தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kutirai (mA, Pari, KalimA, KalimAn, Puravi, IvuLi)-kutirai (mA, Pari, KalimA, KalimAn, Puravi, IvuLi)

 • kutirai (mA, pari, kalimA, kalimAn, puravi, ivuLi)

  2
  maN tiNin'ta n'ilanum,
  n'ilan En'tiya vicumpum,
  vicumpu taivaru vaLiyum,
  vaLit talaiiya tIyum,
  5
  tI muraNiya n'Irum, enRAgku
  aim perum pUtattu iyaRkai pOla
  pORRArp poRuttalum, cUzcciyatu akalamum,
  valiyum, teRalum, aLiyum, uTaiyOy!
  n'in kaTal piRan'ta jAyiRu peyarttum n'in
  10
  veN talaip puNarik kuTa kaTal kuLikkum,
  yANar vaippin, n'al n'ATTup porun'a!
  vAna varampanai! n'IyO, peruma!
  alagku uLaip puravi aivaroTu cinaii,
  n'ilam talaikkoNTa polam pUn' tumpai
  15
  Ir aimpatinmarum porutu, kaLattu oziya,
  peruj cORRu miku patam varaiyAtu koTuttOy!
  pAal puLippinum, pakal iruLinum,
  n'Aal vEta n'eRi tiriyinum,
  tiriyAc cuRRamoTu muzutu cEN viLagki,
  20
  n'aTukkinRi n'iliyarO attai aTukkattu,
  ciRu talai n'avvip perug kaN mAp piNai,
  an'ti an'taNar arug kaTan iRukkum
  mut tI viLakkin, tujcum
  poR kOTTu imayamum, potiyamum, pOnRE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu; vAzttiyalum Am.
  cEramAn peruj cORRu utiyaj cEralAtanai murajciyUr muTin'AkarAyarpATiyatu.

  4
  vAL, valam tara, maRup paTTana
  cev vAnattu vanappup pOnRana;
  tAL, kaLam koLa, kazal paRain'tana
  koll ERRin maruppup pOnRana;
  5
  tOl, tuvaittu ampin tuLai tOnRuva,
  n'ilaikku orAa ilakkam pOnRana;
  mAvE, eRi patattAn iTam kATTa,
  kaRuz poruta cev vAyAn,
  eruttu vavviya puli pOnRana;
  10
  kaLiRu, katavu eRiyA, civan'tu, urAay,
  n'uti mazugkiya veN kOTTAn,
  uyir uNNum kURRup pOnRana;
  n'IyE, alagku uLaip parIi ivuLip
  polan' tErmicaip polivu tOnRi,
  15
  mAk kaTal n'ivan'tu ezutarum
  cej jAyiRRuk kavinai mAtO
  anaiyai AkanmARE,
  tAy il tUvAk kuzavi pOla,
  OvAtu kUum, n'in uTaRRiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  cOzan uruvap pal tEr iLaj cETcenniyaip paraNar pATiyatu.

  15
  kaTun' tEr kuzitta jeLLal AgkaN,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  pAz ceytanai, avar n'anan' talai n'al eyil;
  puLLinam imizum pukazcAl viLai vayal,
  5
  veL uLaik kali mAn kavi kuLampu ukaLat
  tEr vazagkinai, n'in tevvar tEettu;
  tuLagku iyalAn, paNai eruttin,
  pAvu aTiyAn, ceRal n'Okkin,
  oLiRu maruppin kaLiRu avara
  10
  kAppu uTaiya kayam paTiyinai;
  anna cIRRattu anaiyai; Akalin,
  viLagku pon eRin'ta n'alam kiLar palakaiyoTu
  n'izal paTu n'eTu vEl En'ti, onnAr
  oN paTaik kaTun' tAr munpu talaik koNmAr,
  15
  n'acai tara van'tOr n'acai piRakku oziya,
  vacai paTa vAzn'tOr palarkol? purai il
  n'al panuval, n'Al vEtattu,
  aruj cIrttip perug kaNNuRai
  n'eym mali Avuti pogka, pal mAN
  20
  vIyAc ciRappin vELvi muRRi,
  yUpam n'aTTa viyan kaLam palakol?
  yA palakollO? peruma! vAr uRRu
  vici piNikkoNTa maN kanai muzavin
  pATini pATum vajcikku
  25
  n'ATal cAnRa main'tinOy! n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan pal yAkacAlai mutukuTumip peruvazutiyai n'eTTimaiyAr pATiyatu.

