தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

21-30

 • 21-30

  21. mullai
  viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
  araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
  vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
  tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
  5
  Emati, valava, tErE! utuk kAN-
  urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
  arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
  kAmaru takaiya kAnavAraNam
  peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
  10
  pularA Ir maNal malirak keNTi,
  n'AL irai kavara mATTi, tan
  pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!
  vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  22. kuRijci
  koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
  mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
  kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
  agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
  5
  tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
  vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
  kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
  van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
  kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
  10
  pILoTu tiragkiya n'elliRku
  n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
  varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

  23. kuRijci
  toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
  vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
  iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
  annai kAkkum tol n'alam citaiya,
  5
  kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
  muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
  ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
  teN n'Ir malarin tolain'ta
  kaNNE kAmam karappu ariyavvE!
  talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

  24. pAlai
  'pAr paka vIzn'ta vEruTai vizukkOTTu
  uTumpu aTain'tanna n'eTum pori viLavin,
  ATTu ozi pan'tin, kOTTu mUkku iRupu,
  kampalattanna paim payirt tAam
  5
  veLLil valci vERRu n'ATTu Ar iTaic
  cERum, n'Am' enac colla-cEyizai!-
  'n'anRu' enap purin'tOy; n'anRu ceytanaiyE;
  ceyalpaTu manattar ceyporuTku
  akalvar, ATavar; atu atan paNpE.
  poruTpirivukku uTanpaTTa tOziyait talaivi uvan'tu kURiyatu. -kaNakkAyanAr

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  26. pAlai
  n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
  cevvi cErn'ta puLLi veL arai
  viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
  piNTa n'ellin tAy manai oziya,
  5
  cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
  muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
  keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
  pon potin'tanna cuNagkin,
  iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.
  talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  28. pAlai
  en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
  tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
  annai pOla iniya kURiyum,
  kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
  5
  maNi ena izitarum aruvi, pon ena
  vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
  ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
  OTu mazai kizikkum cenni,
  kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

  29. pAlai
  n'inRa vEnil ulan'ta kAn'taL
  azal avir n'IL iTai, n'izaliTam peRAatu,
  InRu kAn maTin'ta piNavup paci kUrn'tena,
  mAnRa mAlai, vazagkun'arc cekIiya,
  5
  puli pArttu uRaiyum pul atarc ciRu n'eRi
  yAgku vallun'aLkoltAnE-yAn, 'tan
  vanain'tu En'tu iLa mulai n'Ovakol!' ena
  n'inain'tu, kain'n'ekizn'ta anaittaRkut tAn tan
  pEr amar mazaik kaN Iriya kaluza,
  10
  veyya uyirkkum cAyal,
  mai Ir Oti, peru maTattakaiyE?
  makaLpOkkiya tAycolliyatu.- pUtanAr

  30. marutam
  kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
  pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
  yANar vaNTin immena imirum,
  Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
  5
  mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
  kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
  kAl EmuRRa paitaru kAlai,
  kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
  palar koL palakai pOla-
  10
  vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:12(இந்திய நேரம்)