தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

241-250

 • 241-250

  241. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-koTuj ciRaip
  puL aTi poRitta variyuTait talaiya
  n'Ir azi marugkin Ir ayir tOnRa,
  vaLarA vATai uLarpu n'ani tINTalin,
  5
  vEza veN pU virivana palavuTan,
  vEn'tu vIcu kavariyin, pUm putal aNiya,
  mazai kazi vicumpin mARi jAyiRu
  vizittu imaippatu pOl viLagkupu maRaiya,
  ellai pOkiya pozutin el uRa,
  10
  panikkAl koNTa paiyuL yAmattu,
  pal itaz uNkaN kaluza,
  n'illAp poruTpiNip pirin'ticinOrE?
  talaimakaL vanpuRai etir azin'tatu.-maturaip perumarutanAr

  242. mullai
  ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
  putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
  pon enak konRai malara, maNi enap
  pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
  5
  kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
  celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
  kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
  vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
  kAmar n'ejcamoTu akalA,
  10
  tETUu n'inRa iralai ERE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

  243. pAlai
  tEm paTu cilampil teL aRal tazIiya
  tuRukal ayala tU maNal aTaikarai,
  alagku cinai potuLiya n'aRu vaTi mAattup
  potumputORu alkum pUg kaN irug kuyil,
  5
  'kavaRu peyarttanna n'illA vAzkkai iTTu
  akaRal Ompumin, aRivuTaiyIr!' ena,
  kaiyaRat tuRappOrk kazaRuva pOla,
  mey uRa irun'tu mEvara n'uvala,
  innAtu Akiya kAlai, poruLvayiR
  10
  piriyal ATavarkku iyalpu enin,
  aritu manRamma, aRattinum poruLE?
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu.-kAmakkaNip pacalaiyAr

  244. kuRijci
  vizun'ta mArip perun' taN cAral,
  kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
  mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
  maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
  5
  uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
  tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
  taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
  ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
  maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
  10
  ceyalai am taLir anna, en
  matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.
  aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

  245. n'eytal
  n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
  aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
  maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
  tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
  5
  ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
  teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
  aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
  pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
  tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
  10
  tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
  curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
  perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

  246. pAlai
  iTUu UgkaN iniya paTUum;
  n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
  manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
  vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
  5
  uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
  ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
  varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
  pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
  in icai vAnam iragkum; avar,
  10
  'varutum' enRa paruvamO ituvE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

  247. kuRijci
  tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
  azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
  eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
  5
  kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
  n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
  n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
  virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
  marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!
  'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

  248. mullai
  'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
  poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
  taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
  kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
  5
  pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
  anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
  poy iTi atir kural vAy cettu Alum
  ina mayil maTak kaNam pOla,
  n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!
  paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

  249. n'eytal
  irumpin anna karug kOTTup punnai
  n'Ilattu anna pAcilai akamtoRum,
  veLLi anna viLagku iNar n'AppaN
  ponnin anna n'aRun' tAtu utira,
  5
  pulip poRik koNTa pU n'ARu kurUuc cuval
  vari vaNTu Utalin, puli cettu verIi,
  pariyuTai vayagku tAL pan'tin tAvat
  tAgkavum takai varai n'illA AgkaN,
  mallal am cEri kallenat tOnRi,
  10
  ampal mUtUr alar eza,
  cenRatu anRO, koNkan tErE?
  varaiviTai melin'tatu.-ulOccanAr

  250. marutam
  n'akukam vArAy-pANa!-pakuvAy
  ari pey kiNkiNi Arppa, teruvil
  tEr n'aTaipayiRRum tEmozip putalvan
  pU n'ARu cev vAy citaitta cAn'tamoTu
  5
  kAmar n'ejcam turappa, yAm tan
  muyagkal viruppoTu kuRukinEmAka,
  piRai vanappu uRRa mAcu aRu tiru n'utal
  n'ARu irug katuppin em kAtali vERu uNarn'tu,
  verUum mAn piNaiyin orIi,
  10
  'yAraiyO?' enRu ikan'tu n'inRatuvE!
  putalvanoTu pukka talaimakan ARRAnAyp pANaRku uraittatu.-maturai Olaik kaTaiyattAr n'alveLLaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:49(இந்திய நேரம்)