தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

91-100

 • 91-100

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  92. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
  vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
  vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
  vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
  5
  vETTac cIRUr akan kaN kENip
  paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
  pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
  vil kaTin'tu UTTina peyarum
  kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

  93. kuRijci
  'piracam tUgka, perum pazam tuNara,
  varai veL aruvi mAlaiyin izitara,
  kUlam ellAm pulampuuka, n'ALum
  mallaRRu amma, im malai kezu veRpu!' enap
  5
  pirin'tOr iragkum perug kal n'ATa!
  celkam; ezumO; ciRakka, n'in Uzi!
  marugku maRaitta tirun'tu izaip paNait tOL,
  n'alkUr n'ucuppin, mel iyal, kuRumakaL
  pUN tAz Akam n'AN aTa varun'tiya
  10
  pazagkaN mAmaiyum uTaiya; tazagku kural
  mayirk kaN muracinOrum mun
  uyirk kuRiyetirppai peRal arugkuraittE.
  varaivu kaTAyatu.-malaiyanAr

  94. n'eytal
  n'Oy alaik kalagkiya matan azi pozutil,
  kAmam ceppal ANmakaRku amaiyum;
  yAnE, peNmai taTpa n'uNNitin tAgki-
  kai val kammiyan kavin peRak kazAa
  5
  maNNAp pacu muttu Eyppa, kuvi iNarp
  punnai arumpiya pulavu n'Irc cErppan
  enna makankol-tOzi!-tanvayin
  Arvam uTaiyar Aki,
  mArpu aNagkuRun'arai aRiyAtOnE!
  talaimakanciRaippuRamAka, talaivi, tOzikku uraippALAyccolliyatu.-iLan'tiraiyanAr

  95. kuRijci
  kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
  ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
  atavat tIm kani anna cem mukat
  tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
  5
  kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
  kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
  kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
  cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
  koTicci kaiyakattatuvE, piRar
  10
  viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.
  talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

  96. n'eytal
  'ituvE, n'aRu vI jAzal mA malartAay,
  punnai tatain'ta veN maNal oru ciRai,
  putuvatu puNarn'ta pozilE; utuvE,
  pommaR paTu tirai n'ammOTu ATi,
  5
  puRam tAzpu iruLiya piRagkukural aimpAl
  tuvarinar aruLiya tuRaiyE; atuvE,
  koTug kazi n'ivan'ta n'eTug kAl n'eytal
  am pakai n'eRit tazai aNi peRat taii,
  tamiyar cenRa kAnal' enRu Agku
  10
  uLLutORu uLLutORu uruki,
  paiip paiyap pacan'tanai pacappE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAy varaivu kaTAyatu.-kOkkuLamuRRanAr

  97. mullai
  azun'tu paTu vizup puN vazumpu vAypularA
  evva n'ejcattu eHku eRin'tAgku,
  pirivila pulampi n'uvalum kuyilinum,
  tERu n'Ir kezIiya yARu n'ani koTitE;
  5
  ataninum koTiyaL tAnE, 'matanin
  tuyt talai itaza paig kurukkattiyoTu
  pittikai viravu malar koLLIrO?' ena
  vaNTu cUz vaTTiyaL tiritarum
  taNTalai uzavar tani maTa makaLE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaivi tOzikku uraittatu.-mARan vazuti

  98. kuRijci
  eym muL anna parUu mayir eruttin
  ceyymm mEval ciRu kaT panRi
  Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
  n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
  5
  pAgkarp pakkattup palli paTTena,
  mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
  kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
  en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
  tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
  10
  iravin varUum ataninum koTitE-
  vaikalum porun'tal ollAk
  kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!
  iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti

  99. mullai
  'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  tukil virittanna veyil avir uruppin,
  ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
  tAm varat teLitta paruvam kANvara
  5
  ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
  maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
  kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
  piTavamum, konRaiyum kOTalum-
  10
  maTava Akalin, malarn'tana palavE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

  100. marutam
  uLLutoRum n'akuvEn-tOzi!-vaL ukir
  mArik kokkin kUral anna
  kuNTu n'Ir Ampal taN tuRai Uran
  tEm kamaz aimpAl paRRi, en vayin
  5
  vAn kOl el vaLai vauviya pUcal
  cinaviya mukattu, 'cinavAtu cenRu, n'in
  manaiyOTku uraippal' enRalin, munai Urp
  pal A n'eTu n'irai villin oyyum
  tEr vaN malaiyan mun'tai, pEr icaip
  10
  pulam puri vayiriyar n'alam puri muzavin
  maN Ar kaNNin atirum,
  n'annar ALan n'aTugku ajar n'ilaiyE.
  parattai, talaivikkuppAgkAyinAr kETpa, viRalikku uTampaTaccolliyatu.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:54:02(இந்திய நேரம்)