  16
  vinai mATciya virai puraviyoTu,
  mazai uruvina tOl parappi,
  munai murugkat talaic cenRu, avar
  viLai vayal kavarpUTTi,
  5
  manai maram viRaku Akak
  kaTi tuRai n'Irk kaLiRu paTIi,
  ellup paTa iTTa cuTu tI viLakkam
  cel cuTar jAyiRRuc cekkarin tOnRa,
  pulam keTa iRukkum varampu il tAnai,
  10
  tuNai vENTAc ceru venRi,
  pulavu vAL, pular cAn'tin,
  murukaR cIRRattu, uru kezu kurucil!
  mayagku vaLLai, malar Ampal,
  panip pakanRai, kanip pAkal,
  15
  karumpu allatu kATu aRiyAp
  perun' taN paNai pAz Aka,
  Ema n'al n'ATu oL eri UTTinai,
  n'Ama n'al amar ceyya,
  OrAgku malain'tana, peruma! n'in kaLiRE.
  tiNai vajci; tuRai mazapulavajci.
  cOzan irAcacUyam vETTa perun'aRkiLLiyaip pANTarag kaNNanAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  53
  mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
  katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
  ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
  viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
  5
  kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
  virippin akalum; tokuppin ejcum;
  mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
  kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
  oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
  10
  vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
  ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
  veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
  inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
  ATu koL varicaikku oppa,
  15
  pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.

  55
  Ogku malaip peru vil pAmpu jAN koLIi,
  oru kaNai koNTu mUeyil uTaRRi,
  peru viRal amararkku venRi tan'ta
  kaRai miTaRRu aNNal kAmar cennip
  5
  piRai n'utal viLagkum oru kaN pOla,
  vEn'tu mEmpaTTa pUn' tAr mARa!
  kaTuj cinatta kol kaLiRum; kataz pariya kali mAvum,
  n'eTug koTiya n'imir tErum, n'ejcu uTaiya pukal maRavarum, ena
  n'AnkuTan mANTatuAyinum, mANTa
  10
  aRa n'eRi mutaRRE, aracin koRRam;
  atanAl, 'n'amar' enak kOl kOTAtu,
  'piRar' enak kuNam kollAtu,
  jAyiRRu anna ven' tiRal ANmaiyum,
  tigkaL anna taN peruj cAyalum,
  15
  vAnattu anna vaNmaiyum, mUnRum,
  uTaiyai Aki, illOr kaiyaRa,
  n'I n'ITu vAziya n'eTun'takai! tAz n'Ir
  veN talaip puNari alaikkum cen'til
  n'eTu vEL n'ilaiiya kAmar viyan tuRai,
  20
  kaTu vaLi tokuppa INTiya
  vaTu Az ekkar maNalinum palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai ceviyaRivuRUu.
  pANTiyan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'anmARanai maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  63
  enaip pal yAnaiyum ampoTu tuLagki,
  viLaikkum vinai inRip paTai ozin'tanavE;
  viRal pukaz mANTa puravi ellAm
  maRat takai main'taroTu ANTup paTTanavE;
  5
  tEr tara van'ta cAnROr ellAm,
  tOl kaN maRaippa, orugku mAyn'tanarE;
  vicittu vinai mANTa mayirk kaN muracam,
  poRukkun'ar inmaiyin, irun'tu viLin'tanavE;
  cAn'tu amai mArpil n'eTu vEl pAyn'tena,
  10
  vEn'tarum porutu, kaLattu ozin'tanar; iniyE,
  en AvatukoltAnE kazani
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  pAcaval mukki, taN punal pAyum,
  yANar aRAa vaippin
  15
  kAmar kiTakkai avar akan talai n'ATE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avarai ak kaLattil paraNar pATiyatu.

  72
  'n'akutakkanarE, n'ATu mIkkURun'ar;
  iLaiyan ivan' ena uLaiyak kURi,
  'paTu maNi iraTTum pA aTip paNait tAL
  n'eTu n'al yAnaiyum, tErum, mAvum,
  5
  paTai amai maRavarum, uTaiyam yAm' enRu
  uRu tuppu ajcAtu, uTal cinam cerukki,
  ciRu col colliya cinam kezu vEn'tarai
  aruj camam citaiyat tAkki, muracamoTu
  orugku akappaTEen Ayin porun'tiya
  10
  en n'izal vAzn'ar cel n'izal kANAtu,
  'koTiyan em iRai' enak kaNNIr parappi,
  kuTi pazi tURRum kOlEn Akuka;
  Ogkiya ciRappin uyarn'ta kELvi
  mAgkuTi marutan talaivan Aka,
  15
  ulakamoTu n'ilaiiya palar pukaz ciRappin
  pulavar pATAtu varaika, en n'ilavarai;
  purappOr punkaN kUra,
  irappOrkku IyA inmai yAn uRavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyan pATTu.

