தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

191-200

 • 191-200

  191
  'yANTu pala Aka, n'arai ila Akutal
  yAgku Akiyar?' ena vinavutir Ayin,
  mANTa en manaiviyoTu, makkaLum n'irampinar;
  yAn kaNTanaiyar en iLaiyarum; vEn'tanum
  5
  allavai ceyyAn, kAkkum; atantalai
  AnRu avin'tu aTagkiya koLkaic
  cAnROr palar, yAn vAzum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOpperujcOzan vaTakkirun'tAnuzaic cenRa picirAn'taiyArai,'kETkum kAlam palavAlO? n'arai n'umakku illaiyAlO?' enRa cAnROrkku avar coRRatu.

  192
  yAtum UrE; yAvarum kELir;
  tItum n'anRum piRar tara vArA;
  n'Otalum taNitalum avaRROranna;
  cAtalum putuvatu anRE; vAztal
  5
  initu ena makizn'tanRum ilamE; munivin,
  innAtu enRalum ilamE; 'minnoTu
  vAnam taN tuLi talai i, AnAtu
  kal porutu iragkum mallal pEr yARRu
  n'Ir vazippaTUum puNai pOl, Ar uyir
  10
  muRai vazippaTUum' enpatu tiRavOr
  kATciyin teLin'tanam Akalin, mATciyin
  periyOrai viyattalum ilamE;
  ciRiyOrai ikaztal ataninum ilamE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaNiyan pUgkunRan pATTu.

  193
  ataL eRin'tanna n'eTu veN kaLarin
  oruvan ATTum pulvAy pOla,
  OTi uytalum kUTumman;
  okkal vAzkkai taTkummA kAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OrEruzavar pATTu.

  194
  Or il n'eytal kaRagka, Or il
  Irn' taN muzavin pANi tatumpa,
  puNarn'tOr pU aNi aNiya, pirin'tOr
  paital uNkaN pani vArpu uRaippa,
  5
  paTaittOn manRa, ap paNpilALan!
  innAtu amma, iv ulakam;
  iniya kANka, itan iyalpu uNarn'tOrE.
  tiNai atu; tuRai perug kAjci.
  pakkuTukkai n'ankaNiyAr pATiyatu.

  195
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  kayal muL anna n'arai mutir tirai kavuL,
  payan il mUppin, pal cAnRIrE!
  kaNiccik kUrm paTaik kaTun' tiRal oruvan
  5
  piNikkum kAlai, iragkuvir mAtO;
  n'allatu ceytal ARRIr Ayinum,
  allatu ceytal Ompumin; atutAn
  ellArum uvappatu; anRiyum,
  n'al ARRup paTUum n'eRiyummAr atuvE.
  tiNai atu; tuRai poruN mozik kAjci.
  n'ariverUuttalaiyAr pATiyatu.

  196
  olluvatu ollum enRalum, yAvarkkum
  ollAtu il ena maRuttalum, iraNTum,
  ALvinai marugkin kENmaip pAlE;
  ollAtu ollum enRalum, olluvatu
  5
  il ena maRuttalum, iraNTum, vallE
  irappOr vATTal anRiyum, purappOr
  pukaz kuRaipaTUum vAyil attai;
  anaittu Akiyar, ini; ituvE enaittum
  cEyttuk kANAtu kaNTanam; atanAl,
  10
  n'Oy ilarAka n'in putalvar; yAnum,
  veyil ena muniyEn, pani ena maTiyEn,
  kal kuyinRanna en n'alkUr vaLi maRai,
  n'AN alatu illAk kaRpin vAL n'utal
  mel iyal kuRu makaL uLLic
  15
  celval attai; ciRakka, n'in n'ALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARan paricil n'ITTittAnai AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  197
  vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
  koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
  kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
  malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
  5
  urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
  ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
  maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
  veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
  emmAl viyakkappaTUumOrE,
  10
  iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
  kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
  pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
  cIRUr mannar Ayinum, em vayin
  pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
  15
  mikap pEr evvam uRinum, enaittum
  uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
  n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
  uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  198
  'aruvi tAzn'ta peru varai pOla
  AramoTu polin'ta mArpil taNTA,
  kaTavuL cAnRa kaRpin, cEyizai
  maTavOL payan'ta maNi maruL av vAyk
  5
  kiNkiNip putalvar polika!' enRu Etti,
  tiN tEr aNNal n'iR pArATTi,
  kAtal perumaiyin kanavinum araRRum en
  kAmar n'ejcam EmAn'tu uvappa,
  Al amar kaTavuL anna n'in celvam,
  10
  vEl kezu kurucil! kaNTEn; Atalin,
  viTuttanen; vAzka, n'in kaNNi! toTutta
  taN tamiz varaippakam koNTi Aka,
  panittuk kUTTu uNNum taNippu arug kaTun' tiRal
  n'in Oranna n'in putalvar, enRum,
  15
  onnAr vATa arug kalam tan'tu, n'um
  ponnuTai n'eTu n'akar n'iRaiya vaitta n'in
  munnOr pOlka, ivar perug kaNNOTTam!
  yANTum n'ALum peruki, INTu tiraip
  perug kaTal n'Irinum, ak kaTal maNalinum,
  20
  n'INTu uyar vAnattu uRaiyinum, n'anRum,
  ivar peRum putalvark kANtoRum, n'Iyum,
  pukanRa celvamoTu pukaz initu viLagki,
  n'ITu vAziya! n'eTun'takai! yAnum
  kEL il cEey n'ATTin, en'n'ALum,
  25
  tuLi n'acaip puLLin n'in aLi n'acaikku iragki, n'in
  aTi n'izal pazakiya aTiyuRai;
  kaTumAn mARa! maRavAtImE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr pATiyatu.

  199
  kaTavuL Alattut taTavuc cinaip pal pazam
  n'erun'al uNTanam ennAtu, pinnum
  celavu AnAvE, kali koL puLLinam;
  anaiyar vAziyO iravalar; avaraip
  5
  puravu etirkoLLum peruj cey ATavar
  uTaimai Akum, avar uTaimai;
  avar inmai Akum, avar inmaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  perumpatumanAr pATTu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:14:14(இந்திய நேரம்)