தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

JAzal-jAzal

 • jAzal

  31. n'eytal
  mA irum parappakam tuNiya n'Okki,
  cEyiRA eRin'ta ciRu veN kAkkai
  pAy irum panik kazi tuzaii, paig kAl
  tAn vIz peTaikkup payiriTUu, curakkum
  5
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  perum pulampu uRRa n'ejcamoTu, pala n'inain'tu,
  yAnum inaiyEn-Ayin, AnAtu
  vERu pal n'ATTil kAl tara van'ta
  pala uRu paNNiyam izitaru n'ilavumaNal
  10
  n'eTuj cinaip punnaik kaTuj cUl veN kuruku
  ulavut tirai Otam verUum
  uravu n'Irc cErppanoTu maNavA UgkE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, talaivi vanpuRai etir azin'tatu.-n'akkIranAr

  54. n'eytal
  vaLai n'Ir mEyn'tu, kiLai mutalcelIi,
  vAp paRai virumpinaiAyinum, tUc ciRai
  irum pulA arun'tum n'in kiLaiyoTu ciRitu irun'tu-
  karug kAl veN kuruku!-enava kENmati:
  5
  perum pulampinRE, ciRu pun mAlai;
  atu n'I aRiyin, anpumAr uTaiyai;
  n'otumal n'ejcam koLLAtu, en kuRai
  iRRAgku uNara uraimati-tazaiyOr
  koykuzai arumpiya kumari jAzal
  10
  teN tirai maNip puRam taivarum
  kaNTal vEli n'um tuRai kizavORkE!
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cEn'tag kaNNanAr

  74. n'eytal
  vaTik katir tiritta val jANperu valai
  iTik kuraR puNarip pauvattu iTumAr,
  n'iRaiyap peyta ampi, kAzOr
  ciRai arug kaLiRRin, paratavar oyyum
  5
  ciRu vI jAzaR perug kaTaR cErppanai,
  'EtilALanum' enpa; pOtu aviz
  putu maNaR kAnal punnai n'uN tAtu,
  koNTal acai vaLi tUkkutoRum, kurukin
  veN puRam mociya vArkkum, teN kaTal
  10
  kaNTal vEliya Ur, 'avan
  peNTu' ena aRin'tanRu; peyarttalO aritE!
  talaivi pANaRku vAyilmaRuttatu.-ulOccanAr

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  315. n'eytal
  INTu perun' teyvattu-yANTu pala kazin'tena,
  pArt tuRaip puNari alaittalin, puTai koNTu,
  mUttu, vinai pOkiya muri vAy ampi,
  n'al erutu n'aTai vaLam vaittena, uzavar
  5
  pulluTaik kAvil tozil viTTAgku,
  n'aRu virai n'an pukai koTAar, ciRu vI
  jAzaloTu kezIiya punnai am kozu n'izal
  muzavu mutaR piNikkum tuRaiva! n'anRum
  vizumitin koNTa kENmai n'ovvitin
  10
  tavaRum; n'anku aRiyAy Ayin, em pOl,
  jekiz tOL, kaluzn'ta kaNNar,
  malar tIyn'tanaiyar, n'in n'ayan'tOrE.
  talaimakanaip parattai n'on'tu colliyatu.- ammUvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:30:21(இந்திய நேரம்)