தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAzai (kaitai)-tAzai (kaitai)

 • tAzai (kaitai)

  19. n'eytal
  iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
  cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
  perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
  n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
  5
  vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
  ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
  celIiya cERiAyin, ivaLE
  varuvai Akiya cil n'AL
  vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  163. n'eytal
  uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
  ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
  elliyum iravum ennAtu, kallenak
  kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
  5
  n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
  inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
  varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
  n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
  vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
  10
  katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
  vaikuRu vanappin, tOnRum
  kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
  varaivu malin'tu colliyatu.

  178. n'eytal
  ATu amai Akkam aitu picain'tanna
  tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
  n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
  kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
  5
  kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
  taNNam tuRaivan tErE kaNNin
  kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
  n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
  puL oli maNi cettu Orppa,
  10
  viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

  203. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
  aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
  kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
  5
  eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
  ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
  maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
  oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
  kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
  10
  ceyta tan tappal anRiyum,
  uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  235. n'eytal
  uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
  aravu vAL vAya muL ilait tAzai
  pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
  pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
  5
  mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
  kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
  kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
  taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
  paTu maNik kali mAk kaTaii,
  10
  n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
  varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

  299. n'eytal
  uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
  tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
  tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
  vayagku izai makaLir vaNTal tAam
  5
  kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
  n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
  vil eRi pajci pOla, malku tirai
  vaLi poru vayagku picir pogkum
  n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  335. n'eytal
  tigkaLum tikaz vAn Ertarum; imiz n'Irp
  pogku tiraip puNariyum pATu OvAtE;
  oli ciRan'tu Otamum peyarum; mali punaR
  pal pUg kAnal muL ilait tAzai
  5
  cORu cori kuTaiyin kUmpu mukai aviza,
  vaLi paran'tu UTTum viLivu il n'ARRamoTu
  mai irum panaimicaip paitala uyavum
  anRilum enpuRa n'aralum; anRi,
  viral kavarn'tu uzan'ta kavarvin n'al yAz
  10
  yAmam uyyAmai n'inRanRu;
  kAmam peritE; kaLaijarO ilarE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi mitUrn'tu talaimakaL colliyatu.- veLLivItiyAr

  349. n'eytal
  kaTun' tEr ERiyum, kAlin cenRum,
  koTug kazi marugkin aTumpu malar koytum,
  kaitai tUkkiyum, n'eytal kuRRum,
  puNarn'tAm pOla, uNarn'ta n'ejcamoTu
  5
  vaikalum inaiyam Akavum, cey tArp
  pacum pUN vEn'tar azin'ta pAcaRai,
  oLiRu vEl azuvattuk kaLiRu paTap poruta
  perum puNNuRun'arkkup pEey pOla,
  pinnilai muniyA n'amvayin,
  10
  en ena n'inaiyumkol, paratavar makaLE?
  talaimakan, tOzi kETpat tannuLLE colliyatu.- miLai kizAn n'alvETTanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:30:29(இந்திய நேரம்)