தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

51-60

 • 51-60

  51
  n'Ir mikin, ciRaiyum illai; tI mikin,
  man uyir n'izaRRum n'izalum illai;
  vaLi mikin, valiyum illai; oLi mikku
  avaRRu Or anna cinap pOr vazuti,
  5
  'taN tamiz potu' enap poRAan, pOr etirn'tu,
  koNTi vENTuvan Ayin, 'koLka' enak
  koTutta mannar n'aTukku aRRanarE;
  aLiyarO aLiyar, avan aLi izan'tOrE
  n'uN pala citalai aritu muyanRu eTutta
  10
  cem puRRu Iyal pOla,
  oru pakal vAzkkaikku ulamaruvOrE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazutiyai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  52
  aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
  muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
  Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
  tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
  5
  vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
  innA vem pOr iyal tEr vazuti!
  itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
  yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
  mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
  10
  vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
  peru n'al yANarin orIi, iniyE
  kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
  pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
  n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
  15
  vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
  kAna vAraNam Inum
  kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  53
  mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
  katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
  ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
  viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
  5
  kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
  virippin akalum; tokuppin ejcum;
  mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
  kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
  oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
  10
  vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
  ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
  veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
  inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
  ATu koL varicaikku oppa,
  15
  pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.

  54
  em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
  uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
  cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
  em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
  5
  iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
  vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
  AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
  kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
  n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
  10
  pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
  mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
  ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
  puli tujcu viyan pulattaRRE
  vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

  55
  Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
  oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
  peru viRal amararkku venRi tan'ta
  kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
  5
  piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
  vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
  kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
  n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
  n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
  10
  aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
  atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
  'piRar' enak kuNam kollAtu,
  jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
  tigkaL anna taN peruj cAyalum,
  15
  vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
  uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
  n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
  veN talaip puNari alaikkum cen'til
  n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
  20
  kaTu vaLi tokuppa INTiya
  vaTu Az ekkar maNalinum palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  56
  ERRu valan uyariya eri maruL avir caTai,
  mARRu arug kaNicci, maNi miTaRROnum;
  kaTal vaLar puri vaLai puraiyum mEni,
  aTal ven' n'Ajcil, panaik koTiyOnum;
  5
  maNNuRu tiru maNi puraiyum mEni,
  viN uyar puL koTi, viRal veyyOnum,
  maNi mayil uyariya mARA venRi,
  piNimuka Urti, oN ceyyOnum ena
  jAlam kAkkum kAla munpin,
  10
  tOlA n'al icai, n'AlvaruLLum,
  kURRu ottIyE, mARRu aruj cIRRam;
  vali ottIyE, vAliyOnai;
  pukaz ottIyE, ikazun'ar aTun'anai;
  muruku ottIyE, munniyatu muTittalin;
  15
  Agku Agku avar avar ottalin, yAgkum
  ariyavum uLavO, n'inakkE? atanAl,
  iravalarkku arug kalam arukAtu IyA,
  yavanar n'an kalam tan'ta taN kamaz tERal
  pon cey punai kalattu En'ti, n'ALum
  20
  oN toTi makaLir maTuppa, makiz ciRan'tu,
  Agku initu ozukumati! Ogku vAL mARa!
  am kaN vicumpin Ar iruL akaRRum
  veg katirc celvan pOlavum, kuTa ticait
  taN katir matiyam pOlavum,
  25
  n'inRu n'ilaiiyar, ulakamOTu uTanE!
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  avanai maturaik kaNakkAyanAr makanAr n'akkIranAr pATiyatu.

