தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'aNTu (alavan)-n'aNTu (alavan)

 • n'aNTu (alavan)

  11. n'eytal
  peyyAtu vaikiya kOtai pOla
  mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
  uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
  vArAr ennum pulavi uTkoLal
  5
  ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
  puNari poruta pU maNal aTaikarai,
  Azi marugkin alavan Ompi,
  valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
  n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.
  kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  106. n'eytal
  aRitalum aRitiyO-pAka!-perugkaTal
  eRi tirai kozIiya ekkar veRi koLa,
  ATu vari alavan OTuvayin ARRAtu,
  acaii, uL ozin'ta vacai tIr kuRumakaTku
  5
  uyavinen cenRu, yAn, uL n'Oy uraippa,
  maRumozi peyarttal ARRAL, n'aRu malar
  jAzal am cinait tAz iNar kozuti,
  muRi timirn'tu utirtta kaiyaL,
  aRivu ajar uRuvi Ay maTa n'ilaiyE?
  paruva varavinkaN paNTu n'ikazn'tatOr kuRippu uNarn'ta talaivan, atanaik kaNTu tAgkakillAnAy mILkinRAn, tErppAkaRkuccolliyatu.-toNTaimAn iLan'tiraiyan

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  219. n'eytal
  kaNNum tOLum taN n'aRug katuppum
  paza n'alam izan'tu pacalai pAya,
  in uyir perumpiRitu Ayinum, ennatUum
  pulavEn vAzi-tOzi!-ciRu kAl
  5
  alavanoTu peyarum pulavut tirai n'aLi kaTal
  peru mIn koLLum ciRukuTip paratavar
  kagkul mATTiya kanai katir oN cuTar
  mutirA jAyiRRu etir oLi kaTukkum
  kAnal am perun' tuRaic cErppan-
  10
  tAnE yAnE puNarn'tamARE.
  varaiviTai vaittup piriya ARRALAya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.-tAyagkaNNanAr

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  385. n'eytal
  ellai cenRapin, malarum kUmpina;
  pulavu n'Ir aTaikarai yAmaip pArppOTu
  alavanum aLaivayiR ceRin'tana; koTug kazi
  irai n'acai varuttam vITa, maramicaip
  5
  puLLum piLLaiyoTu vatin'tana; atanAl,
  pozutanRuAtalin, tamiyai varuti:
  ezutu ezil mazaikka..............

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:44:47(இந்திய நேரம்)