தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai-mullai

 • mullai

  21. mullai
  viraip pari varun'tiya vIgku celal iLaiyar
  araic ceRi kaccai yAppu azittu acaii,
  vENTu amar n'aTaiyar, menmela varuka!
  tINTA vai muL tINTi n'Am celaRku
  5
  Emati, valava, tErE! utuk kAN-
  urukkuRu n'aRu n'ey pAl vitirttanna
  arik kural miTaRRa am n'uN pal poRik
  kAmaru takaiya kAnavAraNam
  peyal n'Ir pOkiya viyal n'eTum puRavil
  10
  pularA Ir maNal malirak keNTi,
  n'AL irai kavara mATTi, tan
  pETai n'Okkiya perun'taku n'ilaiyE!
  vinai muRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  42. mullai
  maRattaRku aritAl-pAka! pal n'AL
  aRattoTu varun'tiya alku tozil koLIiya
  paza mazai pozin'ta putu n'Ir avala
  n'A n'avil pal kiLai kaRagka, mAN vinai
  5
  maNi oli kELAL, vANutal; atanAl,
  'Ekumin' enRa iLaiyar vallE
  il pukku aRiyun'arAka, mellena
  maNNAk kUn'tal mAcu aRak kazIi,
  cil pOtu koNTu pal kural azuttiya
  10
  an' n'ilai pukutalin, mey varuttuRAa
  aviz pU muTiyinaL kavaiiya
  maTa mA arivai makizn'tu ayar n'ilaiyE.
  vinaimuRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-kIrattanAr

  59. mullai
  uTumpu kolIi, vari n'uNal akazn'tu,
  n'eTug kOTTup puRRattu Iyal keNTi,
  ellu muyal eRin'ta vETTuvan cuvala
  pal vERu paNTat toTai maRan'tu, illattu,
  5
  iru maTaik kaLLin in kaLi cerukkum
  van pulak kATTu n'ATTatuvE-anpu kalan'tu
  n'amvayin purin'ta koLkaiyoTu, n'ejcattu
  uLLinaL uRaivOL UrE; mullai
  n'uN mukai avizn'ta puRavin
  10
  poRai talai maNan'tanRu; uyavumAr iniyE.
  vinaimuRRi mILvAntErppAkaRkuc colliyatu.- kapilar

  69. mullai
  pal katir maNTilam pakal ceytu ARRi,
  cEy uyar peru varaic cenRu, avaN maRaiya,
  paRavai pArppuvayin aTaiya, puRavil
  mA eruttu iralai maTap piNai tazuva,
  5
  mullai mukai vAy tiRappa, pal vayin
  tOnRi tOnRupu putal viLakku uRAa,
  matarvai n'al An mAcu il teN maNi,
  koTug kOl kOvalar kuzalOTu onRi,
  aitu van'tu icaikkum aruL il mAlai,
  10
  ALvinaikku akanROr cenRa n'ATTum
  inaiyavAkit tOnRin,
  vinai valittu amaital ARRalarmannE!
  vinaivayiR pirital ARRALAya talaivi colliyatu.-cEkampUtanAr

  81. mullai
  iru n'ilam kuRaiyak koTTipparin'tinRu
  Ati pOkiya acaivu il n'On tAL,
  mannar matikkum mAN vinaip puravi
  koym mayir eruttil peym maNi Arppa,
  5
  pUNkatil-pAka!-n'in tErE: pUN tAz
  Aka vana mulaik karaivalam teRippa
  azutanaL uRaiyum am mA arivai
  virun'tu ayar viruppoTu varun'tinaL acaiiya
  muRuval in n'akai kANkam!-
  10
  uRu pakai taNittanan, uravu vAL vEn'tE.
  vinai muRRiya talaivantErppAkaRku uraittatu.-akampanmAlAtanAr

  89. mullai
  koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
  tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
  n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
  azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
  5
  irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
  akal ilai akala vIci, akalAtu
  alkalum alaikkum n'alkA vATai,
  paruma yAnai ayA uyirttAagku,
  innum varumE-tOzi!-vArA
  10
  vankaNALarOTu iyain'ta
  punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!
  'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