  97
  pOrkku uraiip pukanRu kazitta vAL,
  uTanRavar kAppuTai matil azittalin,
  Un uRa mUzki, uru izan'tanavE;
  vElE, kuRumpu aTain'ta araN kaTan'tu, avar
  5
  n'aRug kaLLin n'ATu n'aittalin,
  curai tazIiya irug kAzoTu
  maTai kalagki n'ilai tirin'tanavE;
  kaLiRE, ezUut tAgkiya katavam malaittu, avar
  kuzUuk kaLiRRuk kuRumpu uTaittalin,
  10
  parUup piNiya toTi kazin'tanavE;
  mAvE, paran'tu orugku malain'ta maRavar
  polam pain' tAr keTap paritalin,
  kaLan uzan'tu acaiiya maRuk kuLampinavE;
  avan tAnum, n'ilam tiraikkum kaTal tAnaip
  15
  polan' tumpaik kazal pANTil
  kaNai poruta tuLait tOlannE.
  AyiTai, uTanROr uytal yAvatu? 'taTan' tAL,
  piNik katir, n'ellin cemmal mUtUr
  n'umakku urittAkal vENTin, cenRu avaRku
  20
  iRukkal vENTum, tiRaiyE; maRuppin,
  olvAn allan, velpOrAn' enac
  collavum tERIrAyin, mel iyal,
  kazal kani vakutta tuNaic cil Oti,
  kuRun' toTi makaLir tOL viTal
  25
  iRumpUtu anRu; aHtu aRin'tu ATuminE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  116
  tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
  kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
  En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
  pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
  5
  pajci munRil, ciRRil AgkaN,
  pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
  Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
  uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
  n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
  10
  payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
  payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
  kalaiyum koLLAvAka, palavum
  kAlam anRiyum maram payam pakarum
  yANar aRAa viyal malai aRRE
  15
  aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
  periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
  arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
  valam paTu tAnai vEn'tar
  polam paTaik kali mA eNNuvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  135
  koTuvari vazagkum kOTu uyar n'eTu varai,
  aru viTarc ciRu n'eRi ERalin, varun'ti,
  taTavaral koNTa takai mel otukkin,
  vaLaik kai viRali en pinnaL Aka,
  5
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin
  vari n'avil panuval pulam peyarn'tu icaippa,
  paTumalai n'inRa payam kezu cIRiyAz
  olkal uLLamoTu oru puTait tazIi,
  pukazcAl ciRappin n'in n'al icai uLLi,
  10
  van'tanen en'tai! yAnE: enRum,
  manRu paTu paricilark kANin, kanRoTu
  kaRai aTi yAnai iriyal pOkkum
  malai kezu n'ATan! mA vEL Aay!
  kaLiRum anRE; mAvum anRE;
  15
  oLiRu paTaip puraviya tErum anRE;
  pANar, pATun'ar, paricilar, Agku avar,
  tamatu enat toTukkuvarAyin, 'ematu' enap
  paRRal tERRAp payag kezu tAyamoTu,
  anna Aka, n'in Uzi; n'innaik
  20
  kANTal vENTiya aLavai vENTAr
  uRu muraN kaTan'ta ARRal
  potu mIkkURRattu n'ATu kizavOyE!
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  avanai avar pATiyatu.

  141
  'pANan cUTiya pacum pon tAmarai
  mAN izai viRali mAlaiyoTu viLagka,
  kaTum pari n'eTun' tEr pUTTu viTTu acaii,
  UrIr pOlac curattiTai irun'tanir!
  5
  yArIrO?' ena, vinaval AnA,
  kAren okkal, kaTum paci, iravala!
  ven vEl aNNal kANA UgkE,
  n'inninum pulliyEm mannE; iniyE,
  innEm AyinEm mannE; enRum
  10
  uTAa, pOrA Akutal aRin'tum,
  paTAam majjaikku Itta em kO,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEkan,
  'et tuNai Ayinum Ittal n'anRu' ena,
  maRumai n'OkkinRO anRE,
  15
  piRar, vaRumai n'OkkinRu, avan kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai pANARRuppaTai; pulavarARRuppaTaiyum Am.
  vaiyAvik kOpperum pEkanaip paraNar pATiyatu.

  146
  anna Aka: n'in arug kala veRukkai
  avai peRal vENTEm; aTu pOrp pEka!
  cIRiyAz cevvazi paNNi, n'in van pula
  n'al n'ATu pATa, ennai n'ayan'tu
  5
  paricil n'alkuvaiAyin, kuricil! n'I
  n'alkAmaiyin n'aivarac cAay,
  arun' tuyar uzakkum n'in tirun'tuizai arivai
  kali mayil kalAvam kAl kuvittanna,
  oli men kUn'tal kamaz pukai koLIi,
  10
  taN kamaz kOtai punaiya,
  vaN pari n'eTun' tEr pUNka, n'in mAvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka aricil kizAr pATiyatu.

