அருஞ்சொல் அகரமுதலி
(எண், குறள் எண்ணைக் குறிக்கும்)
,
,
,
,
,
,
,
,
,
-
, ,
,
,