தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAkkai-kAkkai

 • kAkkai

  238
  kavi cen' tAzik kuvi puRattu irun'ta
  cevi cej cEvalum pokuvalum veruvA,
  vAy van kAkkaiyum kUkaiyum kUTi,
  pEey AyamoTu peTTAgku vazagkum
  5
  kATu munninanE, kaL kAmuRun'an;
  toTi kazi makaLirin tol kavin vATi,
  pATun'ar kaTumpum paiyenRanavE;
  tOTu koL muracum kizin'tana, kaNNE;
  AL il, varai pOl, yAnaiyum maruppu izan'tanavE;
  10
  ven' tiRal kURRam perum pEtuRuppa,
  en'tai Akula ataR paTal aRiyEn;
  an'tO! aLiyEn van'tanen; manRa
  en Akuvarkol, en tunniyOrE?
  mAri iravin, maram kaviz pozutin,
  15
  Ar ajar uRRa n'ejcamoTu, orAgkuk
  kaN il Uman kaTal paTTAgku,
  varai aLan'tu aRiyAt tirai aru n'Ittattu,
  avala maRu cuzi maRukalin,
  tavalE n'anRuman; takutiyum atuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  veLimAn tujciya pin avar pATiyatu.

  342
  'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
  mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
  EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
  ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
  5
  tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
  porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
  paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
  men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
  Aral InRa aiyavi muTTai,
  10
  kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
  taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
  peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
  kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
  vAL taka vaikalum uzakkum
  15
  mATciyavar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  362
  jAyiRRu anna Ay maNi miTain'ta
  mati uRaz Aram mArpil puraLa,
  pali peRu muracam pAcaRaic cilaippa,
  pozilakam paran'ta pe.................
  5
  .......................kuma vicaya veN koTi
  aNagku uruttanna kaNam koL tAnai,
  kURRattu anna mARRu aru munpin,
  Ak kural kANpin an'taNALar
  n'AnmaRaik kuRi .......................... yin
  10
  aRam kuRittanRu; poruL Akutalin
  maruL tIrn'tu, mayakku orIi,
  kai peyta n'Ir kaTaR parappa,
  Am irun'ta aTai n'alki,
  cORu koTuttu, mikap peritum
  15
  vIRu cAna......................... n'anRum
  ciRu veL enpin n'eTu veN kaLarin,
  vAy van kAkkai kUkaiyoTu kUTip
  pakalum kUvum akaluL AgkaN,
  kATu kaN maRaitta kallen cuRRamoTu,
  20
  il enRu ilvayin peyara, mella
  iTam ciRitu otugkal ajci,
  uTampoTum cenmAr, uyarn'tOr n'ATTE.
  tiNai potuviyal; tuRai perugkAjci.
  avanaic ciRuveNTEraiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:38:17(இந்திய நேரம்)