  158
  muracu kaTippu ikuppavum, vAl vaLai tuvaippavum,
  aracuTan poruta aNNal n'eTu varai,
  kaRagku veL aruvi kal alaittu ozukum
  paRampin kOmAn pAriyum; piRagku micaik
  5
  kolli ANTa val vil Oriyum;
  kAri Urn'tu pEr amark kaTan'ta,
  mAri Ikai, maRap pOr malaiyanum;
  UrAtu En'tiya kutirai, kUr vEl,
  kUviLag kaNNi, koTum pUN, eziniyum;
  10
  Irn' taN cilampin iruL tUgku n'aLi muzai,
  arun' tiRal kaTavuL kAkkum uyar cimai,
  perug kal n'ATan pEkanum; tirun'tu mozi
  mOci pATiya Ayum; Arvam uRRu
  uLLi varun'ar ulaivu n'ani tIra,
  15
  taLLAtu Iyum takaicAl vaNmai,
  koLLAr OTTiya, n'aLLiyum ena Agku
  ezuvar mAyn'ta pinRai, 'azivarap
  pATi varun'arum piRarum kUTi
  iran'tOr aRRam tIrkku' ena, virain'tu, ivaN
  20
  uLLi van'tanen, yAnE; vicumpuRak
  kazai vaLar cilampin vazaiyoTu n'ITi,
  Acinik kaviniya palavin ArvuRRu,
  muL puRa mutu kani peRRa kaTuvan
  tuyt talai man'tiyaik kaiyiTUup payirum,
  25
  atirA yANar, mutirattuk kizava!
  ivaN viLagku ciRappin, iyal tErk kumaNa!
  icai mEn'tOnRiya vaNmaiyoTu,
  pakai mEmpaTuka, n'I En'tiya vElE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal; paricil kaTA n'ilaiyum Am.
  kumaNanaip perujcittiranAr pATiyatu.

  178
  kan'tu munin'tu uyirkkum yAnaiyoTu, paNai munin'tu
  kAl iyal puravi Alum AgkaN,
  maNal mali muRRam pukka cAnROr
  uNNAr Ayinum, tannoTu cULuRRu,
  5
  'uNm' ena irakkum perum peyarc cAttan
  INTO in cAyalanE; vENTAr
  eRi paTai mayagkiya veruvaru jATpin,
  kaLLuTaik kalattar uLLUrk kURiya
  n'eTumozi maRan'ta ciRu pErALar
  10
  ajci n'IgkumkAlai,
  EmamAkat tAn mun'tuRumE.
  tiNai vAkai; tuRai vallAN mullai.
  pANTiyan kIrajcAttanai avar pATiyatu.

  197
  vaLi n'aTan'tanna vAc celal ivuLiyoTu
  koTi n'uTagku micaiya tErinar enAa,
  kaTal kaNTanna oN paTait tAnaiyoTu
  malai mARu malaikkum kaLiRRinar enAa,
  5
  urum uraRRanna uTkuvaru muracamoTu
  ceru mEmpaTUum venRiyar enAa,
  maN kezu tAnai, oN pUN, vEn'tar
  veN kuTaic celvam viyattalO ilamE;
  emmAl viyakkappaTUumOrE,
  10
  iTu muL paTappai maRi mEyn'tu ozin'ta
  kuRu n'aRu mujjaik kozug kaN kuRRaTaku,
  pun pula varakin conRiyoTu, peRUum,
  cIRUr mannar Ayinum, em vayin
  pATu aRin'tu ozukum paNpinArE;
  15
  mikap pEr evvam uRinum, enaittum
  uNarcci illOr uTaimai uLLEm;
  n'al aRivu uTaiyOr n'alkuravu
  uLLutum, peruma! yAm, uvan'tu, n'ani peritE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kurAppaLLit tujciya perun'tirumAvaLavan paricil n'ITTittAnaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  205
  muRRiya tiruvin mUvar Ayinum,
  peTpinRu Ital yAm vENTalamE;
  viRal cinam taNin'ta virai parip puravi
  uRuvar cel cArvu Aki, ceRuvar
  5
  tAL uLam taputta vAL miku tAnai,
  veL vI vElik kOTaip porun'a!
  ciRiyavum periyavum puzai keTa vilagkiya
  mAn kaNam tolaicciya kaTu vicaik kata n'Ay,
  n'On cilai, vETTuva! n'Oy ilaiyAkuka!
  10
  Ar kali yANart tarIiya, kAl vIzttu,
  kaTalvayin kuzIiya aNNal am koNmU
  n'Ir inRu peyarAvAgku, tEroTu
  oLiRu maruppu En'tiya cemmal
  kaLiRu inRu peyarala, paricilar kaTumpE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTiya n'eTuvETTuvan paricil n'ITTittAnaip perun'talaic cAttanAr pATiyatu.

