தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

11-20

 • 11-20

  11. n'eytal
  peyyAtu vaikiya kOtai pOla
  mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
  uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
  vArAr ennum pulavi uTkoLal
  5
  ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
  puNari poruta pU maNal aTaikarai,
  Azi marugkin alavan Ompi,
  valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
  n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.
  kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

  12. pAlai
  viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
  pAcam tinRa tEy kAl mattam
  n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
  vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
  5
  ari amai cilampu kazIi, pal mAN
  vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
  'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
  aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
  n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
  10
  tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.
  tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  14. pAlai
  tol kavin tolaiya, tOL n'alamcAaya,
  n'alkAr n'Ittanar Ayinum, n'alkuvar;
  n'aTTanar, vAzi!-tOzi!-kuTTuvan
  akappA aziya n'URi, cempiyan
  5
  pakal tI vETTa jATpinum mikap peritu
  alar ezac cenRanar Ayinum-malar kavizn'tu
  mA maTal avizn'ta kAn'taL am cAral,
  inam cAl vayak kaLiRu pAn'taT paTTena,
  tujcAt tuyarattu ajcu piTip pUcal
  10
  n'eTu varai viTarakattu iyampum
  kaTu mAn pulliya kATu iRan'tOrE.
  iyaRpazitta tOzikkut talaivi iyaRpaTa mozin'tatu.- mAmUlanAr

  15. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
  Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
  pUvin anna n'alam putitu uNTu,
  5
  n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
  n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
  mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
  pEey vAgkak kaiviTTAgku,
  cENum emmoTu van'ta
  10
  n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!
  varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

  16. pAlai
  puNarin puNarAtu poruLE; poruLvayiR
  piriyin puNarAtu puNarvE; AyiTaic
  cellinum, cellAy Ayinum, n'allataRku
  uriyai-vAzi, en n'ejcE!-poruLE,
  5
  vATAp pUvin poykai n'AppaN
  OTu mIn vaziyin keTuva; yAnE,
  vizun'Ir viyalakam tUNiAka
  ezu mAN aLakkum vizu n'eti peRinum,
  kanagkuzaikku amartta cEyari mazaik kaN
  10
  amarn'tu initu n'OkkamoTu cekuttanen;
  enaiya Akuka! vAziya poruLE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejcinai n'erugkit talaivan celavu azugkiyatu.-ciRaikkuTi An'taiyAr

  17. kuRijci
  n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
  mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
  akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
  tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
  5
  En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
  'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, val virain'tu,
  uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
  uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
  10
  kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
  tIm toTai n'arampin imirum
  vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.
  munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

  18. pAlai
  paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
  varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
  muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
  kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
  5
  teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
  n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
  tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
  kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
  taTAa n'ilai oru kOTTanna,
  10
  onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.
  piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

  19. n'eytal
  iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
  cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
  perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
  n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
  5
  vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
  ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
  celIiya cERiAyin, ivaLE
  varuvai Akiya cil n'AL
  vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

  20. marutam
  aiya! kuRumakaT kaNTikum: vaiki,
  makizn'an mArpil tujci, aviz iNart
  tEm pAy marAam kamazum kUn'tal
  tuLagkuiyal acaivara, kaligkam tuyalvara,
  5
  ceRitoTi teLirppa vIci, maRukil,
  pUp pOl uNkaN peyarppa n'Okki,
  cenRanaL-vAziya, maTan'tai!-n'uN pal
  cuNagku aNivuRRa viLagku pUNaL;
  mArpuRu muyakkiTai jemirn'ta cOr kuzai,
  10
  pazam piNi vaikiya tOL iNaik
  kuzain'ta kOtai, koTi muyagkalaLE.
  parattaiyiRpirin'tu van'ta talaimakan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut talaivi colliyatu; vAyilAkap pukka tOzitalaivikkuc colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:53:05(இந்திய நேரம்)