  57
  vallAr Ayinum, vallun'ar Ayinum,
  pukaztal uRROrkku mAyOn anna,
  uraicAl ciRappin pukazcAl mARa!
  n'in onRu kURuvatu uTaiyEn: en enin,
  5
  n'IyE, piRar n'ATu koLLumkAlai, avar n'ATTu
  iRagku katirk kazani n'in iLaiyarum kavarka;
  n'anan' talaip pEr Ur eriyum n'aikka;
  minnu n'imirn'tanna n'in oLiRu ilagku n'eTu vEl
  onnArc cekuppinum cekukka; ennatUum
  10
  kaTimaram taTital Ompu n'in
  n'eTu n'al yAnaikkuk kan'tu ARRAvE.
  tiNai vajci; tuRai tuNai vajci.
  avanaik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  58
  n'IyE, taN punal kAvirik kizavanai; ivanE,
  muzu mutal tolain'ta kOLi Alattuk
  kozu n'izal n'eTuj cinai vIz poRuttAgku,
  tollOr mAyn'tenat tuLagkal cellAtu,
  5
  n'al icai mutu kuTi n'aTukku aRat tazIi,
  iLaiyatu Ayinum kiLai arA eRiyum
  arun'arai urumin, porun'araip poRAac
  ceru mAN pajcavar ERE; n'IyE,
  aRam tujcu uRan'taip porun'anai; ivanE,
  10
  n'ellum n'Irum ellArkkum eLiya ena,
  varaiya cAn'tamum, tiraiya muttamum,
  imiz kural muracam mUnRuTan ALum
  tamiz kezu kUTal taN kOl vEn'tE;
  pAl n'iRa uruvin panaik koTiyOnum,
  15
  n'Il n'iRa uruvin n'EmiyOnum, enRu
  iru perun' teyvamum uTan n'inRAagku,
  uru kezu tORRamoTu uTkuvara viLagki,
  innIr Akalin, iniyavum uLavO?
  innum kENmin: n'um icai vAziyavE;
  20
  oruvIr oruvIrkku ARRutir; iruvIrum
  uTan n'ilai tiriyIr Ayin, imiztiraip
  pauvam uTutta ip payam kezu mA n'ilam
  kaiyakappaTuvatu poy AkAtE;
  atanAl, n'alla pOlavum, n'ayava pOlavum,
  25
  tollOr cenRa n'eRiya pOlavum,
  kAtal n'ejcin n'um iTai pukaRku alamarum
  Etil mAkkaL potumozi koLLAtu,
  inRE pOlka, n'um puNarcci; venRu venRu
  aTu kaLattu uyarka, n'um vElE; koTuvarik
  30
  kOLmAk kuyinRa cEN viLagku toTu poRi
  n'eTu n'Irk keNTaiyoTu poRitta
  kuTumiya Aka, piRar kunRu kezu n'ATE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai uTanilai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanum, pANTiyan veLLiyampalattut tujciya peruvazutiyum, orugku irun'tAraik kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  59
  Aram tAzn'ta aNi kiLar mArpin,
  tAL tOy taTak kai, takai mAN vazuti!
  vallai manRa, n'I n'ayan'tu aLittal;
  tERRAy, peruma! poyyE; enRum
  5
  kAy cinam tavirAtu kaTal Urpu ezutarum
  jAyiRu anaiyai, n'in pakaivarkku;
  tigkaL anaiyai, emmanOrkkE.
  tiNai atu; tuRai pUvai n'ilai.
  pANTiyan cittiramATattut tujciya n'anmARanai maturaik kUla vANikan cIttalaic cAttanAr pATiyatu.

  60
  mun'n'Ir n'AppaN timil cuTar pOla,
  cemmIn imaikkum mAka vicumpin
  ucci n'inRa uvavu mati kaNTu,
  kaTci majjaiyin curamutal cErn'ta,
  5
  cil vaLai viRaliyum, yAnum, val virain'tu,
  tozutanem allamO, palavE kAnal
  kazi uppu mukan'tu kal n'ATu maTukkum
  Araic cAkATTu Azcci pOkkum
  uranuTai n'On pakaTTu anna em kOn,
  10
  valan iragku muracin vAy vAL vaLavan,
  veyil maRaik koNTa uru kezu ciRappin
  mAlai veN kuTai okkumAl enavE?
  tiNai atu; tuRai kuTai magkalam.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun' tirumAvaLavanai uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:12:26(இந்திய நேரம்)