  227
  n'ani pEtaiyE, n'ayan il kURRam!
  viraku inmaiyin vittu aTTu uNTanai;
  innum kANkuvai, n'an vAy Akutal;
  oLiRu vAL maRavarum, kaLiRum, mAvum,
  5
  kuruti am kurUup punal poru kaLattu oziya,
  n'ALum AnAn kaTan'tu aTTu, enRum n'in
  vATu paci aruttiya vacai tIr ARRal
  n'in Or anna pon iyal perum pUN
  vaLavan ennum vaNTu mUcu kaNNi
  10
  inaiyOR koNTanaiAyin,
  ini yAr, maRRu n'in paci tIrppOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai ATutuRai mAcAttanAr pATiyatu.

  229
  ATu iyal azal kuTTattu
  Ar iruL arai iravil,
  muTap panaiyattu vEr mutalAk
  kaTaik kuLattuk kayam kAya,
  5
  pagkuni uyar azuvattu,
  talai n'ALmIn n'ilai tiriya,
  n'ilai n'ALmIn atan etir Ertara,
  tol n'ALmIn tuRai paTiya,
  pAcic cellAtu, Ucit tunnAtu,
  10
  aLakkart tiNai viLakkAkak
  kanai eri parappa, kAl etirpu pogki,
  oru mIn vIzn'tanRAl, vicumpinAnE;
  atu kaNTu, yAmum piRarum pal vERu iravalar,
  'paRai icai aruvi n'al n'ATTup porun'an
  15
  n'Oy ilanAyin n'anRuman til' ena
  azin'ta n'ejcam maTiuLam parappa,
  ajcinam; ezu n'AL van'tanRu, inRE;
  main'tuTai yAnai kai vaittu uRagkavum,
  tiN piNi muracam kaN kizin'tu uruLavum,
  20
  kAval veNkuTai kAl parin'tu ulaRavum,
  kAl iyal kali mAk kati ila vaikavum,
  mElOr ulakam eytinan; Akalin,
  oN toTi makaLirkku uRu tuNai Aki,
  tan tuNai Ayam maRan'tanankollO
  25
  pakaivarp piNikkum ARRal, n'acaivarkku
  aLan'tu koTai aRiyA Ikai,
  maNi varai anna mAayOnE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kOc cEramAn yAnaikkaTcEey mAn'tarajcEral irumpoRai inna n'ALil tujcum ena ajci, avan tujciya iTattu, kUTalUr kizAr pATiyatu.

  239
  toTiyuTaiya tOL maNan'tanan;
  kaTi kAvil pUc cUTinan;
  taN kamazum cAn'tu n'Ivinan;
  ceRROrai vazi taputtanan;
  5
  n'aTTOrai uyarpu kURinan;
  'valiyar' ena, vazimoziyalan;
  'meliyar' ena, mIkkURalan;
  piRarait tAn irappu aRiyalan;
  iran'tOrkku maRuppu aRiyalan;
  10
  vEn'tuTai avaiyattu Ogku pukaz tORRinan;
  varupaTai etir tAgkinan;
  peyarpaTai puRagkaNTanan;
  kaTum pariya mAk kaTavinan;
  n'eTun' teruvil tEr vazagkinan;
  15
  Ogku iyala kaLiRu Urn'tanan;
  tIm ceRi tacumpu tolaiccinan;
  pAN uvappa paci tIrttanan;
  mayakkuTaiya mozi viTuttanan; Agkuc
  ceypa ellAm ceytanan Akalin
  20
  iTuka onRO! cuTuka onRO!
  paTu vazip paTuka, ip pukaz veyyOn talaiyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  n'ampi n'eTujceziyanaip pEreyin muRuvalAr pATiyatu.

  240
  ATu n'aTaip puraviyum, kaLiRum, tErum,
  vATA yANar n'ATum Urum,
  pATun'arkku arukA Aay aNTiran
  kOTu En'tu alkul, kuRun' toTi makaLiroTu,
  5
  kAlan ennum kaNNili uyppa,
  mElOr ulakam eytinan enAa,
  potta aRaiyuL pOz vAyk kUkai,
  'cuTTuk kuvi' enac cettOrp payirum
  kaLLi am paRan'talai oru ciRai alki,
  10
  oL eri n'aippa uTampu mAyn'tatu;
  pullen kaNNar puravalark kANAtu,
  kallen cuRRamoTu kaiyazin'tu, pulavar
  vATiya paciyarAki, piRar
  n'ATu paTu celavinar Ayinar, iniyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  Ayaik kuTTuvan kIranAr pATiyatu.

