தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PulavarARRuppaTai-pulavarARRuppaTai

 • pulavarARRuppaTai

  48
  kOtai mArpin kOtaiyAnum,
  kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
  mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
  kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
  5
  aHtu em UrE; avan em iRaivan;
  annOR paTartiyAyin, n'Iyum
  emmum uLLumO mutu vAy iravala!
  'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
  pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
  cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

  49
  n'ATan enkO? Uran enkO?
  pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
  yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
  punavar taTTai puTaippin, ayalatu
  5
  iRagku katir alamaru kazaniyum,
  piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:13:36(இந்திய நேரம்)