தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Alamaram (Alam)

 • Alamaram (Alam)

  58
  n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
  muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
  kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
  tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
  5
  n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
  iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
  arun'arai urumin, porun'araip poRAac
  ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
  aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
  10
  n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
  varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
  imiz kural muracam mUnRuTan ALum
  tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
  pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
  15
  n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
  iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
  uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
  innIr Akalin, iniyavum uLavO?
  innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
  20
  oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
  uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
  pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
  kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
  atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
  25
  tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
  kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
  Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
  inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
  aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
  30
  kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
  n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
  kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  199
  kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
  n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
  celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
  anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
  5
  puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
  uTaimai Akum, avar uTaimai;
  avar inmai Akum, avar inmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perumpatumanAr pATTu.

  254
  iLaiyarum mutiyarum vERu pulam paTara,
  eTuppa ezAay, mArpam maN pulla,
  iTaic curattu iRutta maLLa! viLartta
  vaLai il vaRug kai Occi, kiLaiyuL,
  5
  'innan Ayinan, iLaiyOn' enRu,
  n'in urai cellum Ayin, 'maRRu
  mun Urp pazuniya kOLi Alattu,
  puL Ar yANarttaRRE, en makan
  vaLanum cemmalum emakku' ena, n'ALum
  10
  AnAtu pukazum annai
  yAgku AkuvaLkol? aLiyaL tAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................kayamanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:16:40(இந்திய நேரம்)