தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEgkai-vEgkai

 • vEgkai

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  28. pAlai
  en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
  tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
  annai pOla iniya kURiyum,
  kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
  5
  maNi ena izitarum aruvi, pon ena
  vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
  ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
  OTu mazai kizikkum cenni,
  kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  112. kuRijci
  virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
  curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
  urumpu il uLLattu arimA vazagkum
  5
  perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
  mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
  tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
  malai imaippatu pOl minni,
  cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?
  paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  151. kuRijci
  n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
  kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
  cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
  kal micai aruviyin kazUuj cAral
  5
  vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
  muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
  kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
  cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
  pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
  10
  kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
  pun talaip pARu mayir tiruttum
  kunRa n'ATan iravinAnE!
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

  157. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu tozil utavip
  perum peyal pozin'ta vazi n'AL amaiyattu,
  pal poRi aravin cel puRam kaTuppa
  yARRu aRal n'uNagkiya n'AT pata vEnil,
  5
  iNar tutai mAatta puNar kuyil viLittoRum,
  n'amvayin n'inaiyum n'ejcamoTu, kaimmikak
  kETToRum kaluzumAl peritE-kATTa
  kuRum poRai ayala n'eTun' tAL vEgkai
  am pUn' tAtu ukkanna
  10
  n'uN pal titti mAayOLE.
  poruLvayiR pirin'ta talaivan paruvam uNarn'ta n'ejciRku uraittatu.-iLa vETTanAr

  168. kuRijci
  curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
  peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
  puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
  kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
  5
  pun talai man'ti van paRaz n'akkum
  n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
  n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
  aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
  mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
  10
  Aram kamazum mArpinai,
  cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
  tOzi iravukkuRi maRuttatu.

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  257. kuRijci
  viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
  mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
  kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
  ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
  5
  arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
  pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
  n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
  iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
  kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
  10
  n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.
  tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

  259. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
  vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
  perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
  cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
  5
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
  peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
  ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
  kaTal peyarn'tanaiya Aki,
  10
  pular patam koNTana EnaR kuralE?
  tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  396. kuRijci
  peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
  tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
  vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
  ponnin anna pUj cinai tuzaii,
  5
  kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
  pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
  uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
  n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
  10
  kAmar n'ani col colli,
  Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
  tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:39:52(இந்திய நேரம்)