தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

11-20

 • 11-20

  11
  ari mayirt tiraL munkai,
  vAl izai, maTa magkaiyar
  vari maNal punai pAvaikkuk
  kulavuc cinaip pUk koytu,
  5
  taN porun'aip punal pAyum,
  viN poru pukaz, viRal vajci,
  pATal cAnRa viRal vEn'tanummE,
  veppu uTaiya araN kaTan'tu,
  tuppu uRuvar puRam peRRicinE;
  10
  puRam peRRa vaya vEn'tan
  maRam pATiya pATiniyummE,
  Er uTaiya vizuk kazajcin,
  cIr uTaiya izai peRRicinE;
  izai peRRa pATinikkuk
  15
  kural puNar cIrk koLai val pAN makanummE,
  ena Agku,
  oL azal purin'ta tAmarai
  veLLi n'ArAl pU peRRicinE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  cEramAn pAlai pATiya perugkaTugkOvaip pEymakaL iLaveyini pATiyatu.

  12
  pANar tAmarai malaiyavum, pulavar
  pU n'utal yAnaiyoTu punai tEr paNNavum,
  aRanO maRRu itu viRal mAN kuTumi!
  innA Akap piRar maN koNTu,
  5
  iniya ceyti, n'in Arvalar mukattE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  pANTiyan palyAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  13
  'ivan yAr?' enkuvai Ayin, ivanE
  puli n'iRak kavacam pUm poRi citaiya,
  ey kaNai kizitta pakaTTu ezil mArpin,
  maRali anna kaLiRRu micaiyOnE;
  5
  kaLiRE, mun'n'Ir vazagku n'AvAy pOlavum,
  pal mIn n'AppaN tigkaL pOlavum,
  cuRavinattu anna vALOr moyppa,
  marIiyOr aRiyAtu, main'tu paTTanRE;
  n'Oy ilan Akip peyarkatil amma!
  10
  pazana majjai ukutta pIli
  kazani uzavar cUTToTu tokukkum,
  kozu mIn, viLain'ta kaLLin,
  vizu n'Ir vEli n'ATu kizavOnE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cOzan muTit talaik kOp perun'aRkiLLi karuvUriTam celvAnaik kaNTu,cEramAn an'tuvaj cEral irumpoRaiyOTu vENmATattu mEl irun'tu,uRaiyUr ENiccEri muTa mOciyAr pATiyatu.

  14
  kaTug kaNNa kol kaLiRRAl
  kAppu uTaiya ezu murukki,
  pon iyal punai tOTTiyAl
  munpu turan'tu, camam tAgkavum;
  5
  pAr uTaitta kuNTu akazi
  n'Ir azuva n'ivappuk kuRittu,
  n'imir pariya mA tAgkavum;
  Avam cErn'ta puRattai tEr micaic
  cApa n'On jAN vaTuk koLa vazagkavum;
  10
  paricilarkku arug kalam n'alkavum; kuricil!
  valiya Akum, n'in tAL tOy taTak kai.
  pulavu n'ARRatta pain' taTi
  pU n'ARRatta pukai koLIi, Un tuvai
  kaRi cORu uNTu varun'tu tozil allatu,
  15
  piRitu tozil aRiyA Akalin, n'anRum
  melliya peruma! tAmE. n'allavarkku
  Ar aNagku Akiya mArpin, porun'arkku
  iru n'ilattu anna n'Onmai,
  ceru miku cEey! n'iR pATun'ar kaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn celvak kaTugkO vAziyAtan kapilar kaip paRRi, 'melliyavAmAl n'Umkai' ena, kapilar pATiyatu.

  15
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
  puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
  5
  veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
  tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
  tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
  pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
  oLiRu maruppin kaLiRu avara
  10
  kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
  anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
  viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
  n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
  oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
  15
  n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
  vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
  n'al panuval, n'Al vEtattu,
  aruj cIrttip perug kaNNuRai
  n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
  20
  vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
  yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
  yA palakollO? peruma! vAr uRRu
  vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
  pATini pATum vajcikku
  25
  n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  18
  muzagku mun'n'Ir muzuvatum vaLaiip
  paran'tupaTTa viyal jAlam
  tALin tan'tu, tam pukaz n'iRIi,
  oru tAm Akiya uravOr umpal!
  5
  onRu pattu aTukkiya kOTi kaTai irIiya
  perumaittAka, n'in AyuLtAnE!
  n'Irt tAzn'ta kuRug kAjcip
  pUk katUum ina vALai,
  n'uN Aral, paru varAl,
  10
  kurUuk keTiRRa, kuNTu akazi;
  vAn uTkum vaTi n'IL matil;
  mallal mUtUr vaya vEn'tE!
  cellum ulakattuc celvam vENTinum,
  jAlam kAvalar tOL vali murukki,
  15
  oru n'I Akal vENTinum, ciRan'ta
  n'al icai n'iRuttal vENTinum, maRRu atan
  takuti kEL, ini, mikutiyALa!
  n'Ir inRu amaiyA yAkkaikku ellAm
  uNTi koTuttOr uyir koTuttOrE;
  20
  uNTi mutaRRE uNavin piNTam;
  uNavu enappaTuvatu n'ilattoTu n'IrE;
  n'Irum n'ilanum puNariyOr INTu
  uTampum uyirum paTaitticinOrE;
  vitti vAn n'Okkum pun pulam kaN akan
  25
  vaippiRRu Ayinum, n'aNNi ALum
  iRaivan tATku utavAtE; atanAl,
  aTu pOrc ceziya! ikazAtu vallE
  n'ilan n'eLi marugkil n'Ir n'ilai perukat
  taTTOr amma, ivaN taTTOrE;
  30
  taLLAtOr ivaN taLLAtOrE.
  tiNai potuviyal; tuRai mutumozik kAjci.
  pANTiyan n'eTujceziyanaik kuTapulaviyanAr pATiyatu.

  19
  imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
  tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
  man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
  n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
  5
  'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
  perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
  muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
  kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
  ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
  10
  tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
  n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
  eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
  en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
  'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
  15
  mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
  kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
  ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
  kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  20
  iru mun'n'Irk kuTTamum,
  viyal jAlattu akalamum,
  vaLi vazagku ticaiyum,
  vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRAgku
  5
  avai aLan'tu aRiyinum, aLattaRku ariyai,
  aRivum, Iramum, perug kaNNOTTamum:
  cORu paTukkum tIyOTu
  cej jAyiRRut teRal allatu
  piRitu teRal aRiyAr, n'in n'izal vAzvOrE;
  10
  tiruvil allatu kolai vil aRiyAr;
  n'Ajcil allatu paTaiyum aRiyAr;
  tiRan aRi vayavaroTu tevvar tEya, ap
  piRar maN uNNum cemmal! n'in n'ATTu
  vayavuRu makaLir vETTu uNin allatu,
  15
  pakaivar uNNA aru maNNinaiyE;
  ampu tujcum kaTi araNAl,
  aRam tujcum cegkOlaiyE;
  putup puL varinum, pazam puL pOkinum,
  vituppuRavu aRiyA Emak kAppinai;
  20
  anaiyai AkalmARE,
  man uyir ellAm n'in ajcummE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'taraj cEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:11:55(இந்திய நேரம்)