தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEgkai-vEgkai

 • vEgkai

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  158. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
  yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
  kal atar mannum kAl kollummE;
  kanai iruL mannum kaN kollummE-
  5
  viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
  pukar muka vEzam pulampat tAkki,
  kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
  vEgkai mutaloTu tuTaikkum
  Ogku malai n'ATan varUum ARE.
  ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  202. pAlai
  puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
  oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
  van cuval parArai murukki, kanRoTu
  maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
  5
  tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
  pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
  mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
  kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
  aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
  10
  cel cuTar n'eTug koTi pOla,
  pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

  217. kuRijci
  icai paTa vAzpavar celvam pOlak
  kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
  irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
  karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
  5
  peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
  n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
  UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
  pulampu cEN akala n'Ikki,
  pulavi uNarttal vanmaiyAnE.
  talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  276. kuRijci
  'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
  kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
  vayavar makaLir' enRiAyin,
  kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
  5
  cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
  kAna majjai kaTci cEkkum
  kal akattatu em UrE; cellAtu
  cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
  vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
  10
  vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
  pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  362. pAlai
  vinai amai pAvaiyin iyali, n'un'tai
  manai varai iRan'tu van'tanai; Ayin,
  talai n'ATku etiriya taN pata ezili
  aNi miku kAnattu akan puRam paran'ta
  5
  kaTuj cemmUtAy kaNTum, koNTum,
  n'I viLaiyATuka ciRitE; yAnE,
  maza kaLiRu urijciya parArai vEgkai
  maNal iTu marugkin irum puRam porun'ti,
  amar varin, ajcEn, peyarkkuven;
  10
  n'umar varin, maRaikuven-mAayOLE!
  uTanpOkAn'inRa talaimakan, talaimakaTkuc colliyatu.-maturai marutan iLa n'AkanAr

  368. kuRijci
  perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
  karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
  kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
  ATinam varutalin iniyatum uNTO?
  5
  n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
  veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
  pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
  vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
  veyya uyirttanaL yAyE-
  10
  aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!
  tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

  379. kuRijci
  pun talai man'ti kallA van paRaz
  kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
  eri akain'tanna vI tatai iNara
  vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
  5
  tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
  ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
  tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
  mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
  peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
  10
  pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
  Ogku iruj cilampil pUtta
  kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
  tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

  383. kuRijci
  kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
  alagkal am toTalai anna kuruLai
  vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
  pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
  5
  urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
  aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
  kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
  pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
  Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.
  tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  396. kuRijci
  peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
  tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
  vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
  ponnin anna pUj cinai tuzaii,
  5
  kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
  pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
  uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
  n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
  10
  kAmar n'ani col colli,
  Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
  tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:32:39(இந்திய நேரம்)