தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal-n'eytal

 • n'eytal

  48
  kOtai mArpin kOtaiyAnum,
  kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
  mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
  kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
  5
  aHtu em UrE; avan em iRaivan;
  annOR paTartiyAyin, n'Iyum
  emmum uLLumO mutu vAy iravala!
  'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
  pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
  cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

  144
  aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
  cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
  kAr etir kAnam pATinEmAka,
  n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
  5
  kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
  inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
  kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
  yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
  mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
  10
  'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
  em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
  varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
  ollena olikkum tEroTu,
  mullai vEli, n'al UrAnE.'
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:27:14(இந்திய நேரம்)