தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

311-320

 • 311-320

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  312. pAlai
  n'OkO yAnE, n'Om en n'ejcE-
  'panip putal Igkai am kuzai varuTa,
  ciRai kuvin'tirun'ta paital veN kuruku,
  pArvai vETTuvan, kAz kaLain'taruLa,
  5
  mAri n'inRa, maiyal aRciram-
  yAm tan uzaiyam Akavum, tAnE,
  etirtta titti muRRA mulaiyaL,
  kOTait tigkaLum panippOL-
  vATaip perum panikku ennaLkol?' enavE.
  poruL valitta talaimakan n'ejcinai n'erugkic colliyatu.-kazArk kIran eyiRRiyAr

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  314. pAlai
  'mutirn'tOr iLamai azin'tum eytAr;
  vAz n'AL vakai aLavu aRijarum illai;
  mArip pittikattu Ir itaz alari
  n'aRug kAz AramoTu miTain'ta mArpil,
  5
  kuRum poRik koNTa kommai am pukarppin
  karug kaN vem mulai jemugkap pullik
  kazivatAka, kagkul' enRu
  tAm mozi vanmaiyin poyttanar, vAziya-
  n'oTi viTuvanna kAy viTu kaLLi
  10
  alagkal am pAvai ERi, pulampu koL
  pun puRA vIz peTaip payirum
  enRUz n'ILiTaic cenRicinOrE!
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.- muppEr n'AkanAr

  315. n'eytal
  INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
  pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
  mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
  n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
  5
  pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
  n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
  jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
  muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
  vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
  10
  tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
  jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
  malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
  talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

  316. mullai
  maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
  'malarin mauval n'alam varak kATTi,
  kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
  eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
  5
  kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
  n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
  vAyttu varal vArA aLavai, attak
  kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  taLi taru taN kAr talaii,
  10
  viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

  317. kuRijci
  n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
  pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
  tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
  pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
  5
  uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
  annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
  en AkuvakoltAnE-en'tai
  Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
  AyamoTu kuRRa kuvaLai
  10
  mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?
  tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

  318. pAlai
  n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
  paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
  porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
  n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
  5
  oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
  poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
  ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
  enRUz viTar akam cilampa,
  pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?
  pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

  319. n'eytal
  Otamum oli OvinRE; Utaiyum
  tAtu uLar kAnal tavvenRanRE;
  maNal mali mUtUr akal n'eTun' teruvil,
  kUkaic cEval kurAlOTu ERi,
  5
  Ar iruj catukkattu ajcuvarak kuzaRum,
  aNagku kAl kiLarum, mayagku iruL n'aTu n'AL;
  pAvai anna palar Ay vanappin,
  taTa men paNait tOL, maTam miku kuRumakaL
  cuNagku aNi vana mulai muyagkal uLLi,
  10
  mIn kaN tujcum pozutum,
  yAn kaN tujcEn; yAtukol n'ilaiyE?
  kAppu mikutikkaN ARRAnAkiya talaimakan, talaimakaLai n'inain'tu tannuLLE colli yatu.- vinaittozil cOkIranAr

  320. marutam
  'vizavum mUzttanRu; muzavum tUgkinRu;
  evan kuRittanaLkol?' enRi Ayin-
  tazai aNin'tu alamarum alkul, teruvin,
  iLaiyOL iRan'ta anaittaRku, paza viRal
  5
  Orik konRa oru perun' teruvil,
  kAri pukka n'ErAr pulampOl,
  kallenRanRAl, UrE; ataRkoNTu,
  kAval ceRiya mATTi, AytoTi
  ezil mA mEni makaLir
  10
  vizumAn'tanar, tam kozun'araik kAttE.
  parattai tanakkup pAgkAyinAr kETpa, n'erugkic colliyatu.-kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:40(இந்திய நேரம்)