தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

251-260

 • 251-260

  251
  Ovattu anna iTanuTai varaippil,
  pAvai anna kuRun' toTi makaLir
  izai n'ilai n'ekiztta maLLan kaNTikum
  kazaik kaN n'eTu varai aruvi ATi,
  5
  kAna yAnai tan'ta viRakin
  kaTun' teRal cen' tI vETTu,
  puRam tAz puri caTai pularttuvOnE!
  tiNai vAkai; tuRai tApata vAkai.
  ....................mARpittiyAr pATiyatu.

  252
  kaRagku veL aruvi ERRalin, n'iRam peyarn'tu,
  tillai anna pullen caTaiyOTu,
  aL ilait tALi koyyumOnE
  il vazagku maTa mayil piNikkum
  5
  col valai vETTuvan Ayinan, munnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  253
  en tiRattu avalam koLLal, iniyE;
  vala Ar kaNNi iLaiyar tiLaippa,
  'n'akAal' ena van'ta mARE, ezA n'el
  paig kazai poti kaLain'tanna viLarppin,
  5
  vaLai il, vaRug kai Occi,
  kiLaiyuL oyvalO? kURu n'in uraiyE!
  tiNai potuviyal; tuRai mutupAlai.
  ....................kuLampAtAyanAr pATiyatu.

  254
  iLaiyarum mutiyarum vERu pulam paTara,
  eTuppa ezAay, mArpam maN pulla,
  iTaic curattu iRutta maLLa! viLartta
  vaLai il vaRug kai Occi, kiLaiyuL,
  5
  'innan Ayinan, iLaiyOn' enRu,
  n'in urai cellum Ayin, 'maRRu
  mun Urp pazuniya kOLi Alattu,
  puL Ar yANarttaRRE, en makan
  vaLanum cemmalum emakku' ena, n'ALum
  10
  AnAtu pukazum annai
  yAgku AkuvaLkol? aLiyaL tAnE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................kayamanAr pATiyatu.

  255
  'aiyO!' enin, yAn puli ajcuvalE;
  aNaittanan koLinE, akal mArpu eTukkavallEn;
  en pOl peru vitirppuRuka, n'innai
  innAtu uRRa aRan il kURRE!
  5
  n'irai vaLai mun kai paRRi
  varai n'izal cErkam n'aTatticin ciRitE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................vanparaNar pATiyatu.

  256
  kalam cey kOvE! kalam cey kOvE!
  accuTaic cAkATTu Aram porun'tiya
  ciRu veN palli pOla, tannoTu
  curam pala van'ta emakkum aruLi,
  5
  viyal malar akan pozil Imat tAzi
  akalitAka vanaimO
  n'anan' talai mUtUrk kalam cey kOvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  257
  ceruppu iTaic ciRu paral annan; kaNaik kAl,
  av vayiRRu, akanRa mArpin, paig kaN,
  kuccin n'iraitta kurUu mayir mOvAy,
  cevi iRan'tu tAztarum kavuLan, villoTu,
  5
  yArkolO, aLiyantAnE? tErin
  Ur peritu ikan'tanRum ilanE; araN enak
  kATu kaik koNTanRum, ilanE; kAlai,
  pullAr ina n'irai cel puRam n'Okki,
  kaiyin cuTTip paiyena eNNi,
  10
  cilaiyin mARRiyOnE; avaitAm
  mikap palavAyinum, en Am enaittum
  veN kOL tOnRAk kuziciyoTu,
  n'AL uRai mattu oli kELAtOnE?
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  .............................................................................

  258
  muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
  teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
  n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
  paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
  5
  eccil Irg kai vilpuRam timiri,
  pulam pukkananE, pul aNal kALai;
  oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
  Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
  toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
  10
  A tarak kazumiya tukaLan,
  kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................ulOccanAr pATiyatu.

  259
  ERuTaip peru n'irai peyartara, peyarAtu,
  ilai putai perug kATTut talai karan'tu irun'ta
  val vil maRavar oTukkam kANAy;
  cellal, cellal; ciRakka, n'in uLLam,
  5
  muruku meyp paTTa pulaitti pOlat
  tAvupu teRikkum AnmEl
  puTai ilagku oL vAL punai kazalOyE!
  tiNai karan'tai; tuRai ceru malaital; piLLaip peyarcciyum Am.
  .......................kOTai pATiya perumpUtanAr pATiyatu.

  260
  vaLarat toTinum, vauvupu tirin'tu,
  viLari uRutarum tIm toTai n'inaiyA,
  taLarum n'ejcam talaii, manaiyOL
  uLarum kUn'tal n'Okki, kaLara
  5
  kaLLi n'Izal kaTavuL vAztti,
  paci paTu marugkulai, kacipu, kaitozAa,
  'kANalenkol?' ena vinavinai varUum
  pANa! kENmati, yANaratu n'ilaiyE:
  puravut toTuttu uNkuvaiAyinum, iravu ezun'tu
  10
  evvam koLkuvaiAyinum, iraNTum,
  kaiyuL pOlum; kaTitu aNmaiyavE
  mun Urp pUcalin tOnRi, tan Ur
  n'eTu n'irai tazIiya mILiyALar
  viTu kaNai n'Ittam tuTi puNai Aka,
  15
  venRi tan'tu, konRu kOL viTuttu,
  vaiyakam pulampa vaLaiiya pAmpin
  vai eyiRRu uyn'ta matiyin, maRavar
  kaiyakattu uyn'ta kanRuTaip pal An
  n'iraiyoTu van'ta uraiyan Aki,
  20
  uri kaLai aravam mAna, tAnE
  aritu cel ulakil cenRanan; uTampE,
  kAnac ciRRiyARRu arug karaik kAl uRRu,
  kampamoTu tuLagkiya ilakkam pOla,
  ampoTu tuLagki ANTu ozin'tanRE;
  25
  uyar icai veRuppat tOnRiya peyarE,
  maTamcAl majjai aNi mayir cUTTi,
  iTam piRar koLLAc ciRu vazi,
  paTam cey pan'tark kal micaiyatuvE.
  tiNai atu; tuRai kaiyaRu n'ilai; pANpATTum Am.
  ......................vaTamOtag kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:00(இந்திய நேரம்)