தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

41-50

 • 41-50

  41
  kAlanum kAlam pArkkum; pArAtu,
  vEl INTu tAnai vizumiyOr tolaiya,
  vENTu iTattu aTUum vel pOr vEn'tE!
  ticai iru n'Ankum uRkam uRkavum,
  5
  peru marattu, ilai il n'eTug kOTu vaRRal paRRavum,
  veg katirk kanali tuRRavum, piRavum,
  ajcuvarat takun'a puLLuk kural iyampavum,
  eyiRu n'ilattu vIzavum, eNNey ATavum,
  kaLiRu mEl koLLavum, kAzakam n'Ippavum,
  10
  veLLi n'On paTai kaTTiloTu kavizavum,
  kanavin ariyana kANA, n'anavil
  ceruc cey munpa! n'in varu tiRan n'Okki,
  maiyal koNTa Emam il irukkaiyar,
  putalvar pUg kaN mutti, manaiyOTku
  15
  evvam karakkum paital mAkkaLoTu
  perug kalakkuRRanRAl tAnE kARROTu
  eri n'ikazn'tanna celavin
  ceru miku vaLava! n'in cinaiiyOr n'ATE.
  tiNai vajci; tuRai koRRavaLLai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  42
  AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
  yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
  tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
  vElum minnin viLagkum; ulakattu
  5
  araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
  purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
  taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
  'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
  munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
  10
  puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
  melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
  peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
  kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
  paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
  15
  karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
  n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
  van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
  20
  n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
  pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
  n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
  kURRu vekuNTanna munpoTu,
  mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
  avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

  43
  n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
  teRu katirk kanali vemmai tAgki,
  kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
  avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
  5
  kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
  tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
  taputi ajcic cIrai pukka
  varaiyA Ikai uravOn maruka!
  n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
  10
  tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
  koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
  kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
  'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
  pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
  15
  n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
  n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
  n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
  'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
  ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
  20
  kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
  yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
  mikku varum in n'Irk kAviri
  ekkar iTTa maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

  44
  irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
  n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
  tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
  n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
  5
  alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
  pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
  pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
  vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
  innAtu amma, Igku initu iruttal;
  10
  tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
  aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
  maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
  aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
  tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
  15
  n'IL matil oru ciRai oTugkutal
  n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  45
  irum panai veN tOTu malain'tOn allan;
  karuj cinai vEmpin teriyalOn allan;
  n'inna kaNNiyum Ar miTain'tanRE; n'innoTu
  poruvOn kaNNiyum Ar miTain'tanRE;
  5
  oruvIr tORpinum, tORpa n'um kuTiyE;
  iruvIr vERal iyaRkaiyum anRE; atanAl,
  kuTipporuL anRu, n'um ceyti; koTit tEr
  n'um Or anna vEn'tarkku
  meym mali uvakai ceyyum; iv ikalE.
  tiNai vajci; tuRai tuNaivajci.
  cOzan n'alagkiLLi uRaiyUr muRRi irun'tAnaiyum, aTaittirun'ta n'eTug kiLLiyaiyum, kOvUr kizAr pATiyatu.

  46
  n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
  iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
  ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
  tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
  5
  kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
  pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
  virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
  kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

  47
  vaLLiyOrp paTarn'tu, puLLin pOki,
  'n'eTiya' ennAtu curam pala kaTan'tu
  vaTiyA n'Avin vallAgkup pATi,
  peRRatu makizn'tu, cuRRam arutti,
  5
  OmpAtu uNTu, kUmpAtu vIci,
  varicaikku varun'tum ip paricil vAzkkai
  piRarkkut tItu aRin'tanRO? inRE; tiRappaTa
  n'aNNAr n'ANa, aNNAn'tu Eki,
  Agku initu ozukin allatu, Ogku pukaz
  10
  maN AL celvam eytiya
  n'um Oranna cemmalum uTaittE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'aLagkiLLiyuzain'inRu uRaiyUr pukun'ta iLan'tattan ennum pulavanai, kAriyARRut tujciya n'eTugkiLLi, 'oRRu van'tAn' enRu kollap pukkuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyakkoNTatu.

  48
  kOtai mArpin kOtaiyAnum,
  kOtaiyaip puNarn'tOr kOtaiyAnum,
  mAk kazi malarn'ta n'eytalAnum,
  kaL n'ARummE, kAnalam toNTi;
  5
  aHtu em UrE; avan em iRaivan;
  annOR paTartiyAyin, n'Iyum
  emmum uLLumO mutu vAy iravala!
  'amar mEmpaTUum kAlai, n'in
  pukaz mEmpaTun'anaik kaNTanam' enavE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai pulavarARRup paTai.
  cEramAn kOkkOtai mArpanaip poykaiyAr pATiyatu.

  49
  n'ATan enkO? Uran enkO?
  pATu imiz panik kaTal cErppan enkO?
  yAgkanam mozikO, Ogku vAL kOtaiyai?
  punavar taTTai puTaippin, ayalatu
  5
  iRagku katir alamaru kazaniyum,
  piRagku n'Irc cErppinum, puL orugku ezumE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  50
  mAcu aRa vicitta vArpuRu vaLpin
  mai paTu marugkul poliya, majjai
  oli n'eTum pIli oN poRi maNit tAr,
  polag kuzai uzijaiyoTu, poliyac cUTTi,
  5
  kuruti vETkai uru kezu muracam
  maNNi vArA aLavai, eNNey
  n'urai mukan'tanna men pUj cEkkai
  aRiyAtu ERiya ennait teRuvara,
  iru pARpaTukkum n'in vAL vAy ozittatai
  10
  atUum cAlum, n'al tamiz muzutu aRital;
  atanoTum amaiyAtu, aNuka van'tu, n'in
  matanuTai muzavuttOL Occi, taNNena
  vIciyOyE; viyaliTam kamaza,
  ivaN icai uTaiyOrkku allatu, avaNatu
  15
  uyar n'ilai ulakattu uRaiyuL inmai
  viLagkak kETTa mARukol
  valam paTu kurucil! n'I Igku itu ceyalE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  cEramAn takaTUr eRin'ta peruj cEral irumpoRai muracukaTTil aRiyAtu ERiya mOcikIranait tavaRu ceyyAtu, avan tuyil ezun'tuNaiyum kavari koNTu vIciyAnai mOcikIranAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:12:18(இந்திய நேரம்)