தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

271-280

 • 271-280

  271
  n'Ir aRavu aRiyA n'ilamutal kalan'ta
  karug kural n'occik kaN Ar kurUut tazai,
  mel izai makaLir aitu akal alkul,
  toTalai Akavum kaNTanam; iniyE,
  5
  veruvaru kurutiyoTu mayagki, uruvu karan'tu,
  oRuvAyp paTTa teriyal Un cettu,
  parun'tu koNTu ukappa yAm kaNTanam
  maRam pukal main'tan malain'tamARE!
  tiNai n'occi; tuRai ceruviTai vIztal.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  272
  maNi tuNarn'tanna mAk kural n'occi!
  pOtu viri pal maranuLLum ciRan'ta
  kAtal n'al maram n'I; n'izaRRicinE!
  kaTiyuTai viyal n'akark kANvarap polin'ta
  5
  toTiyuTai makaLir alkulum kiTatti;
  kAppuTaip puricai pukku mARu azittalin,
  Urp puRagkoTAa n'eTun'takai
  pITu kezu cennik kizamaiyum n'inatE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mOci cAttanAr pATiyatu.

  273
  mA vArAtE; mA vArAtE;
  ellAr mAvum van'tana; em il,
  pul uLaik kuTumip putalvaR tan'ta
  celvan Urum mA vArAtE
  5
  iru pEr yARRa oru perug kUTal
  vilagkiTu peru maram pOla,
  ulan'tanRukol, avan malain'ta mAvE?
  tiNai tumpai; tuRai kutirai maRam.
  erumai veLiyanAr pATiyatu.

  274
  n'Ilak kaccai, pU Ar ATai,
  pIlik kaNNip perun'takai maRavan
  mEl varug kaLiRRoTu vEl turan'tu, iniyE,
  tannum turakkuvan pOlum onnalar
  5
  eHkuTai valattar mAvoTu parattara,
  kaiyin vAgki, tazIi,
  moympin Ukki, meyk koNTananE!
  tiNai atu; tuRai erumai maRam.
  ulOccanAr pATiyatu.

  275
  kOTTag kaNNiyum, koTun'tirai ATaiyum,
  vETTatu colli vEn'tanait toTuttalum,
  ottanRu mAtO, ivaRkE; ceRRiya
  tiNi n'ilai alaRak kUvai pOzn'tu, tan
  5
  vaTi mAN eHkam kaTimukattu En'ti,
  'Ompumin, Ompumin, ivaN!' ena, OmpAtu,
  toTar koL yAnaiyin kuTar kAl taTpa,
  kanRu amar kaRavai mAna,
  mun camattu etirn'ta tan tOzaRku varumE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  orUuttanAr pATiyatu.

  276
  n'aRu virai tuRan'ta n'arai veN kUn'tal,
  irag kAz anna tiragku kaN vaRu mulai,
  cem mutu peNTin kAtalam ciRAan,
  maTap pAl AymakaL vaL ukirt teRitta
  5
  kuTap pAl cil uRai pOla,
  paTaikku n'Oy ellAm tAn AyinanE.
  tiNai atu; tuRai tAnai n'ilai.
  maturaip pUtan iLan'AkanAr pATiyatu.

  277
  'mIn uN kokkin tUvi anna
  vAl n'araik kUn'tal mutiyOL ciRuvan
  kaLiRu eRin'tu paTTanan' ennum uvakai
  InRa jAnRinum peritE; kaNNIr
  5
  n'On kazai tuyalvarum vetirattu
  vAn peyat tUgkiya citarinum palavE.
  tiNai atu; tuRai uvakaik kaluzcci.
  pUgkaN uttiraiyAr pATiyatu.

  278
  'n'arampu ezun'tu ulaRiya n'irampA men tOL,
  muLari marugkin, mutiyOL ciRuvan
  paTai azin'tu, mARinan' enRu palar kURa,
  'maNTu amarkku uTain'tanan Ayin, uNTa en
  5
  mulai aRuttiTuven, yAn' enac cinaii,
  koNTa vALoTu paTu piNam peyarA,
  cegkaLam tuzavuvOL, citain'tu vERu Akiya
  paTu makan kiTakkai kANUu,
  InRa jAnRinum peritu uvan'tanaLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kAkkaipATiniyAr n'acceLLaiyAr pATiyatu.

  279
  keTuka cin'tai; kaTitu ivaL tuNivE;
  mUtil makaLir Atal takumE:
  mEln'AL uRRa ceruviRku ivaL tannai,
  yAnai eRin'tu, kaLattu ozin'tananE;
  5
  n'erun'al uRRa ceruviRku ivaL kozun'an,
  peru n'irai vilagki, ANTup paTTananE;
  inRum, cerup paRai kETTu, viruppuRRu, mayagki,
  vEl kaik koTuttu, veLitu virittu uTIi,
  pARu mayirk kuTumi eNNey n'Ivi,
  10
  oru makan allatu illOL,
  'cerumukam n'Okkic celka' ena viTumE!
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  okkUr mAcAttiyAr pATiyatu.

  280
  ennai mArpil puNNum veyya;
  n'aTu n'AL van'tu tumpiyum tuvaikkum;
  n'eTu n'akar varaippin viLakkum n'illA;
  tujcAk kaNNE tuyilum vETkum;
  5
  ajcuvaru kurAal kuralum tURRum;
  n'el n'Ir eRin'tu viricci Orkkum
  cem mutu peNTin collum n'irampA;
  tuTiya! pANa! pATu val viRali!
  en Akuvirkol? aLiyir; n'umakkum
  10
  ivaN uRai vAzkkaiyO, aritE! yAnum
  maNNuRu mazit talait teN n'Ir vAra,
  tonRu tAm uTutta am pakait teriyal
  ciRu veL Ampal alli uNNum
  kazi kala makaLir pOla,
  15
  vazi n'inain'tiruttal, ataninum aritE!
  tiNai potuviyal; tuRai Anan'tappaiyuL.
  mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:15(இந்திய நேரம்)