தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

111-120

 • 111-120

  111
  aLitO tAnE, pEr irug kunRE!
  vElin vERal vEn'tarkkO aritE;
  n'Ilattu, iNai malar puraiyum uNkaN
  kiNai makaTku eLitAl, pATinaL varinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  112
  aRRait tigkaL av veN n'ilavin,
  en'taiyum uTaiyEm; em kunRum piRar koLAr;
  iRRait tigkaL iv veN n'ilavin,
  venRu eRi muracin vEn'tar em
  5
  kunRum koNTAr; yAm en'taiyum ilamE!
  tiNai potuviyal; tuRai kaiyaRun'ilai.
  pAri makaLir pATiyatu.

  113
  maTTu vAy tiRappavum, mai viTai vIzppavum,
  aTTu AnRu AnAk kozun' tuvai Un cORum
  peTTAgku Iyum peru vaLam pazuni,
  n'aTTanai mannO, munnE; iniyE,
  5
  pAri mAyn'tena, kalagkik kaiyaRRu,
  n'Ir vAr kaNNEm tozutu n'iR paziccic
  cERum vAziyO perum peyarp paRampE!
  kOl tiraL mun kaik kuRun' toTi makaLir
  n'ARu irug kUn'tal kizavaraip paTarn'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan makaLiraip pArppArp paTukkak koNTupOvAn paRampu viTutta kapilar pATiyatu.

  114
  INTu n'inROrkkum tOnRum; ciRu varai
  cenRu n'inROrkkum tOnRum, manRa
  kaLiRu menRu iTTa kavaLam pOla,
  n'aRavup pizin'tu iTTa kOtuTaic citaRal
  5
  vAr acumpu ozukum munRil,
  tEr vIcu irukkai, n'eTiyOn kunRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan makaLiraik koNTupOm kapilar paRampu n'Okki n'inRu colliyatu.

  115
  oru cAr aruvi Arppa, oru cAr
  pANar maNTai n'iRaiyap peymmAr,
  vAkka ukka tEk kaL tERal
  kal alaittu ozukummannE! pal vEl,
  5
  aNNal yAnai, vEn'tarkku
  innAn Akiya iniyOn kunRE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  116
  tIm n'Irp perug kuNTu cunaip pUtta kuvaLaik
  kUmpu aviz muzun'eRi puraLvarum alkul,
  En'tu ezil mazaik kaN, in n'akai, makaLir
  pul mUcu kavalaiya muL miTai vEli,
  5
  pajci munRil, ciRRil AgkaN,
  pIrai n'ARiya curai ivar marugkin,
  Ittu ilaik kuppai ERi, umaNar
  uppu oy ozukai eNNupa mAtO;
  n'OkO yAnE; tEykamA, kAlai!
  10
  payil pUj cOlai mayil ezun'tu Alavum,
  payil iruj cilampil kalai pAyn'tu ukaLavum,
  kalaiyum koLLAvAka, palavum
  kAlam anRiyum maram payam pakarum
  yANar aRAa viyal malai aRRE
  15
  aNNal n'eTu varai ERi, tan'tai
  periya n'aRavin, kUr vEl pAriyatu
  arumai aRiyAr, pOr etirn'tu van'ta
  valam paTu tAnai vEn'tar
  polam paTaik kali mA eNNuvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  117
  maimmIn pukaiyinum, tUmam tOnRinum,
  ten ticai marugkin veLLi OTinum,
  vayalakam n'iRaiya, putal pU malara,
  manaittalai makavai InRa amark kaN
  5
  AmA n'eTu n'irai n'an pul Ara,
  kOol cemmaiyin cAnROr palki,
  peyal pizaippu aRiyAp punpulattatuvE
  piLLai verukin muL eyiRu puraiyap
  pAcilai mullai mukaikkum
  10
  Ay toTi arivaiyar tan'tai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  118
  aRaiyum poRaiyum maNan'ta talaiya,
  eN n'AL tigkaL anaiya koTug karait
  teL n'Irc ciRu kuLam kILvatu mAtO
  kUr vEl kuvaiiya moympin
  5
  tEr vaN pAri taN paRampu n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  119
  kArp peyal talaiiya kANpu in kAlai,
  kaLiRRu muka variyin teRuz vI pUppa,
  cem puRRu Iyalin in aLaip puLittu;
  men tinai yANarttu; n'an'tum kollO
  5
  n'izal il n'IL iTait tani maram pOla,
  paNai kezu vEn'tarai iRan'tum
  iravalarkku Iyum vaLLiyOn n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  120
  veppuL viLain'ta vEgkaic cej cuval
  kArp peyal kalitta perum pATTu Irattu,
  pUzi mayagkap pala uzutu, vitti,
  palli ATiya pal kiLaic cevvik
  5
  kaLai kAl kazAlin, tOTu olipu n'an'ti,
  men mayil puniRRup peTai kaTuppa n'ITi,
  karun' tAL pOki, orugku pIL virin'tu,
  kIzum mElum ejcAmaip pala kAyttu,
  vAlitin viLain'ta putu varaku ariya,
  10
  tinai koyya, kavvai kaRuppa, avaraik
  kozug koTi viLark kAy kOT patam Aka,
  n'ilam putaip pazuniya maTTin tERal
  pul vEyk kurampaik kuTitoRum pakarn'tu,
  n'aRu n'eyk kaTalai vicaippa, cORu aTTu,
  15
  perun'tOL tAlam pUcal mEvara,
  varun'tA yANarttu; n'an'tumkollO
  irum pal kUn'tal maTan'taiyar tan'tai
  ATu kazai n'aralum cET cimai, pulavar
  pATi AnAp paNpin pakaivar
  20
  OTu kazal kampalai kaNTa
  ceru vej cEey peru viRal n'ATE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:13:12(இந்திய நேரம்)