தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MakaL MaRuttal-makaL MaRuttal

 • makaL maRuttal

  109
  aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
  n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
  uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
  onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
  5
  iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
  mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
  n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
  tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
  vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
  10
  mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
  maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
  pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
  tALin koLLalir; vALin tAralan;
  yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
  15
  cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
  virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
  ATinir pATinir celinE,
  n'ATum kunRum orugku IyummE.
  tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
  avanai avar pATiyatu.

  110
  kaTan'tu aTu tAnai mUvirum kUTi
  uTanRanir Ayinum, paRampu koLaRku aritE;
  mun'n'URu UrttE taN paRampu n'al n'ATu;
  mun'n'URu Urum paricilar peRRanar;
  5
  yAmum pAriyum uLamE;
  kunRum uNTu n'Ir pATinir celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mUvEn'tarum paRampu muRRiyirun'tArai avar pATiyatu.

  111
  aLitO tAnE, pEr irug kunRE!
  vElin vERal vEn'tarkkO aritE;
  n'Ilattu, iNai malar puraiyum uNkaN
  kiNai makaTku eLitAl, pATinaL varinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:14:30(இந்திய நேரம்)