தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Paricil TuRai-paricil TuRai

 • paricil tuRai

  126
  onnAr yAnai OTaip pon koNTu,
  pANar cenni poliyat taii,
  vATAt tAmarai cUTTiya vizuc cIr
  OTAp pUTkai uravOn maruka!
  5
  vallEm allEm Ayinum, vallE
  n'invayin kiLakkuvamAyin, kagkul
  tuyil maTin'tanna tUgku iruL iRumpin,
  paRai icai aruvi, muLLUrp porun'a!
  teRal aru marapin n'in kiLaiyoTum poliya,
  10
  n'ilamicaip paran'ta makkaTku ellAm
  pulan azukku aRRa an'taNALan,
  iran'tu cel mAkkaTku ini iTan inRi,
  paran'tu icai n'iRkap pATinan; ataRkoNTu
  cinam miku tAnai vAnavan kuTa kaTal,
  15
  polam taru n'AvAy OTTiya av vazi,
  piRa kalam celkalAtu anaiyEm attai,
  inmai turappa, icai tara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTuttanam, yAmE muL eyiRRu
  aravu eRi urumin muracu ezun'tu iyampa,
  20
  aNNal yAnaiyoTu vEn'tu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiyat tAkki, n'anRum
  n'aNNAt tevvart tAgkum
  peNNai am paTappai n'ATu kizavOyE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  malaiyamAn tirumuTik kAriyai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  137
  iragku muracin, inamcAl yAnai,
  mun'n'Ir ENi viRal kezu mUvarai
  innum Or yAn avA aRiyEnE;
  n'IyE, mun yAn aRiyumOnE tuvanRiya
  5
  kayattu iTTa vittu vaRattin cAvAtu,
  kazaik karumpin olikkun'tu,
  koNTal koNTa n'Ir kOTai kAyinum,
  kaN anna malar pUkkun'tu,
  karug kAl vEgkai malarin, n'ALum
  10
  pon anna vI cuman'tu,
  maNi anna n'Ir kaTal paTarum;
  cev varaip paTappai n'Ajcil porun'a!
  ciRu veL aruvip perug kal n'ATanai!
  n'I vAziyar! n'in tan'tai
  15
  tAy vAziyar, n'iR payan'ticinOrE!
  tiNai atu; tuRai iyanmozi; paricil tuRaiyum Am.
  n'Ajcil vaLLuvanai oru ciRaip periyanAr pATiyatu.

  148
  kaRagku micai aruviya piRagku malai n'aLLi! n'in
  acaivu il n'On tAL n'acai vaLan Etti,
  n'ALtoRum n'an kalam kaLiRRoTu koNarn'tu,
  kUTu viLagku viyal n'akar, paricil muRRu aLippa;
  5
  pITu il mannarp pukazcci vENTi,
  ceyyA kURik kiLattal
  eyyAtAkinRu, em ciRu cen' n'AvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai.
  kaNTIrak kOp perun'aLLiyai vanparaNar pATiyatu.

  154
  tirai poru mun'n'Irk karai n'aNic celinum,
  aRiyun'ark kANin, vETkai n'Ikkum
  cil n'Ir vinavuvar, mAn'tar; atu pOl,
  aracar uzaiyarAkavum, purai tapu
  5
  vaLLiyOrp paTarkuvar, pulavar: atanAl,
  yAnum, 'peRRatu Utiyam; pERu yAtu?' ennEn;
  uRRanen Atalin uLLi van'tananE;
  'I' ena irattalO aritE; n'I atu
  n'alkinum, n'alkAy Ayinum, vel pOr
  10
  eRi paTaikku OTA ANmai, aRuvait
  tU viri kaTuppat tuvanRi mImicait
  taN pala izitarum aruvi n'in
  koN perug kAnam, pATal enakku eLitE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  koNkAnagkizAnai mOcikIranAr pATiyatu.

