA mEnik
  5
  kunRu uRai tavaciyar pOla, pala uTan
  enRUz n'IL iTaip poRpat tOnRum
  aruj curam eLiyaman, n'inakkE; parun'tu paTa,
  pANTiloTu poruta pal piNart taTak kai
  En'tu kOTTu yAnai icai veg kiLLi
  10
  vampu aNi uyar koTi ampar cUzn'ta
  aricil am taN aRal anna, ivaL
  viri oli kUn'tal viTTu amaikalanE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaivan collic celavu azugkiyatu.-calliyagkumaranAr

  142. mullai
  vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
  pANi koNTa pal kAl mel uRi
  jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
  paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
  5
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
  ciRu talait tozuti EmArttu alkum
  puRavinatuvE-poyyA yANar,
  allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
  10
  mullai cAnRa kaRpin,
  mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.
  vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  143. pAlai
  aitE kamma yAnE; oyyena,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
  Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
  n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
  5
  kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
  vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
  ampal mUtUr alar vAyp peNTir
  innA in urai kETTa cil n'AL
  aRiyEn pOla uyirEn;
  10
  'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.
  manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

  144. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
  karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
  pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
  pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
  5
  Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
  piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
  avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
  karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
  viravu malar poRitta tOLar
  10
  iravin varutal aRiyAtERkE.
  ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  145. n'eytal
  irug kazi poruta Ira veN maNal
  mAk koTi aTumpin mA itaz alari
  kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
  kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
  5
  aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
  puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
  'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
  yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
  parAraip punnaic cEri, mella,
  10
  n'aLLen kagkulum, varumarO-
  amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!
  iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

  146. kuRijci
  villAp pUvin kaNNi cUTi,
  'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
  n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
  kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
  5
  perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
  irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
  aruLik kUTum Arva mAkkaL
  n'allEm ennum kiLavi vallOn
  ezuti anna kAN taku vanappin
  10
  aiyaL, mAyOL, aNagkiya
  maiyal n'ejcam en mozik koLinE!
  pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

  147. kuRijci
  yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
  tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
  cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
  ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
  5
  annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
  'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
  aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
  vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
  cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
  10
  poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
  talai iRaijcinaLE annai;
  celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?
  ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

  148. pAlai
  vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
  'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
  toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
  n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
  5
  ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
  vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
  kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
  in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
  ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
  10
  uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
  aruj curam iRappa enpa;
  varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!
  pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

  149. n'eytal
  cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
  mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
  maRukil peNTir ampal tURRa,
  ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
  5
  alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
  putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
  kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
  n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
  celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
  10
  alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!
  tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

  150. marutam
  n'akai n'anku uTaiyan-pANa!-n'um perumakan:
  'miLai vali citaiyak kaLiRu pala parappi,
  araN pala kaTan'ta muraN koL tAnai
  vazuti, vAziya pala! enat tozutu, INTu
  5
  man eyil uTaiyOr pOla, aHtu yAm
  ennatum pariyalO ilam' enat taN n'aTaik
  kali mA kaTaii van'tu, em cErit
  tArum kaNNiyum kATTi, orumaiya
  n'ejcam koNTamai viTumO? ajca,
  10
  kaNNuTaic ciRu kOl paRRik
  katam peritu uTaiyaL, yAy; azugkalO ilaLE.
  talain'inRu ozukappaTA n'inRa parattai talaivanai n'erugkip pANaRku uraittatu.-kaTuvan iLamaLLanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:38(இந்திய நேரம்)