தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

CuRA (cuRavu, KOTTumIn)-cuRA (cuRavu, KOTTumIn)

 • cuRA (cuRavu, kOTTumIn)

  19. n'eytal
  iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
  cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
  perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
  n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
  5
  vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
  ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
  celIiya cERiAyin, ivaLE
  varuvai Akiya cil n'AL
  vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  45. n'eytal
  ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
  n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
  mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
  5
  kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
  n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
  inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
  pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
  peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
  10
  n'ummoTu puraivatO anRE;
  emmanOril cemmalum uTaittE!
  kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  111. n'eytal
  atta iruppaip pUvin anna
  tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
  vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
  maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
  5
  ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
  timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
  vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
  n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
  perug kazip pAkkam kallena
  10
  varumE-tOzi!-koNkan tErE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  132. n'eytal
  pEr Ur tujcum; yArum illai;
  tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
  perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
  pOr amai katavap purai toRum tUva,
  5
  kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
  payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
  ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
  'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
  yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
  10
  onRu eRi pANiyin iraTTum;
  inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

  199. n'eytal
  Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
  vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
  n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
  aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
  5
  uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
  vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
  vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
  n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
  10
  paipaya imaikkum tuRaivan
  mey tOy muyakkam kANA UgkE!
  vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

  207. n'eytal
  kaNTal vElik kazi cUz paTappai
  muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
  kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
  n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
  5
  kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
  van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
  muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
  10
  valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
  tirai ezu pauvam munniya
  kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
  n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

  215. n'eytal
  kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
  pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
  pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
  ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
  5
  mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
  n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
  karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
  inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
  tagkin evanOteyya? cegkAl
  10
  koTu muTi av valai pariyap pOkiya
  kOT cuRAk kuRitta munpoTu
  vETTam vAyAtu emar vAralarE.
  pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

  223. n'eytal
  ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
  anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
  pakalum varuti, pal pUg kAnal;
  innIr AkalO initAl enin, ivaL
  5
  alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
  elli vammO!-mellam pulampa!
  cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
  tuRaiyinum tujcAk kaNNar
  peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.
  pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  303. n'eytal
  oli avin'tu aTagki, yAmam
  n'aLLena,
  kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
  tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
  5
  manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
  tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
  'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
  n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
  uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
  10
  van kaip paratavar iTTa ceg kOl
  koTu muTi av valai pariyap pOkki,
  kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
  n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.
  vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

  392. n'eytal
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
  puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
  manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
  tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
  5
  paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
  peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
  n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
  cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
  kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
  10
  muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
  n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
  iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:49:53(இந்திய நேரம்)