  161
  n'INTu oli azuvam kuRaipaTa mukan'tukoNTu,
  INTu celal koNmU vENTuvayin kuzIi,
  peru malai anna tOnRala, cUl mutirpu,
  urum uraRu karuviyoTu, peyal kaTan iRuttu,
  5
  vaLa mazai mARiya enRUzk kAlai,
  manpatai ellAm cenRu uNa, kagkaik
  karai poru mali n'Ir n'iRain'tu tOnRiyAgku,
  emakkum piRarkkum cemmalaiAkalin,
  'anpu il ATavar konRu, ARu kavara,
  10
  cenRu talaivarun'a alla, anpu inRu,
  van kalai teviTTum, aruj curam iRan'tOrkku,
  iRRai n'ALoTum yANTu talaippeyara' enak
  kaN poRi pOkiya kacivoTu uran azin'tu,
  arun' tuyar uzakkum en perun' tunpuRuvi n'in
  15
  tAL paTu celvam kANtoRum maruLa,
  panai maruL taTak kaiyoTu muttup paTa muRRiya
  uyar maruppu En'tiya varai maruL n'On pakaTu,
  oLi tikaz OTai poliya, marugkil
  paTu maNi iraTTa, ERic cemmAn'tu,
  20
  celal n'acaii uRRanen viRal miku kurucil!
  inmai turappa, icaitara van'tu, n'in
  vaNmaiyin toTutta en n'ayan'tanai kENmati!
  vallinum, vallEn Ayinum, vallE,
  en aLan'tu aRin'tanai n'OkkAtu, ciRan'ta
  25
  n'in aLan'tu aRimati, peruma! enRum
  vEn'tar n'ANap peyarvEn; cAn'tu arun'tip
  pal poRik koNTa En'tu ezil akalam
  mAN izai makaLir pullutoRum pukala,
  n'AL muracu iragkum iTanuTai varaippil n'in
  30
  tAL n'izal vAzn'ar n'an kalam mikuppa,
  vAL amar uzan'ta n'in tAnaiyum,
  cIr miku celvamum, Ettukam palavE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATip pakaTu peRRatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  200
  pani varai n'ivan'ta pAcilaip palavin
  kani kavarn'tu uNTa karu viral kaTuvan
  cem muka man'tiyoTu ciRan'tu, cEN viLagki,
  mazai micai aRiyA mAl varai aTukkattu,
  5
  kazai micait tujcum kallaka veRpa!
  n'iNam tinRu cerukkiya n'erupput talai n'eTu vEl,
  kaLam koNTu kanalum kaTugkaN yAnai,
  viLagku maNik koTum pUN, viccikkOvE!
  ivarE, pUt talai aRAap punai koTi mullai
  10
  n'At tazumpu iruppap pATAtuAyinum,
  'kaRagku maNi n'eTun' tEr koLka!' enak koTutta
  paran'tu Ogku ciRappin pAri makaLir;
  yAnE, paricilan, mannum an'taNan; n'IyE,
  varicaiyil vaNakkum vAL mEmpaTun'an;
  15
  n'inakku yAn koTuppak koNmati cinap pOr
  aTagkA mannarai aTakkum
  maTagkA viLaiyuL n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  pAri makaLirai viccik kOnuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  201
  'ivar yAr?' enkuvaiAyin, ivarE,
  UruTan iravalarkku aruLi, tEruTan
  mullaikku Itta cellA n'al icai,
  paTu maNi yAnai, paRampin kOmAn
  5
  n'eTu mAp pAri makaLir; yAnE
  tan'tai tOzan; ivar en makaLir;
  an'taNan, pulavan, koNTu van'tananE.
  n'IyE, vaTapAl munivan taTavinuL tOnRi,
  cempu punain'tu iyaRRiya cEN n'eTum puricai,
  10
  uvarA Ikai, tuvarai ANTu,
  n'ARpattonpatu vazimuRai van'ta
  vELiruL vELE! viRal pOr aNNal!
  tAr aNi yAnaic cETTu irug kOvE!
  AN kaTan uTaimaiyin, pAN kaTan ARRiya
  15
  oliyaR kaNNip pulikaTi mAal!
  yAn tara, ivaraik koNmati! vAn kavittu
  irug kaTal uTutta iv vaiyakattu, arun' tiRal
  pon paTu mAl varaik kizava! ven vEl
  uTalun'ar uTkum tAnai,
  20
  keTal arugkuraiya n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pAri makaLirai irugkOvELuzaik koNTu cenRa kapilar pATiyatu.

  202
  veTcik kAnattu vETTuvar ATTa,
  kaTci kANAk kaTamA n'al ERu
  kaTaRu maNi kiLara, citaRu pon miLira,
  kaTiya katazum n'eTu varaip paTappai
  5
  venRi n'ilaiiya vizup pukaz onRi,
  iru pAl peyariya uru kezu mUtUr,
  kOTi pala aTukkiya poruL n'umakku utaviya
  n'ITu n'ilai araiyattuk kETum kEL, ini:
  n'un'tai tAyam n'iRaivuRa eytiya
  10
  oliyal kaNNip pulikaTi mAal!
  n'um pOl aRivin n'umaruL oruvan
  pukazn'ta ceyyuL kazAattalaiyai
  ikazn'tatan payanE; iyal tEr aNNal!
  evvi tol kuTip paTIiyar, maRRu, 'ivar
  15
  kai vaN pAri makaLir' enRa en
  tERRAp puncol n'ORRicin; peruma!
  viTuttanen; velIiyar, n'in vElE! aTukkattu,
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mAt takaTTu oL vI tAya tuRukal
  20
  irum puli varip puRam kaTukkum
  perug kal vaippin n'ATu kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  irugkOvEL pArimakaLiraik koLLAnAka, kapilar pATiyatu.

