தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuppaikkIrai-kuppaikkIrai

 • kuppaikkIrai

  159
  'vAzum n'ALOTu yANTu pala uNmaiyin,
  tIrtal cellAtu, en uyir' enap pala pulan'tu,
  kOl kAlAkak kuRum pala otugki,
  n'Ul virittanna katuppinaL, kaN tuyinRu,
  5
  munRil pOkA mutirvinaL yAyum;
  pacan'ta mEniyoTu paTar aTa varun'ti,
  marugkil koNTa pal kuRumAkkaL
  picain'tu tina, vATiya mulaiyaL, peritu azin'tu,
  kuppaik kIrai koykaN akaitta
  10
  muRRA iLan' taLir koytukoNTu, uppu inRu,
  n'Ir ulaiAka ERRi, mOr inRu,
  avizp patam maRan'tu, pAcaTaku micain'tu,
  mAcoTu kuRain'ta uTukkaiyaL, aRam paziyA,
  tuvvALAkiya en veyyOLum;
  15
  enRAgku, iruvar n'ejcamum uvappa kAnavar
  kari punam mayakkiya akankaN kollai,
  aivanam vitti, maiyuRak kavini,
  InalcellA EnaRku izumenak
  karuvi vAnam talaii yAgkum,
  20
  Itta n'in pukaz Etti, tokka en,
  paci tinat tiragkiya, okkalum uvappa
  uyarn'tu En'tu maruppin kolkaLiRu peRinum,
  tavirn'tu viTu paricil koLLalen; uvan'tu, n'I
  inpuRa viTutiAyin, ciRitu
  25
  kunRiyum koLval, kUr vEl kumaNa!
  ataRpaTa aruLal vENTuval viRal pukaz
  vacai il vizut tiNaip piRan'ta
  icai mEn' tOnRal! n'iR pATiya yAnE.
  tiNai atu; tuRai paricil kaTA n'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:20:44(இந்திய நேரம்)