  97. mullai
  azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
  evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
  pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
  tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
  5
  ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
  tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
  pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
  vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
  taNTalai uzavar tani maTa makaLE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

  99. mullai
  'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  tukil virittanna veyil avir uruppin,
  ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
  tAm varat teLitta paruvam kANvara
  5
  ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
  maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
  kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
  piTavamum, konRaiyum kOTalum-
  10
  maTava Akalin, malarn'tana palavE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

  121. mullai
  vitaiyar konRa mutaiyal pUzi,
  iTu muRai n'irappiya Ir ilai varakin
  kavaik katir kaRitta kAmar maTap piNai,
  aralai am kATTu iralaiyoTu, vatiyum
  5
  puRaviRRu amma, n'I n'ayan'tOL UrE:
  'elli viTTanRu, vEn'tu' enac collupu
  pariyal; vAzka, n'in kaNNi!-kAN vara
  viri uLaip polin'ta vIgku celal kali mA
  vaN pari tayagka ezIi, taN peyaR
  10
  kAn yARRu ikumaNaR karai piRakku oziya,
  el virun'tu ayarum manaivi
  mel iRaip paNait tOL tuyil amarvOyE!
  vinai muRRi maRuttarumtalaimakaRkut tErppAkan colliyatu.-oru ciRaipperiyanAr

  142. mullai
  vAn ikupu corin'ta vayagku peyaRkaTai n'AL,
  pANi koNTa pal kAl mel uRi
  jeli kOl kalap pai ataLoTu curukki,
  paRip puRattu iTTa pAl n'oTai iTaiyan
  5
  n'uN pal tuvalai oru tiRam n'anaippa,
  taNTu kAl vaitta oTugku n'ilai maTi viLi
  ciRu talait tozuti EmArttu alkum
  puRavinatuvE-poyyA yANar,
  allil Ayinum virun'tu varin uvakkum,
  10
  mullai cAnRa kaRpin,
  mel iyaR kuRumakaL uRaivin, UrE.
  vinai muRRi mILumtalaimakan, tErppAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  161. mullai
  iRaiyum, arun' tozil muTittena, poRaiya,
  kaN pOl n'Ilam cunaitoRum malara,
  vI tatar vEgkaiya viyal n'eTum puRavin,
  immen paRavai INTu kiLai iriya,
  5
  n'eTun' teru anna n'Er koL n'eTu vazi,
  iLaiyar Ekuvanar parippa, vaLai enak
  kAn'taL vaL itaz kavikuLampu aRuppa,
  tOL vali yAppa, INTu n'am varavinaip
  puL aRivuRIiyinakollO-teLLitin
  10
  kAtal kezumiya n'alattaL, Etil
  putalvaR kATTip poykkum
  titalai alkul tEm moziyATkE?
  vinai muRRip peyarumtalaivan, tErppAkan kETpa, colliyatu.

  169. mullai
  'munniyatu muTittanam Ayin, n'annutal!
  varuvam' ennum paruvaral tIra,
  paTumkol, vAzi, n'eTuj cuvarp palli-
  paraR talai pOkiya ciraR talaik kaLLi
  5
  mImicaik kalitta vI n'aRu mullai
  ATu talait turuvin tOTu talaippeyarkkum
  van kai iTaiyan ellip parIi,
  veN pOz taiiya alagkal am toTalai
  maRukuTan kamazum mAlai,
  10
  ciRukuTip pAkkattu em peru n'akarAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn n'ejciRku uraittatu.

