தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

291-300

 • 291-300

  291. n'eytal
  n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
  n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
  kuppai veN maNal ERi, araicar
  oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
  5
  taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
  kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
  mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
  ellit tarIiya ina n'iraip
  pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?
  vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

  292. kuRijci
  n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
  pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
  tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
  yANar vaippin, kAnam ennAy;
  5
  kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
  oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
  karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
  karAam pENAy; iravarin,
  vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!
  iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

  293. pAlai
  maNik kural n'occit teriyal cUTi,
  palik kaL Ar kaip pAr mutu kuyavan
  iTu pali n'uvalum akantalai manRattu,
  vizavut talaikkoNTa paza viRal mUtUrp
  5
  pUg kaN Ayam kANtoRum, empOl,
  peru vituppuRukamAtO-em iR
  pommal Otiyait tan mozik koLIi,
  koNTu uTan pOka valitta
  vankaN kALaiyai InRa tAyE.
  tAy manai maruNTu colliyatu; avariTattAraik kaNTu colliyatUum Am.- kayamanAr

  294. kuRijci
  tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
  n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
  mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
  eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
  5
  tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
  cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
  cilampuTan kamazum cAral
  ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!
  maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

  295. n'eytal
  murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
  puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
  Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
  arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
  5
  vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
  pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
  kali maTaik kaLLin cATi anna, em
  iLa n'alam iRkaTai oziyac
  cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.
  tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

  296. pAlai
  en Avatukol? tOzi!-mannar
  vinai val yAnaip pukar mukattu aNin'ta
  pon cey OTaip punai n'alam kaTuppa,
  puzaR kAyk konRaik kOTu aNi koTi iNar
  5
  E kal mImicai mEtaka malarum,
  pirin'tOr iragkum arum peRal kAlaiyum,
  vinaiyE n'inain'ta uLLamoTu tunaiic
  celpa enpa, kAtalar:
  ozitum enpa n'Am, varun'tu paTar uzan'tE.
  tOziyAl pirivu uNarttappaTTa talaimakaL colliyatu.- kutirait taRiyanAr

  297. kuRijci
  pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
  n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
  pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
  makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
  5
  'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
  n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
  citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
  mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
  mella van'tu, n'al akam peRRamai
  10
  maiyal uRukuvaL, annai;
  aiyam inRik kaTug kavavinaLE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  298. pAlai
  vampa mAkkaL varu tiRam n'Okki,
  ceg kaNai toTutta ceyir n'Okku ATavar
  maTi vAyt taNNumait tazagku kural kETTa
  eruvaic cEval kiLaivayiR peyarum
  5
  aruj curak kavalai, ajcuvaru n'anan'talaip
  perum pal kunRam uLLiyum, maRRu-ivaL
  karumpuTaip paNait tOL n'Okkiyum, oru tiRam
  paRRAy-vAzi, em n'ejcE!-n'al tArp
  poRRErc ceziyan kUTal AgkaN,
  10
  orumai ceppiya arumai, vAn mukai
  irum pOtu kamazum kUn'tal,
  peru malai tazIiyum, n'Okku iyaiyumOmaRRE?
  tOziyAl poruL valippittut talaimakaLai eyti ARRAtAya n'ejcinai n'erug kic colli, talaimakan celavu azugkiyatu.- viRRURRu vaNNakkan tattanAr

  299. n'eytal
  uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
  tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
  tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
  vayagku izai makaLir vaNTal tAam
  5
  kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
  n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
  vil eRi pajci pOla, malku tirai
  vaLi poru vayagku picir pogkum
  n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  300. marutam
  cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
  maTat takai Ayam kaitozutAagku,
  uRu kAl oRRa olki, Ampal
  tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
  5
  ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
  mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
  n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
  n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
  irum pAN okkal talaivan! perum puN
  10
  Eer tazumpan UNUr AgkaN,
  piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
  aTTil Olai toTTanai n'inmE.
  vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:56:25(இந்திய நேரம்)