தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tennai (tegku, TAzai)-tennai (tegku, TAzai)

 • tennai (tegku, tAzai)

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  29
  azal purin'ta aTar tAmarai
  aitu aTarn'ta n'Ul peytu,
  punai vinaip polin'ta polan n'aRun' teriyal
  pARu mayir irun' talai poliyac cUTi,
  5
  pAN muRRuka, n'in n'AL makiz irukkai!
  pAN muRRu ozin'ta pinRai, makaLir
  tOL muRRuka, n'in cAn'tu pular akalam! Agka
  munivu il muRRattu, initu muracu iyampa,
  koTiyOrt teRutalum, cevviyOrkku aLittalum,
  10
  oTiyA muRaiyin maTivu ilai Aki,
  'n'allatan n'alanum tIyatan tImaiyum
  illai' enpOrkku inan Akiliyar!
  n'el viLai kazanip paTu puL Oppun'ar
  ozi maTal viRakin kazi mIn cuTTu,
  15
  veg kaL tolaicciyum, amaiyAr, tegkin
  iLan'Ir utirkkum vaLam miku n'al n'ATu
  peRRanar uvakkum n'in paTai koL mAkkaL
  paRRA mAkkaLin parivu mun'tuRuttu,
  kUvai tuRRa n'AR kAl pan'tarc
  20
  ciRu manai vAzkkaiyin orIi, varun'arkku
  utavi ARRum n'aNpin paNpuTai
  UziRRAka, n'in ceykai! vizavil
  kOTiyar n'Irmai pOla muRaimuRai
  ATun'ar kaziyum iv ulakattu, kUTiya
  25
  n'akaippuRan Aka, n'in cuRRam!
  icaippuRan Aka, n'I Ompiya poruLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:17:49(இந்திய நேரம்)