  203
  'kazin'tatu pozin'tu' ena vAn kaNmARinum,
  'tollatu viLain'tu' ena n'ilam vaLam karappinum,
  ellA uyirkkum illAl, vAzkkai;
  'innum tam' ena emmanOr irappin,
  5
  'munnum koNTir' ena, n'ummanOr maRuttal
  innAtu amma; iyal tEr aNNal!
  illatu n'irappal ARRAtOrinum,
  uLLi varun'ar n'acai izappOrE;
  anaiyaiyum allai, n'IyE; onnAr
  10
  Ar eyil avarkaTTAkavum, 'n'umatu' enap
  pAN kaTan iRukkum vaLLiyOy!
  pUN kaTan, en'tai! n'I iravalarp puravE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn pAmuLUr eRin'ta n'eytalagkAnal iLaj cETcenniyai Un poti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

  204
  'I' ena irattal izin'tanRu; atan etir,
  'IyEn' enRal ataninum izin'tanRu;
  'koL' enak koTuttal uyarn'tanRu; atan etir,
  'koLLEn' enRal ataninum uyarn'tanRu;
  5
  teN n'Irp parappin imiz tiraip perug kaTal
  uNNAr Akupa, n'Ir vETTOrE;
  Avum mAvum cenRu uNa, kalagki,
  cERRoTu paTTa ciRumaittuAyinum,
  uNn'Ir marugkin atar pala Akum;
  10
  puLLum pozutum pazittal allatai,
  uLLic cenROrp paziyalar; atanAl
  pulavEn vAziyar, Ori! vicumpil
  karuvi vAnam pOla
  varaiyAtu curakkum vaLLiyOy! n'innE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  valvil Oriyaik kazaitinyAnaiyAr pATiyatu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  206
  vAyilOyE! vAyilOyE!
  vaLLiyOr cevimutal vayagkumozi vitti, tAm
  uLLiyatu muTikkum uranuTai uLLattu
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkaip
  5
  paricilarkku aTaiyA vAyilOyE!
  kaTumAn tOnRal n'eTumAn ajci
  tan aRiyalankol? en aRiyalankol?
  aRivum pukazum uTaiyOr mAyn'tena,
  vaRun' talai ulakamum anRE; atanAl,
  10
  kAvinem kalanE; curukkinem kalappai;
  maram kol taccan kai val ciRAar
  mazuvuTaik kATTakattu aRRE
  et ticaic celinum, at ticaic cORE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci paricil n'ITTittAnai auvaiyAr pATiyatu.

  207
  ezu ini, n'ejcam! celkam; yArO,
  paruku anna vETkai ilvazi,
  arukil kaNTum aRiyAr pOla,
  akam n'aka vArA mukan azi paricil
  5
  tAL ilALar vELAr allar?
  'varuka' ena vENTum varicaiyOrkkE
  peritE ulakam; pENun'ar palarE;
  mILi munpin ALi pOla,
  uLLam uL avin'tu aTagkAtu, veLLena
  10
  n'OvAtOnvayin tiragki,
  vAyA van kanikku ulamaruvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAn tujciya pin, avan tampi iLa veLimAnai, 'paricil koTu' ena, avan ciRitu koTuppak koLLAtu, perujcittiranAr pATiyatu.

  208
  'kunRum malaiyum pala pin oziya,
  van'tanen, paricil koNTanen celaRku' ena
  n'inRa en n'ayan'tu aruLi, 'Itu koNTu,
  Igkanam celka, tAn' ena, ennai
  5
  yAgku aRin'tananO, tAgku arug kAvalan?
  kANAtu Itta ip poruTku yAn Or
  vANikap paricilan allen; pENi,
  tinai anaittuAyinum, initu avar
  tuNai aLavu aRin'tu, n'alkinar viTinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyuzaic cenRa perujcittiranAraik kANAtu,'itu koNTu celka!' enRu avan paricil koTuppak koLLAtu, avar colliyatu.

  379
  yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
  avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
  n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
  pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
  5
  aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
  n'el amal puravin ilagkai kizavOn
  villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
  'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
  n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
  10
  vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
  kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
  kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
  viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
  ......................................ra van'tanen, yAnE
  15
  tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
  tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
  varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
  kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:12:36(இந்திய நேரம்)