  181. mullai
  uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
  piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
  van'tatan cevvi n'Okki, pETai
  n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
  5
  ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
  tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
  kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
  Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
  kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
  10
  irIiya Akalin, in oli izan'ta
  tAr aNi puravi taN payir tumippa
  van'tanRu, peruviRal tErE;
  uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.
  vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

  221. mullai
  maNi kaNTanna mA n'iRak karuviLai
  oN pUn' tOnRiyoTu taN putal aNiya,
  pon toTarn'tanna takaiya n'an malark
  konRai oL iNar kOTutoRum tUgka,
  5
  vampu virittanna cem pulap puRavil,
  n'Ir aNip peru vazi n'IL iTaip pOza,
  celka-pAka!-n'in ceyvinai n'eTun' tEr:
  virun'tu viruppuRUum perun' tOT kuRumakaL,
  min oLir avir izai n'al n'akar viLagka,
  10
  n'aTai n'AT ceyta n'avilAc cIRaTip
  pUg kaT putalvan uRagkuvayin olki,
  'van'tIka, en'tai!' ennum
  am tIm kiLavi kETkam n'AmE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan pAkaRkuc colliyatu.-iTaikkATanAr

  238. mullai
  vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
  kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
  vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
  mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
  5
  paruvam ceyta karuvi mA mazai!
  'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
  cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
  ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
  pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
  10
  kaniyA n'ejcattAnum,
  iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  242. mullai
  ilai ila piTavam Ir malar arumpa,
  putal ivar taLavam pUg koTi aviza,
  pon enak konRai malara, maNi enap
  pal malar kAyAg kuRuj cinai kajala,
  5
  kAr toTagkinRE kAlai; val virain'tu
  celka-pAka!-n'in tErE: uvakkAN-
  kazip peyar kaLaril pOkiya maTa mAn
  vizik kaT pEtaiyoTu inan irin'tu OTa,
  kAmar n'ejcamoTu akalA,
  10
  tETUu n'inRa iralai ERE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakan kAr kaNTu pAkaRkuc colliyatu.-vizikkaTpEtaip perugkaNNanAr

  248. mullai
  'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
  poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
  taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
  kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
  5
  pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
  anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
  poy iTi atir kural vAy cettu Alum
  ina mayil maTak kaNam pOla,
  n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!
  paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

  266. mullai
  kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
  kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
  ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
  akaluL AgkaN cIRUrEmE;
  5
  atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
  em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
  kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
  irIiya kAlai iriyin,
  periya allavO, periyavar n'ilaiyE?
  talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

  289. mullai
  amma vAzi, tOzi!-kAtalar,
  n'ilam puTaipeyarvatAyinum, kURiya
  col puTaipeyartalO ilarE; vAnam
  n'aLi kaTal mukan'tu, ceRitaka iruLi,
  5
  kanai peyal pozin'tu, kaTug kural payiRRi,
  kAr ceytu, en uzaiyatuvE; AyiTai,
  kollaik kOvalar elli mATTiya
  peru mara oTiyal pOla,
  aruL ilEn amma; aLiyEn yAnE.
  piriviTaip paruvam kaNTu colliyatu.- marugkUrp paTTinattuc cEn'tan kumaranAr

  321. mullai
  cen' n'ilap puRavin pun mayirp puruvai
  pATu in teL maNit tOTu talaippeyara,
  kAna mullaik kaya vAy alari
  pArppana makaLir cAraR puRattu aNiya,
  5
  kal cuTar cErum katir mAy mAlai,
  pullen vaRu manai n'Okki, mella
  varun'tumkollO, tirun'tuizai arivai?
  vallaik kaTavumati tErE; cenRika,
  kurun'tu aviz kuRumpoRai payiRRa,
  10
  perug kali mUtUr maram tOnRummE.
  vinai muRRi mILvAn tErppAkaRkuc colliyatu.-maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  361. mullai
  ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
  tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
  vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
  paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
  5
  n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
  mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
  tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
  arum paTar akala n'Ikki,
  virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.
  vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

