தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

361-370

 • 361-370

  361
  kAr etir urumin uraRi, kallena,
  Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
  n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
  kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
  5
  arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
  tAyin n'anRu palarkku Ittu,
  teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
  aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
  uruL n'aTai ........................ nRatan
  10
  tAL cErun'arkku initu Ittum,
  puri mAlaiyar pATinikkup
  polan' tAmaraip pUm pANaroTu
  kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
  poRaiyo............ mAn n'Okkin,
  15
  vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
  n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
  alkul tAgkA acaii, mellena
  ............................................polagkalattu En'ti,
  amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
  20
  n'illA ulakattu............... mai n'I
  colla vENTA................. mun'taRin'ta
  ....................................................................................
  ...............................................nAr pATiyatu.

  362
  jAyiRRu anna Ay maNi miTain'ta
  mati uRaz Aram mArpil puraLa,
  pali peRu muracam pAcaRaic cilaippa,
  pozilakam paran'ta pe.................
  5
  .......................kuma vicaya veN koTi
  aNagku uruttanna kaNam koL tAnai,
  kURRattu anna mARRu aru munpin,
  Ak kural kANpin an'taNALar
  n'AnmaRaik kuRi .......................... yin
  10
  aRam kuRittanRu; poruL Akutalin
  maruL tIrn'tu, mayakku orIi,
  kai peyta n'Ir kaTaR parappa,
  Am irun'ta aTai n'alki,
  cORu koTuttu, mikap peritum
  15
  vIRu cAna......................... n'anRum
  ciRu veL enpin n'eTu veN kaLarin,
  vAy van kAkkai kUkaiyoTu kUTip
  pakalum kUvum akaluL AgkaN,
  kATu kaN maRaitta kallen cuRRamoTu,
  20
  il enRu ilvayin peyara, mella
  iTam ciRitu otugkal ajci,
  uTampoTum cenmAr, uyarn'tOr n'ATTE.
  tiNai potuviyal; tuRai perugkAjci.
  avanaic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

  363
  irug kaTal uTutta ip perug kaN mA n'ilam
  uTaiyilai n'aTuvaNatu iTai piRarkku inRi,
  tAmE ANTa Emam kAvalar
  iTu tirai maNalinum palarE; cuTu piNak
  5
  kATu pati Akap pOki, tamtam
  n'ATu piRar koLac cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, n'Iyum kENmati attai! vIyAtu
  uTampoTu n'inRa uyirum illai;
  maTagkal uNmai mAyamO anRE;
  10
  kaLLi vEyn'ta muLLiam puRagkATTu,
  veLLil pOkiya viyaluL AgkaN,
  uppu ilAa avip puzukkal
  kaikkoNTu, piRakku n'OkkAtu,
  izi piRappinOn Iyap peRRu,
  15
  n'ilam kalanAka, ilagku pali micaiyum
  innA vaikal vArAmunnE,
  cey n'I munniya vinaiyE,
  mun'n'Ir varaippakam muzutu uTan tuRan'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...................... aiyAtic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

  364
  vATA mAlai pATini aNiya,
  pANan cennik kENi pUvA
  eri maruL tAmaraip peru malar tayagka,
  mai viTai irum pOttuc cen' tIc cErtti,
  5
  kAyam kanin'ta kaN akan kozug kuRai
  n'aRavu uN cev vAy n'At tiRam peyarppa,
  uNTum, tinRum, irappOrkku Iyn'tum,
  makizkam vammO, maRap pOrOyE!
  ariyaAkalum uriya, peruma!
  10
  n'ilam paka vIzn'ta alagkal pal vEr
  mutu marap pottin katumena iyampum
  kUkaik kOzi AnAt
  tAziya perug kATu eytiya jAnRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kUkaik kOziyAr pATiyatu.

  365
  'mayagku irug karuviya vicumpu mukan Aka,
  iyagkiya iru cuTar kaN ena, peyariya
  vaLi iTai vazagkA vazakku aru n'Ittam,
  vayirak kuRaTTin vayagku maNi Arattup
  5
  pon am tikiri mun camattu uruTTi,
  porun'ark kANAc ceru miku munpin
  munnOr cellavum, cellAtu, innum
  vilai n'alap peNTirin palar mIkkURa,
  uLLEn vAziyar, yAn' enap pal mAN
  10
  n'ilamakaL azuta kAjciyum
  uNTu ena uraipparAl, uNarn'ticinOrE.
  tiNai kAjci; tuRai perugkAjci.
  mArkkaNTEyanAr pATiyatu.

