தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

61-70

 • 61-70

  61. kuRijci
  kELAy, ella tOzi! alkal
  vENavA n'aliya, veyya uyirA,
  E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
  tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
  5
  'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
  col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
  'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
  ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
  kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
  10
  kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.
  talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

  62. pAlai
  vEr piNi vetirattuk kAl poru n'aral icai
  kan'tu piNi yAnai ayar uyirttanna
  enRUz n'ITiya vEy payil azuvattu,
  kunRu Ur matiyam n'Okki, n'inRu, n'inain'tu,
  5
  uLLinen allenO yAnE-'muL eyiRRu,
  tilakam taiiya tEm kamaz tiru n'utal,
  ematum uNTu, Or matin'AT tigkaL,
  uraRu kural vev vaLi eTuppa, n'izal tapa
  ulavai Akiya maratta
  10
  kal piRagku uyar malai umparaHtu' enavE?
  mun oru kAlattupporuLvayiR pirin'tu van'ta talaivan, pinnum poruLvalikkappaTTa n'ejciRkuc celavu azugkuvittatu.-iLagkIranAr

  63. n'eytal
  uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
  miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
  kallen cErip pulavaR punnai
  vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
  5
  azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
  aRan il annai arug kaTip paTuppa,
  pacalai Aki viLivatukollO-
  puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
  kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
  10
  tirai taru puNariyin kazUum
  mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

  64. kuRijci
  ennar Ayinum ini n'inaivu ozika!
  annavAka inaiyal-tOzi!-yAm
  innamAka n'at tuRan'tOr n'aTpu evan?
  maral n'Ar uTukkai malai uRai kuRavar
  5
  aRiyAtu aRutta ciRiyilaic cAn'tam
  vaRanuRRu Ara murukki, paiyena
  maram vaRitAkac cOrn'tu ukkAgku, en
  aRivum uLLamum avar vayin cenRena,
  vaRitAl, ikuLai! en yAkkai; ini avar
  10
  varinum, n'Oy marun'tu allar; vArAtu
  avaNar Akuka, kAtalar! ivaN n'am
  kAmam paTar aTa varun'tiya
  n'Oy mali varuttam kANanmAr emarE!
  piriviTait talaiviyatu arumai kaNTu tUtuviTak karutiya tOzikkut talaivi colliyatu.- ulOccanAr

  65. kuRijci
  amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
  kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
  kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
  oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
  5
  puliyoTu poruta puN kUr yAnai
  n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
  urumiTaik kaTi iTi karaiyum
  peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

  66. pAlai
  miLaku peytanaiya cuvaiya pun kAy
  ulaRu talai ukAayc citar citarn'tu uNTa
  pulampu koL n'eTuj cinai ERi, n'inain'tu, tan
  poRi kiLar eruttam veRi paTa maRuki,
  5
  pun puRA uyavum ven' tukaL iyavin,
  n'ayan'ta kAtalaR puNarn'tanaL Ayinum,
  civan'tu oLi mazugki amarttanakollO-
  kOtai mayagkinum, kuRun' toTi n'ekizinum,
  kAz peyal alkul kAcu muRai tiriyinum,
  10
  mAN n'alam kaiyaRak kaluzum en
  mAyak kuRumakaL malar Er kaNNE?
  manai maruTci.-inican'ta n'AkanAr

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  68. kuRijci
  'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
  iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
  aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
  kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
  5
  pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
  vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
  'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
  uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
  koTi n'uTagku ilagkina minni,
  10
  ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

  69. mullai
  pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
  cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
  paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
  mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
  5
  mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
  tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
  matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
  koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
  aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
  10
  ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
  inaiyavAkit tOnRin,
  vinai valittu amaital ARRalarmannE!
  vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

  70. marutam
  ciRu veLLAgkurukE! ciRu veLLAgkurukE!
  tuRai pOku aRuvait tU maTi anna
  n'iRam kiLar tUvic ciRu veLLAgkurukE!
  em Ur van'tu, em uNtuRait tuzaii,
  5
  cinaik keLiRRu Arkaiyai avar Urp peyarti,
  anaiya anpinaiyO, peru maRaviyaiyO-
  AgkaN tIm punal IgkaN parakkum
  kazani n'al Ur makizn'arkku en
  izai n'ekiz paruvaral ceppAtOyE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-veLLi vItiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:41(இந்திய நேரம்)