  273
  mA vArAtE; mA vArAtE;
  ellAr mAvum van'tana; em il,
  pul uLaik kuTumip putalvaR tan'ta
  celvan Urum mA vArAtE
  5
  iru pEr yARRa oru perug kUTal
  vilagkiTu peru maram pOla,
  ulan'tanRukol, avan malain'ta mAvE?
  tiNai tumpai; tuRai kutirai maRam.
  erumai veLiyanAr pATiyatu.

  299
  parutti vElic cIRUr mannan
  uzuttu atar uNTa Oy n'aTaip puravi,
  kaTal maNTu tONiyin, paTai mukam pOza
  n'eymiti arun'tiya, koy cuval eruttin,
  5
  taNNaTai mannar, tAruTaip puravi,
  aNagkuTai murukan kOTTattuk
  kalam toTA makaLirin, ikan'tu n'inRavvE.
  tiNai n'occi; tuRai kutirai maRam.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

  302
  veTi vEy koLvatu pOla OTi,
  tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
  viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
  n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
  5
  aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
  kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
  n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
  n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
  vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
  10
  viN ivar vicumpin mInum,
  taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.
  tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  303
  n'ilam piRakkiTuvatu pOlak kuLampu kuTaiyUu,
  uLLam azikkum koTpin mAnmEl
  eLLun'arc cekukkum kALai kUrtta
  ven' tiRal eHkam n'ejcu vaTu viLaippa
  5
  ATTik kANiya varumE n'erun'ai,
  uraicAl ciRappin vEn'tar munnar,
  karai poru mun'n'Irt timilin pOzn'tu, avar
  kayan'talai maTap piTi pulampa,
  ilagku maruppu yAnai eRin'ta eRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  erumai veLiyanAr pATiyatu.

  304
  koTug kuzai makaLir kOtai cUTTi,
  n'aTugku panik kaLaiiyar n'Ar ari paruki,
  vaLi tozil ozikkum vaN parip puravi
  paNNaRku viraiti, n'IyE; 'n'erun'ai,
  5
  emmun tappiyOn tampiyoTu, orAgku
  n'ALaic ceykuven amar' enak kURi,
  pun vayiRu aruttalum cellAn, van mAn
  kaTavum enpa, peritE; atu kETTu,
  valam paTu muracin vel pOr vEn'tan
  10
  ilagku irum pAcaRai n'aTugkinRu
  'iraNTu AkAtu avan kURiyatu' enavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  350
  tUrn'ta kiTagkin, cOrn'ta jAyil,
  citain'ta ijci, katuvAy mUtUr
  yAgku Avatukol tAnE, tAgkAtu?
  paTu mazai urumin iragku muracin
  5
  kaTu mAn vEn'tar kAlai van'tu, em
  n'eTu n'ilai vAyil koTkuvar mAtO;
  porutAtu amaikuvar allar pOr uzan'tu,
  aTu muraN munpin tannaiyar En'tiya
  vaTivEl eHkin civan'ta uNkaN,
  10
  toTi piRaz munkai, iLaiyOL
  aNi n'al Akattu arumpiya cuNagkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai OlaikkaTaik kaNNam pukun'tArAyattanAr pATiyatu.

  351
  paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
  koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
  paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
  kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
  5
  venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
  vaN kai eyinan vAkai anna
  ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
  en Avatukol tAnE teN n'Irp
  poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
  10
  tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
  kAmaru kAjcit tujcum
  EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  361
  kAr etir urumin uraRi, kallena,
  Ar uyirkku alamarum ArAk kURRam!
  n'in varavu ajcalan mAtO; n'an pala
  kELvi muRRiya vELvi an'taNarkku,
  5
  arug kalam n'IroTu citaRi, perun'takait
  tAyin n'anRu palarkku Ittu,
  teruL n'aTai mA kaLiRoTu tan
  aruL pATun'arkku n'anku aruLiyum,
  uruL n'aTai ........................ nRatan
  10
  tAL cErun'arkku initu Ittum,
  puri mAlaiyar pATinikkup
  polan' tAmaraip pUm pANaroTu
  kalan'tu aLaiiya n'IL irukkaiyAl
  poRaiyo............ mAn n'Okkin,
  15
  vil ena vilagkiya puruvattu, vallena
  n'alkin n'A ajcum muL eyiRRu, makaLir
  alkul tAgkA acaii, mellena
  ............................................polagkalattu En'ti,
  amiztu ena maTuppa mAn'ti, ikazvilan,
  20
  n'illA ulakattu............... mai n'I
  colla vENTA................. mun'taRin'ta
  ....................................................................................
  ...............................................nAr pATiyatu.