  364. mullai
  colliya paruvam kazin'tanRu; ellaiyum
  mayagku iruL n'aTu n'AL magkulOTu onRi,
  Ar kali vAnam n'Ir potin'tu iyagka,
  paniyin vATaiyoTu munivu van'tu iRuppa,
  5
  inna cil n'AL kaziyin, pal n'AL
  vAzalen vAzi-tOzi!-Uzin
  urum icai aRiyAc ciRu cen' n'Avin
  Ir maNi in kural Ur n'aNi iyampa,
  pal A tan'ta kallAk kOvalar
  10
  konRaiam tIm kuzal manRutORu iyampa,
  uyir celat tunaitarum mAlai,
  ceyir tIr mAriyoTu orugku talaivarinE.
  talaimakaL piriviTai melin'tatu.-kiTagkil kAvitip perug koRRanAr

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

  371. mullai
  kAyAg kunRattuk konRai pOla,
  mA malai viTar akam viLagka minni,
  mAyOL irun'ta tEem n'Okki,
  viyal iru vicumpu akam putaiyap pAay,
  5
  peyal toTagkinavE, peyyA vAnam:
  n'izal tikaz cuTart toTi jekiza Egki,
  azal toTagkinaLE Ayizai; atan etir,
  kuzal toTagkinarE kOvalar-
  tazagku kural urumin kagkulAnE.
  vinai muRRi maRuttarAn'inRAn pAkaRkuc colliyatu.-auvaiyAr

  374. mullai
  murampu talai maNan'ta n'irampA iyavin
  Ogkit tOnRum umaN poli ciRukuTik
  kaLarip puLiyin kAy paci peyarppa,
  uccik koNTa Ogku kuTai vampalIr!
  5
  muRRaiyum uTaiyamO maRRE-piRRai
  vIz mA maNiya punai n'eTug kUn'tal,
  n'Ir vAr puLLi Akam n'anaippa,
  virun'tu ayar viruppinaL varun'tum
  tirun'tuizai, arivait tEmozi n'ilaiyE?
  vinai muRRi mILvAn iTaic curattuk kaNTArkkuc colliyatu.-van paraNar

  381. mullai
  'arun' tuyar uzattalin uNmai cAnm' enap
  perumpiRitu inmaiyin ilEnum allEn;
  karai porutu izitarum kAn yARRu ikukarai
  vEr kiLar marAattu am taLir pOla,
  5
  n'aTugkal AnA n'ejcamoTu, iTumpai
  yAgkanam tAgkuven maRRE?-Ogku celal
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTu mAn ajci,
  Ira n'ejcamOTu icai cEN viLagka,
  tEr vIcu irukkai pOla,
  10
  mAri irIi mAnRanRAl mazaiyE.
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL paruva varavinkaN colliyatu.-auvaiyAr

  384. pAlai
  paim puRap puRavin ceg kAR cEval
  kaLari Ogkiya kavai muTak kaLLi
  muLari am kuTampai InRu, iLaippaTTa
  uyavu n'aTaip pETai uNIiya, mannar
  5
  munai kavar mutu pAz uku n'eR peRUum
  araN il cEy n'ATTu atar iTai, malarn'ta
  n'al n'AL vEgkaip pon maruL putup pUp
  paran'tana n'aTakka, yAm kaNTanam mAtO:
  kAN ini vAzi-en n'ejcE!-n'AN viTTu
  10
  arun' tuyar uzan'ta kAlai
  marun'tu enappaTUum maTavOLaiyE.
  uTan pOkAn'inRAn malin'tu tan n'ejciRkuc colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  394. mullai
  maran'talai maNan'ta n'anan' talaik kAnattu,
  alan'talai jemaiyattu irun'ta kuTijai,
  pon cey kollanin, iniya teLirppa,
  peym maNi Arkkum izai kiLar n'eTun' tEr,
  5
  van paral murampin, n'Emi atira,
  cenRicin vAziyO, panik kaTu n'ALE;
  iTaic curattu ezili uRaittena, mArpin
  kuRum poRik koNTa cAn'tamoTu
  n'aRun' taNNiyankol; n'OkO yAnE?
  vinai muRRi maRuttarAn'inRa talaimakanai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu;vancollAl kuRai n'ayappitta tOzi tan'tu aLittatUum Am.-auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:31:00(இந்திய நேரம்)