தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KoRRavaLLai-koRRavaLLai

 • koRRavaLLai

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  7
  kaLiRu kaTaiiya tAL,
  kazal urIiya tirun'tu aTi,
  kaNai porutu kavi vaN kaiyAl,
  kaN oLirvarUum kavin cApattu,
  5
  mA maRutta malar mArpin,
  tOl peyariya eRuz munpin,
  ellaiyum iravum eNNAy, pakaivar
  Ur cuTu viLakkattu azu viLik kampalaik
  koLLai mEvalai; Akalin, n'alla
  10
  illa AkupavAl iyal tEr vaLava!
  taN punal paran'ta pUcal maN maRuttu
  mInin ceRukkum yANarp
  payan tikaz vaippin piRar akan talai n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai; mazapula vajciyum Am.
  cOzan karikAR peruvaLattAnaik karugkuzalAtanAr pATiyatu.

  41
  kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
  vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
  vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
  ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
  5
  peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
  veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
  ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
  eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
  kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
  10
  veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
  kanavin ariyana kANA, n'anavil
  ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
  maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
  putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
  15
  evvam karakkum paital mAkkaLoTu
  perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
  eri n'ikazn'tanna celavin
  ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  98
  munait tevvar muraN aviyap
  porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
  inak kaLiRu celak kaNTavar
  matil katavam ezuc cellavum,
  5
  piNan azugkak kaLan uzakkic
  celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
  ina n'al mAc celak kaNTavar
  kavai muLLin puzai aTaippavum,
  mArpuRac cErn'tu olkAt
  10
  tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
  tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
  vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
  maRa main'tar main'tu kaNTavar
  puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
  15
  n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
  uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
  kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
  iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
  iRagkukatir alamvaru kazani,
  20
  perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:10:25(இந்திய நேரம்)