  368
  kaLiRu mukan'tu peyarkuvam eninE,
  oLiRu mazai tavirkkum kunRam pOla,
  kaimmA ellAm kaNai iTat tolain'tana;
  koTujci n'eTun' tEr mukakkuvam eninE;
  5
  kaTum pari n'al mAn vAgkuvayin olki,
  n'eTum pITu azin'tu, n'ilam cErn'tanavE;
  koy cuval puravi mukakkuvam eninE,
  mey n'iRain'ta vazuvoTu perumpiRitAki,
  vaLi vazakku aRutta vagkam pOla,
  10
  kuruti am perum punal kUrn'tanavE; Agka
  mukavai inmaiyin ukavai inRi,
  irappOr iragkum innA viyan kaLattu,
  AL azippaTutta vAL Er uzava!
  kaTAa yAnaik kAlvazi anna en
  15
  teTArit teN kaN teLirppa oRRi,
  pATi van'tatu ellAm, kOTiyar
  muzavu maruL tiru maNi miTain'ta n'in
  aravu uRaz Aram mukakkuvam enavE.
  tiNai vAkai; tuRai maRakkaLavazi.
  cEramAn kuTakkO n'eTuj cEralAtan cOzan vER pal taTak kaip peru n'aRkiLLiyoTu pOrp puRattup porutu vIzn'tu, Aram kazuttannatAka uyir pOkAtu kiTan'tAnaik kazAttalaiyAr pATiyatu.

  369
  iruppu mukaj ceRitta En'tu ezil maruppin,
  karug kai yAnai koNmU Aka,
  n'ILmozi maRavar eRivanar uyartta
  vAL min Aka, vayagku kaTippu amain'ta
  5
  kurutip paliya muracu muzakku Aka,
  aracu arAp panikkum aNagku uRu pozutin,
  vev vicaip puravi vIcu vaLi Aka,
  vicaippuRu val vil vIgku n'AN ukaitta
  kaNait tuLi pozin'ta kaN akan kiTakkai.
  10
  Irac ceRuvayin tEr Er Aka,
  viTiyal pukku, n'eTiya n'ITTi, n'in
  cerup paTai miLirn'ta tiruttuRu paij cAl,
  piTittu eRi veL vEl kaNaiyamoTu vitti,
  vizut talai cAytta veruvaru paig kUz,
  15
  pEymakaL paRRiya piNam piRagku pal pOrpu,
  kaNa n'ariyOTu kazutu kaLam paTuppa,
  pUtam kAppa, polikaLam tazIi,
  pATun'arkku irun'ta pITuTaiyALa!
  tEyvai veN kAz puraiyum vici piNi
  20
  vEyvai kANA virun'tin pOrvai
  arik kural taTAri uruppa oRRi,
  pATi van'ticin; peruma! pATu AnRu
  ezili tOyum imiz icai aruvi,
  ponnuTai n'eTug kOTTu, imaiyattu anna
  25
  OTai n'utala, olkutal aRiyA,
  tuTi aTik kuzaviya piTi iTai miTain'ta
  vEza mukavai n'alkumati
  tAzA Ikait takai veyyOyE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai ErkkaLa uruvakamum Am.
  cEramAn kaTal OTTiya vel kezu kuTTuvanaip paraNar pATiyatu.

  373
  urumicai muzakku ena muracam icaippa,
  ceru n'avil vEzam koNmU Aka,
  tEr mA azi tuLi talaii, n'Am uRak
  kaNaik kARRu eTutta kaN akan pAcaRai,
  5
  izitaru kurutiyoTu En'tiya oL vAL
  pizivatu pOlap piTTai URu uvappa,
  main'tar ATiya mayagku perun' tAnai,
  kogku puRampeRRa koRRa vEn'tE!
  ................................................taNTa mAp poRi.
  10
  maTak kaN mayil iyal maRaliyAgku,
  n'eTuj cuvar n'al il pulampa, kaTai kazin'tu,
  men tOL makaLir manRam pENAr,
  puNNuva
  ..........................aNiyap puravi vAzka ena,
  15
  col n'izal inmaiyin n'al n'izal cEra,
  n'uN pUN mArpin pun talaic ciRAar
  ampu azi pozutil tamar mukam kANA,
  ........................................................R RokkAna
  vEn'tu puRagkoTutta vIyn'tu uku paRan'talai,
  20
  mATam mayagku eri maNTi, kOTu iRupu,
  urum eRi malaiyin, iru n'ilam cEra,
  cenROn manRa, co...
  ........................ NNaRin'ar kaNTu kaN alaippa,
  vajci muRRam vayak kaLan Aka,
  25
  ajcA maRavar AT pOrpu azittuk
  koNTanai, peruma! kuTa pulattu atari;
  polika attai, n'in paNaitanaRa............Lam!
  viLagku tiNai vEn'tar kaLamtoRum cenRu,
  ''pukarmuka mukavai polika!'' enRu Etti,
  30
  koNTanar' enpa, periyOr; yAnum
  am kaN mAk kiNai atira oRRa,
  ............... len Ayinum, kAtalin Etti,
  n'innOr annOr piRar ivaN inmaiyin,
  man eyil mukavaikku van'ticin, peruma!
  35
  pakaivar pukazn'ta ANmai, n'akaivarkkut
  tA inRu utavum paNpin, pEyoTu
  kaNa n'ari tiritarUum AgkaN, n'iNan arun'tu
  cej cevi eruvai kuzIi,
  ajcuvaru kiTakkaiya kaLam kizavOyE!
  40
  tiNai atu; tuRai maRakkaLavazi; ErkkaLa uruvakamum Am.
  cOzan kurAppaLLit tujciya kiLLivaLavan karuvUr eRin'tAnaik kOvUr
  kizAr pATiyatu.

