தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

321-330

 • 321-330

  321
  poRip puRap pUzin pOr val cEval
  mEn' tOl kaLain'ta tIm kOL veL eL
  cuLakiTai uNagkal cevvi koNTu, uTan
  vEnil kOgkin pUm pokuTTu anna
  5
  kuTan'tai am ceviya kOTTu eli ATTa,
  kali Ar varakin piRagku pIL oLikkum,
  van pula vaippinatuvE cenRu
  tin pazam pacIi ..........nanO, pANa!
  vAL vaTu viLagkiya cennic
  10
  ceru veg kurucil Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr maruttuvan tAmOtaranAr pATiyatu.

  322
  uzutu Ur kALai Uz kOTu anna
  kavai muL kaLLip pori araip porun'ti,
  putu varaku arikAl karuppai pArkkum
  pun talaic ciRAar vil eTuttu Arppin,
  5
  perug kaN kuRu muyal karug kalan uTaiya
  manRil pAyum van pulattatuvE
  karumpin en'tiram cilaippin, ayalatu.
  iruj cuval vALai piRazum AgkaN,
  taN paNai ALum vEn'tarkkuk
  10
  kaN paTai IyA vElOn UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr kizAr pATiyatu.

  323
  pulippAR paTTa AmAn kuzavikkuc
  cinam kazi mUtAk kanRu maTuttu UTTum
  kA ... ... ... ... ..... ..... ...... ...... ..... kku
  uLLiyatu curakkum OmpA Ikai,
  5
  veL vEl Avam Ayin, oL vAL
  kaRaiyaTi yAnaikku allatu
  uRai kazippu aRiyA, vElOn UrE.
  ........................................................
  ................TAr kizAr pATiyatu.

  324
  verukku viTai anna vekuL n'Okkuk kayan' talai,
  puL Un tinRa pulavu n'ARu kaya vAy,
  veL vAy vETTuvar vIz tuNai makAar
  ciRiyilai uTaiyin curaiyuTai vAl muL
  5
  Uka n'uN kOl ceRitta ampin,
  valAar valvil kulAvarak kOli,
  parutti vElik karuppai pArkkum
  pun pulam tazIiya am kuTic cIRUr,
  kumiz uN veLLai paku vAy peyartta
  10
  veN kAz tAya vaN kAl pan'tar,
  iTaiyan pottiya ciRu tI viLakkattu,
  pANaroTu irun'ta n'ANuTai n'eTun'takai
  valam paTu tAnai vEn'tarkku
  ulan'tuzi ulakkum n'ejcu aRi tuNaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlattUr kizAr pATiyatu.

  325
  kaLiRu n'IRu ATiya viTu n'ila marugkin,
  vampap perum peyal varain'tu corin'tu iRan'tena,
  kuzi koL cil n'Ir kurAal uNTalin,
  cERu kiLaittiTTa kaluz kaN URal
  5
  muRaiyin uNNum n'iRaiyA vAzkkai,
  muLavu mAt tolaicciya muzuccol ATavar
  uTumpu izutu aRutta oTug kAzp paTalaic
  cIRil munRil kURuceytiTumAr,
  koLLi vaitta kozu n'iNa n'ARRam
  10
  maRukuTan kamazum matukai manRattu,
  alan'talai iratti alagkupaTu n'Izal,
  kayan' talaic ciRAar kaNai viLaiyATum
  aru miLai irukkaiyatuvE ven vEl
  vEn'tu talaivarinum tAgkum,
  15
  tAgkA Ikai, n'eTun'takai UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  uRaiyUr mutukaNNan cAttanAr pATiyatu.

  326
  Ur mutu vElip pAr n'aTai verukin
  iruL pakai verIiya n'Aku iLam pETai
  uyir n'aTukkuRRup pulA viTTu araRRa,
  ciRaiyum ceRRaiyum puTaiyun'aL ezun'ta
  5
  paruttip peNTin ciRu tI viLakkattu,
  kavirp pU n'eRRic cEvalin taNiyum
  aru miLai irukkaiyatuvE manaiviyum,
  vETTac ciRAar cEN pulam paTarAtu,
  paTappaik koNTa kuRun' tAL uTumpin
  10
  vizukku n'iNam peyta tayirk kaN vitavai,
  yANar n'allavai pANaroTu, orAgku
  varu virun'tu ayarum viruppinaL; kizavanum,
  aruj camam tataiyat tAkki, peruj camattu
  aNNal yAnai aNin'ta
  15
  pon cey OTaip perum paricilanE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  tagkAl poRkollanAr pATiyatu.

  327
  erutu kAl uRAatu, iLaijar konRa
  cil viLai varakin pullen kuppai,
  toTutta kaTavarkkuk koTutta miccil
  pacitta pANar uNTu, kaTai tappalin,
  5
  okkal oRkam coliya, tan Urc
  ciRu pullALar mukattu avai kURi,
  varaku kaTan irakkum n'eTun' takai
  aracu varin tAgkum vallALannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  328
  ..........Tai mutal puRavu cErn'tirun'ta
  pun pulac cIRUr, n'el viLaiyAtE;
  varakum tinaiyum uLLavai ellAm
  iraval mAkkaLukku Iyat tolain'tana;
  5
  ................. Tu amain'tananE;
  annan Ayinum, pANa! n'anRum
  veLLattiTum pAluL uRai toTa....
  kaLavup puLi anna viLai....
  ..............vATu Un kozug kuRai
  10
  koy kural ariciyoTu n'ey peytu aTTu,
  tuTuppoTu civaNiya kaLik koL veN cORu
  uNTu, initu irun'ta pin
  ... ... ... ... .... ... tarukuvan mAtO
  tALi mutal n'ITiya ciRu n'aRu mujjai
  15
  muyal van'tu kaRikkum munRil,
  cIRUr mannanaip pATinai celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pagku ............................. pATiyatu.

  329
  il aTu kaLLin cil kuTic cIRUrp
  puTai n'aTu kallin n'AT pali UTTi,
  n'al n'IrATTi, n'eyn' n'aRaik koLIiya,
  magkul mAp pukai maRukuTan kamazum,
  5
  aru munai irukkaittuAyinum, vari miTaRRu
  aravu uRai puRRattu aRRE n'ALum
  puravalar punkaN n'OkkAtu, iravalarkku
  arukAtu Iyum vaNmai,
  uraicAl, n'eTun'takai Ompum UrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr pATiyatu.

  330
  vEn'tuTait tAnai munai keTa n'eritara,
  En'tu vAL valattan oruvan Aki,
  tan iRan'tu vArAmai vilakkalin, perug kaTaRku
  Azi anaiyanmAtO enRum
  5
  pATic cenROrkku anRiyum, vArip
  puraviRku ARRAc cIRUrt
  tonmai cuTTiya vaNmaiyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaik kaNakkAyanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:53(இந்திய நேரம்)