தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

211-220

 • 211-220

  211
  ajcuvaru marapin vej cinap puyalERu
  aNagkuTai aravin arun' talai tumiya,
  n'inRu kANpanna n'IL malai miLira,
  kunRu tUva eRiyum aravam pOla,
  5
  muracu ezun'tu iragkum tAnaiyoTu talaiccenRu,
  araicu paTak kaTakkum uraicAl tOnRal! n'in
  uLLi van'ta Ogku n'ilaip paricilen,
  'vaLLiyai Atalin vaNagkuvan ivan' ena,
  koLLA mAn'tar koTumai kURa, n'in
  10
  uLLiyatu muTittOy manRa; mun n'AL
  kai uLLatu pOl kATTi, vazi n'AL
  poyyoTu n'inRa puRan'ilai varuttam
  n'ANAy Ayinum, n'ANak kURi, en
  n'uNagku cen' n'A aNagka Etti,
  15
  pATap pATap pATupukaz koNTa n'in
  ATu koL viyan mArpu tozutanen paziccic
  celval attai, yAnE vaikalum,
  valci inmaiyin vayinvayin mARi,
  il eli maTin'ta tol cuvar varaippin,
  20
  pAal inmaiyin pal pATu cuvaittu,
  mulaikkOL maRan'ta putalvanoTu,
  manait tolain'tirun'ta en vALn'utal paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  212
  'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
  kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
  yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
  Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
  5
  vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
  yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
  paital cuRRattup pacip pakai Aki,
  kOziyOnE, kOpperujcOzan
  pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
  10
  vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  213
  maNTu amar aTTa matanuTai n'On tAL,
  veNkuTai viLakkum, viRal kezu vEn'tE!
  pogku n'Ir uTutta im malar talai ulakattu,
  n'intalai van'ta iruvarai n'inaippin,
  5
  tonRu uRai tuppin n'in pakaijarum allar,
  amar veg kATciyoTu mARu etirpu ezun'tavar;
  n'inaiyumkAlai, n'Iyum maRRavarkku
  anaiyai allai; aTu mAn tOnRal!
  paran'tu paTu n'al icai eyti, maRRu n'I
  10
  uyarn'tOr ulakam eyti; pinnum
  ozitta tAyam avarkku urittanRE:
  atanAl, annatu Atalum aRivOy! n'anRum
  innum kENmati, icai veyyOyE!
  n'inRa tuppoTu n'iR kuRittu ezun'ta
  15
  eN il kATci iLaiyOr tORpin,
  n'in peruj celvam yArkku ejcuvaiyE?
  amar vej celva! n'I avarkku ulaiyin,
  ikazun'ar uvappa, pazi ejcuvaiyE;
  atanAl, ozikatil attai, n'in maRanE! val virain'tu
  20
  ezumati; vAzka, n'in uLLam! azin'tOrkku
  Emam Akum n'in tAL n'izal mayagkAtu
  ceytal vENTumAl, n'anRE vAnOr
  arum peRal ulakattu AnRavar
  vitumpuRu viruppoTu virun'tu etir koLaRkE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  avan makkaLmEl cenRAnaip pullARRUr eyiRRiyanAr pATiyatu.

  214
  'ceykuvamkollO, n'alvinai?' enavE
  aiyam aRAar, kacaTu INTu kATci
  n'IgkA n'ejcattut tuNivu illOrE;
  yAnai vETTuvan yAnaiyum peRumE;
  5
  kuRumpUz vETTuvan vaRug kaiyum varumE:
  atanAl, uyarn'ta vETTattu uyarn'ticinOrkku,
  ceyvinai marugkin eytal uNTu enin,
  toyyA ulakattu n'ukarcciyum kUTum;
  toyyA ulakattu n'ukarcci il enin,
  10
  mARip piRappin inmaiyum kUTum;
  mARip piRavAr Ayinum, imayattuk
  kOTu uyarn'tanna tam icai n'aTTu,
  tItu il yAkkaiyoTu mAytal tavat talaiyE.
  tiNai potuviyal; tuRai poruNmozik kAjci.
  avan vaTakkirun'tAn coRRatu.

