தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TAnai MaRam-tAnai MaRam

 • tAnai maRam

  87
  kaLam pukal Ompumin, tevvir! pOr etirn'tu,
  emmuLum uLan oru porun'an; vaikal
  eN tEr ceyyum taccan
  tigkaL valitta kAl annOnE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai auvaiyAr pATiyatu.

  88
  yAvir Ayinum, 'kUzai tAr koNTu
  yAm porutum' enRal Ompumin Ogku tiRal
  oLiRu ilagku n'eTu vEl mazavar perumakan,
  katir viTu n'uN pUN am pakaTTu mArpin
  5
  vizavu mEmpaTTa n'al pOr
  muzavut tOL ennaiyaik kANA UgkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  89
  'izai aNip polin'ta En'tu kOTTu alkul,
  maTavaral, uNkaN, vAL n'utal, viRali!
  porun'arum uLarO, n'um akan talai n'ATTu?' ena,
  vinaval AnAp porupaTai vEn'tE!
  5
  eRi kOl ajcA aravin anna
  ciRu val maLLarum uLarE; atAanRu,
  potuvil tUgkum viciyuRu taNNumai
  vaLi poru teN kaN kETpin,
  'atu pOr' ennum ennaiyum uLanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  90
  uTai vaLai kaTuppa malarn'ta kAn'taL
  aTai malku kuLaviyoTu kamazum cAral,
  maRap puli uTalin, mAn kaNam uLavO?
  maruLina vicumpin mAtirattu INTiya
  5
  iruLum uNTO, jAyiRu cinavin?
  accoTu tAkkip pAr uRRu igkiya
  paNTac cAkATTu Azcci colliya,
  vari maNal jemara, kal paka, n'aTakkum
  perumitap pakaTTukkut tuRaiyum uNTO?
  10
  ezumaram kaTukkum tAL tOy taTak kai
  vazu il van kai, mazavar peruma!
  iru n'ilam maN koNTu cilaikkum
  porun'arum uLarO, n'I kaLam pukinE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  170
  marai pirittu uNTa n'elli vEli,
  paraluTai munRil, am kuTic cIRUr,
  el aTippaTutta kallAk kATci
  vil uzutu uNmAr n'AppaN, ollena,
  5
  izi piRappALan karug kai civappa,
  vali turan'tu cilaikkum van kaN kaTun' tuTi
  puli tujcu n'eTu varaik kuTijaiyOTu iraTTum
  malai kezu n'ATan, kUrvEl piTTan,
  kuRukal Ompumin, tevvir! avanE
  10
  ciRu kaN yAnai veN kOTu payan'ta
  oLi tikaz muttam viRaliyarkku Ittu,
  n'Ar pizik koNTa veg kaL tERal
  paN amai n'al yAzp pAN kaTumpu arutti,
  n'acaivarkku menmai allatu, pakaivarkku
  15
  irumpu payan paTukkum karug kaik kollan
  vicaittu eRi kUTamoTu porUum
  ulaik kal anna, vallALannE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai; tAnaimaRamum Am.
  avanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  294
  'veNkuTai matiyam mEl n'ilAt tikaztara,
  kaNkUTu iRutta kaTal maruL pAcaRai,
  kumarip paTai tazIiya kURRu vinai ATavar
  tamar piRar aRiyA amar mayagku azuvattu,
  5
  iRaiyum peyarum tORRi, n'umaruL
  n'AL muRai taputtIr vammin, Igku' ena,
  pOr malain'tu oru ciRai n'iRpa, yAvarum
  aravu umiz maNiyin kuRukAr
  n'irai tAr mArpin n'in kELvanai, piRarE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnaimaRam.
  perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  300
  'tOl tA; tOl tA' enRi; tOloTu
  tuRukal maRaiyinum uykuvai pOlAy;
  n'erun'al ellai n'I eRin'tOn tampi,
  akal pey kunRiyin cuzalum kaNNan,
  5
  pEr Ur aTTa kaLLiRku
  Or il kOyil tErumAl n'innE.
  tiNai tumpai; tuRai tAnai maRam.
  aricil kizAr pATiyatu.

  301
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  kumari makaLir kUn'tal puraiya,
  amarin iTTa aru muL vElik
  kallen pAcaRaip pal cAnRIrE!
  5
  muracu muzagku tAnai n'um aracum Ompumin;
  oLiRu En'tu maruppin n'um kaLiRum pORRumin;
  enai n'AL tagkum n'um pOrE, anai n'AL
  eRiyAr eRital yAvaNatu? eRin'tOr
  etir cenRu eRitalumcellAn; atanAl
  10
  aRin'tOr yAr, avan kaNNiya poruLE?
  'palam' enRu ikaztal Ompumin; utuk kAN
  n'ilan aLappanna n'illAk kuRu n'eRi,
  vaN parip puravip paNpu pArATTi,
  elliTaip paTartan'tOnE; kallena
  15
  vEn'tu Ur yAnaikku allatu,
  En'tuvan pOlAn, tan ilagku ilai vElE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:11:26(இந்திய நேரம்)