தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Panai (peNNai)-panai (peNNai)

 • panai (peNNai)

  38. n'eytal
  vETTam poyyAtu valaivaLamciRappa,
  pATTam poyyAtu paratavar pakara,
  irum panan' tIm pizi uNpOr makizum
  Ar kali yANarttuAyinum, tEr kezu
  5
  mellam pulampan piriyin, pullenap
  pulampu AkinRE-tOzi! kalagku n'Irk
  kazi cUz paTappaik kANTavAyil,
  oli kAvOlai muL miTai vEli,
  peNNai ivarum AgkaN
  10
  veN maNaR paTappai, em azugkal UrE.
  talaivi vanpuRai etir azin'tu colliyatu.-ulOccanAr

  90. marutam
  ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
  uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
  vaRan il pulaitti ellit tOytta
  pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
  5
  vATA mAlai tuyalvara, OTi,
  perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
  pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
  azutanaL peyarum am cil Oti,
  n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
  10
  Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
  n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
  payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!
  tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  126. pAlai
  paig kAy n'al iTam orIiya cegkAyk
  karug kaLi In'tin veN puRak kaLari
  iTu n'IRu ATiya kaTu n'aTai oruttal
  AL peRal n'acaii, n'AL curam vilagki,
  5
  tunaitarum vampalark kANAtu, ac cinam
  panaik kAnRu ARum pAz n'ATTu attam,
  iRan'tu cey poruLum inpam tarum enin,
  iLamaiyin ciRan'ta vaLamaiyum illai;
  iLamai kazin'ta pinRai, vaLamai
  10
  kAmam tarutalum inRE; atanAl,
  n'illAp poruT piNic cERi;
  vallE-n'ejcam!-vAykka n'in vinaiyE!
  poruL valitta n'ejcinait talaivan n'erugkic celavu azugkiyatu.

  135. n'eytal
  tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
  mA arai putaitta maNal mali munRil,
  varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
  taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
  5
  initu manRamma tAnE-pani paTu
  pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
  muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
  vAl uLaip polin'ta, puravit
  tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.
  'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

  199. n'eytal
  Ogku maNal uTutta n'eTu mAp peNNai
  vIgku maTal kuTampaip paital veN kuruku,
  n'aLLen yAmattu, uyavutORu uruki,
  aLLal anna en uLLamoTu uL uTain'tu,
  5
  uLenE-vAzi, tOzi! vaLai n'Irk
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' timiR paratavar
  vAgku vicait tUNTil UgkuUgku Aki,
  vaLi porak kaRRai tAay, n'aLi cuTar,
  n'Il n'iRa vicumpin mInoTu puraiya,
  10
  paipaya imaikkum tuRaivan
  mey tOy muyakkam kANA UgkE!
  vanpuRai etirazin'tatu.-pEri cAttanAr

  218. n'eytal
  jAyiRu jAnRu katir mazugkinRE;
  elliyum, pU vI koTiyin pulampu aTain'tanRE;
  vAvalum vayintoRum paRakkum; cEvalum
  n'akai vAyk koLIi n'akutoRum viLikkum;
  5
  AyAk kAtaloTu atarp paTat teLittOr
  kURiya paruvam kazin'tanRu; pAriya
  parArai vEmpin paTu cinai irun'ta
  kurAaR kUkaiyum irAa icaikkum;
  AnA n'Oy aTa varun'ti, innum
  10
  tamiyEn kETkuven kollO,
  pariyaraip peNNai anRiR kuralE?
  varaiviTai melin'ta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.kiTagkil - kAvitik kIragkaNNanAr

  303. n'eytal
  oli avin'tu aTagki, yAmam
  n'aLLena,
  kali kezu pAkkam tuyil maTin'tanRE;
  tonRu uRai kaTavuL cErn'ta parArai
  5
  manRap peNNai vAgku maTaR kuTampait
  tuNai puNar anRil uyavuk kural kETToRum,
  'tujcAk kaNNaL, tuyar aTac cAay,
  n'amvayin varun'tum, n'annutal' enpatu
  uNTukol?-vAzi, tOzi!-teN kaTal
  10
  van kaip paratavar iTTa ceg kOl
  koTu muTi av valai pariyap pOkki,
  kaTu muraN eRi cuRA vazagkum
  n'eTun'Irc cErppantan n'ejcattAnE.
  vETkai tAgkakillALAyt tOzikkut talaimakaL colliyatu;ciRaippuRattAn enpatu malin'tatUum Am.-maturai Arulaviyan'ATTu AlampEri cAttanAr

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  335. n'eytal
  tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
  pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
  oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
  pal pUg kAnal muL ilait tAzai
  5
  cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
  vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
  mai irum panaimicaip paitala uyavum
  anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
  viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
  10
  yAmam uyyAmai n'inRanRu;
  kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

  338. n'eytal
  kaTug katir jAyiRu malai maRain'tanRE;
  aTumpu koTi tumiya Azi pOzn'tu, avar
  n'eTun' tEr in oli iravum tOnRA;
  iRappa evvam n'aliyum, n'in n'ilai;
  5
  'n'iRuttal vENTum' enRi; n'ilaippa
  yAgganam viTumO maRRE!-mAl koLa
  viyal irum parappin irai ezun'tu arun'tupu,
  pulavu n'ARu ciRukuTi manRattu Ogkiya
  ATu araip peNNait tOTu maTal ERi,
  10
  koTu vAyp pETaik kuTampaic cEriya,
  uyir celak kaTaiip puNar tuNaip
  payirtal AnA, paital am kurukE?
  oruvazit taNan'ta kAlai ARRAta talaimakaL vanpuRai etirmozin'tatu.-maturai Arulaviya n'ATTu AlampEri cAttanAr

  354. n'eytal
  tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
  ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
  vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
  kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
  5
  elli anna iruL n'iRap punnai
  n'al arai muzumutal av vayin toTutta
  tUgkal ampit tUval am cErppin,
  kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
  n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
  10
  aLam pOku Akulam kaTuppa,
  kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
  tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

  392. n'eytal
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
  puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
  manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
  tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
  5
  paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
  peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
  n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
  cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
  kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
  10
  muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
  n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
  iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:31:11(இந்திய நேரம்)