  215
  kavaik katir varakin avaippuRu vAkkal
  tAtu eru maRukin pOtoTu potuLiya
  vELai veN pU veN tayirk koLIi,
  AymakaL aTTa am puLi mitavai
  5
  avarai koyyun'ar Ara mAn'tum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum
  picirOn enpa, en uyir Ompun'anE;
  celvak kAlai n'iRpinum,
  allaR kAlai n'illalanmannE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzan, 'picirAn'taiyAr vArAr' enRa cAnROrkku, 'avar varuvAr' enRu colliyatu.

  216
  'kETTal mAttirai allatu, yAvatum
  kANTal illAtu yANTu pala kaziya,
  vazu inRu pazakiya kizamaiyar Ayinum,
  aritE, tOnRal! ataRpaTa ozukal' enRu,
  5
  aiyam koLLanmin, Ar aRivALIr!
  ikazvilan; iniyan; yAtta n'aNpinan;
  pukaz keTa varUum poy vENTalanE;
  tan peyar kiLakkumkAlai, 'en peyar
  pEtaic cOzan' ennum, ciRan'ta
  10
  kAtaR kizamaiyum uTaiyan; atantalai,
  innatu Or kAlai n'illalan;
  innE varukuvan; ozikka, avaRku iTamE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAn, 'picirAn'taiyArkku iTan ozikka!' enRatu.

  217
  n'inaikkum kAlai maruTkai uTaittE,
  enaip peruj ciRappinOTu Igku itu tuNital;
  ataninum maruTkai uTaittE, piRan n'ATTut
  tORRam cAnRa cAnROn pORRi,
  5
  icai marapu Aka, n'aTpuk kan'tu Aka,
  inaiyatu Or kAlai Igku varutal;
  'varuvan' enRa kOnatu perumaiyum,
  atu pazutu inRi van'tavan aRivum,
  viyattoRum viyattoRum viyappu iRan'tanRE;
  10
  atanAl, tan kOl iyagkAt tEyattu uRaiyum
  cAnROn n'ejcuRap peRRa tonRu icai
  annOnai izan'ta iv ulakam
  en Avatukol? aLiyatu tAnE!
  tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
  avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyAraik kaNTu pottiyAr pATiyatu.

  218
  ponnum, tukirum, muttum, manniya
  mA malai payan'ta kAmaru maNiyum,
  iTaipaTac cEya Ayinum, toTai puNarn'tu,
  aru vilai n'an kalam amaikkumkAlai,
  5
  oru vazit tOnRiyAgku enRum cAnROr
  cAnROr pAlar Apa;
  cAlAr cAlAr pAlar AkupavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  picirAn'taiyAr vaTakkirun'tAraik kaNTa kaNNakanAr pATiyatu.

  219
  uL ARRuk kavalaip puLLi n'Izal,
  muzUu vaLLUram uNakkum maLLa!
  pulavuti mAtO n'IyE
  palarAl attai, n'in kuRi irun'tOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAnaik karuvUrp peruj catukkattup pUtan'AtanAr pATiyatu.

  220
  peruj cORu payan'tu, pal yANTu puran'ta
  perug kaLiRu izan'ta paital pAkan
  atu cErn'tu alkiya azugkal Alai,
  veLil pAzAkak kaNTu kaluzn'tAgku,
  5
  kalagkinen allanO, yAnE polan' tArt
  tEr vaN kiLLi pOkiya
  pEr icai mUtUr manRam kaNTE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan vaTakkirun'tAnuzaic cenRu mINTu van'tu uRaiyUr kaNTa pottiyAr azutu pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:29(இந்திய நேரம்)