  366
  vizuk kaTippu aRain'ta muzuk kural muracam
  ozukkuTai marugkin oru mozittu Aka,
  aravu eRi urumin uraRupu cilaippa,
  oru tAm Akiya perumaiyOrum,
  5
  tam pukaz n'iRIic cenRu mAyn'tanarE;
  atanAl, aRavOn makanE! maRavOr cemmAl!
  .............................uraippak kENmati:
  n'in URRam piRar aRiyAtu,
  piRar kURiya mozi teriyA,
  10
  jAyiRRu ellai ALvinaikku utavi,
  iravin ellai varuvatu n'ATi,
  urai.....................................................
  uzavu ozi perum pakaTu azi tinRAgku,
  ceg kaN makaLiroTu ciRu tuni aLaii,
  15
  am kaL tERal Ay kalattu ukuppa,
  keTal arun' tiruva!
  maTai vENTun'arkku iTai arukAtu,
  aviz vENTun'arkku iTai aruLi,
  viTai vIzttuc cUTu kizippa,
  20
  n'Ir n'ilai perutta vAr maNal aTai karai,
  kAvutoRum
  maTagkal uNmai mAyamO anRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tarumaputtiranaik kOtamanAr pATiyatu.

  367
  n'Akattu anna pAku Ar maNTilam
  tamavEAyinum tammoTu cellA;
  vERROr Ayinum n'ORROrkku oziyum;
  ERRa pArppArkku Irg kai n'iRaiyap
  5
  pUvum ponnum punal paTac corin'tu,
  pAcizai makaLir polag kalattu En'tiya
  n'Ar ari tERal mAn'ti, makiz ciRan'tu,
  iravalarkku arug kalam arukAtu vIci,
  vAztal vENTum, ivaN varain'ta vaikal;
  10
  vAzac ceyta n'alvinai allatu
  Azug kAlaip puNai piRitu illai;
  onRu purin'tu aTagkiya irupiRappALar
  muttIp puraiyak kANtaka irun'ta
  koRRa veN kuTaik koTit tEr vEn'tir!
  15
  yAn aRi aLavaiyO ituvE: vAnattu
  vayagkit tOnRum mIninum, immenap
  paran'tu iyagku mA mazai uRaiyinum,
  uyarn'tu mEn' tOnRip polika, n'um n'ALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai vAzttiyal.
  cEramAn mAriveNkOvum, pANTiyan kAnappEr tan'ta ukkirap peruvazutiyum, cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyum, orugku irun'tArai auvaiyAr pATiyatu.

  368
  kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
  oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
  kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
  koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
  5
  kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
  n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
  koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
  mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
  vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
  10
  kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
  mukavai inmaiyin ukavai inRi,
  irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
  AL azippaTutta vAL Er uzava!
  kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
  15
  teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
  pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
  muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
  aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.
  tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
  cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  369
  iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
  karug kai yAnai koNmU Aka,
  n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
  vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
  5
  kurutip paliya muracu muzakku Aka,
  aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
  vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
  vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
  kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
  10
  Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
  viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
  cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
  piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
  vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
  15
  pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
  kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
  pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
  pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
  tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
  20
  vEyvai kANA virun'tin pOrvai
  arik kural taTAri uruppa oRRi,
  pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
  ezili tOyum imiz icai aruvi,
  ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
  25
  OTai n'utala, olkutal aRiyA,
  tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
  vEza mukavai n'alkumati
  tAzA Ikait takai veyyOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
  cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

  370
  ...............................................................................................................Li,
  n'Arum pOzum ceytu uNTu, orAgkup
  paci tinat tiragkiya iru pEr okkaRku
  Ar patam kaNNena mAtiram tuzaii,
  5
  vEr uzan'tu ulaRi, marugku cettu oziya van'tu,
  attak kuTijait tuTi maruL tIm kural,
  uzujcil am kavaTTiTai irun'ta parun'tin
  peTai payir kuralOTu, icaikkum AgkaN,
  kazai kAyn'tu ulaRiya vaRam kUr n'IL iTai,
  10
  vari maral tiragkiya kAnam piRpaTa,
  pazumaram uLLiya paRavai pOla,
  oN paTai mAri vIz kani peytena,
  tuvaittu ezu kuruti n'ilamicaip parappa,
  viLain'ta cezug kural arin'tu, kAl kuvittu,
  15
  paTu piNap pal pOrpu aziya vAgki,
  erutu kaLiRu Aka, vAL maTal Occi,
  atari tiritta AL uku kaTAvin,
  akan kaN taTAri teLirppa oRRi,
  'ven' tiRal viyan kaLam polika!' enRu Etti,
  20
  iruppu mukam ceRitta En'tu maruppin
  varai maruL mukavaikku van'tanen; peruma!
  vaTi n'avil eHkam pAyn'tena, kiTan'ta
  toTiyuTait taTak kai Occi, veruvAr
  inat taTi virAya varik kuTar aTaicci,
  25
  azu kural pEymakaL ayara, kazukoTu
  cej cevi eruvai tiritarum,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLan'cETcenniyai Unpoti pacugkuTaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:16:24(இந்திய நேரம்)