  377
  pani pazun'iya pal yAmattup
  pARu talai mayir n'anaiya,
  initu tujcum tiru n'akar varaippin,
  inaiyal akaRRa, en kiNai toTAk kuRuki,
  5
  'avi uNavinOr puRagkAppa,
  aRa n'ejcattOn vAza, n'AL' enRu,
  ataR koNTu varal Etti,
  '''karavu illAk kavi vaN kaiyAn,
  vAzka!'' enap peyar peRROr
  10
  piRarkku uvamam tAn allatu,
  tanakku uvamam piRar il' ena,
  atu n'inain'tu, mati mazuki,
  Agku n'inRa eR kANUuc
  'cEy n'ATTuc cel kiNaijanai!
  15
  n'I puravalai, emakku' enna,
  malai payan'ta maNiyum, kaTaRu payan'ta ponnum,
  kaTal payan'ta katir muttamum,
  vERu paTTa uTaiyum, cERupaTTa tacumpum,
  kanavil kaNTAgku, varun'tAtu n'iRpa,
  20
  n'anavin n'alkiyOn, n'acaicAl tOnRal;
  n'ATu ena mozivOr, 'avan n'ATu' ena mozivOr;
  vEn'tu ena mozivOr, 'avan vEn'tu' ena mozivOr;
  .........................poR kOTTu yAnaiyar,
  kavar parik kaccai n'al mAn,
  25
  vaTi maNi, vAgku uruLa,
  .....................,..........n'al tErk kuzuvinar,
  kataz icai vankaNinar,
  vALin vAzn'ar, ArvamoTu INTi,
  kaTal oli koNTa tAnai
  30
  aTal veg kurucil! manniya n'eTitE!
  tiNai atu; tuRai vAzttiyal.
  cOzan irAcacUyam vETTa peru n'aRkiLLiyai ulOccanAr pATiyatu.

  378
  ten paratavar miTal cAya,
  vaTa vaTukar vAL OTTiya,
  toTai amai kaNNi, tirun'tu vEl taTak kai,
  kaTu mA kaTaiiya viTu pari vaTimpin,
  5
  n'al tAr, kaLLin, cOzan kOyil,
  putup piRai anna cutai cEy mATattu,
  panik kayattu anna n'IL n'akar n'inRu, en
  arik kUTu mAk kiNai iriya oRRi,
  ejcA marapin vajci pATa,
  10
  emakku ena vakutta alla, mikap pala,
  mEmpaTu ciRappin arug kala veRukkai
  tAgkAtu pozitan'tOnE; atu kaNTu,
  ilampATu uzan'ta en irum pEr okkal,
  viral ceRi marapina cevit toTakkun'arum,
  15
  cevit toTar marapina viral ceRikkun'arum,
  araikku amai marapina miTaRRu yAkkun'arum,
  miTaRRu amai marapina araikku yAkkun'arum,
  kaTun' teRal irAmanuTan puNar cItaiyai
  valittakai arakkan vauviya jAnRai,
  20
  n'ilam cEr matar aNi kaNTa kuragkin
  cem mukap perug kiLai izaip polin'tAagku,
  aRAa aru n'akai initu peRRikumE
  irug kiLait talaimai eyti,
  arumpaTar evvam uzan'tatantalaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cOzan ceruppAzi eRin'ta iLajcET cenniyai Unpoti pacug kuTaiyAr pATiyatu.

  382
  kaTalpaTai aTal koNTi,
  maNTuRRa malir n'On tAL,
  taN cOza n'ATTup porun'an,
  alagku uLai aNi ivuLi
  5
  n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
  piRarp pATip peRal vENTEm;
  avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
  n'ey kuyya Un n'avinRa
  pal cORRAn, in cuvaiya
  10
  n'alkuravin pacit tunpin n'in
  munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
  yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
  kaN kELvi, kavai n'Avin,
  n'iRan uRRa, arAap pOlum
  15
  vaRan orIi vazagku vAyppa,
  viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
  n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
  enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
  kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
  20
  ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
  kETToRum n'aTugka, Ettuven,
  venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:33:37(இந்திய நேரம்)