தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MakaT PAR KAjci-makaT PAR KAjci

 • makaT pAR kAjci

  336
  vETTa vEn'tanum vej cinattinanE;
  kaTavana kazippu ivaL tan'taiyum ceyyAn;
  oLiRu mukattu En'tiya vIgku toTi maruppin
  kaLiRum kaTimaram cErA; cErn'ta
  5
  oLiRu vEl maRavarum vAy mUzttanarE;
  iyavarum aRiyAp pal iyam kaRagka,
  annO, perum pEtuRRanRu, iv arug kaTi mUtUr;
  aRan ilaL manRa tAnE viRal malai
  vEgkai veRpin virin'ta kOgkin
  10
  mukai vanappu En'tiya muRRA iLamulait
  takai vaLarttu eTutta n'akaiyoTu,
  pakai vaLarttirun'ta ip paNpu il tAyE.
  tiNai kAjci; tuRai makaTpAR kAjci.
  paraNar pATiyatu.

  337
  Arkali yinanE, cONATTu aNNal;
  kavi kai maN AL celvar Ayinum,
  vAL valattu oziyap pATic cenRAar,
  varaltORu akam malara,
  5
  Ital AnA vilagku toTit taTak kaip
  pAri paRampin panic cunai pOla,
  kANTaRku ariyaL Aki, mANTa
  peNmai n'iRain'ta polivoTu, maNNiya
  tukil viri kaTuppa n'uTagki, taNNena
  10
  akil Ar n'aRum pukai aitu cenRu aTagkiya
  kapila n'eTu n'akark kamazum n'ARRamoTu,
  manaic ceRin'tanaLE, vANutal; iniyE,
  aRRanRuAkalin, teRRenap pORRi,
  kAy n'el kavaLam tIRRi, kAvutoRum
  15
  kaTugkaN yAnai kAppanar anRi,
  varutal AnAr vEn'tar; tannaiyar
  poru camam kaTan'ta uru kezu n'eTu vEl
  kuruti paRRiya veruvaru talaiyar;
  maRRu ivar maRanum iRRAl; teRRena
  20
  yAr Akuvarkol tAmE n'Erizai
  urutta pala cuNagku aNin'ta
  maruppu iLa vana mulai jemukkuvOrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  338
  Er paran'ta vayal, n'Ir paran'ta ceRuvin,
  n'el malin'ta manai, pon malin'ta maRukin,
  paTu vaNTu Arkkum pal malark kAvin,
  n'eTu vEL Atan pOn'tai anna,
  5
  peruj cIr arug koNTiyaLE; karuj cinai
  vEmpum Arum pOn'taiyum mUnRum
  malain'ta cenniyar, aNin'ta villar,
  koRRa vEn'tar varinum, tan taka
  vaNagkArkku Ikuvan allan vaN tOTTup
  10
  piNagku katirk kazani n'AppaN, EmuRRu
  uNagku kalan Aziyin tOnRum
  Or eyil mannan oru maTa makaLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kunRUr kizAr makanAr pATiyatu.

  339
  viyan pulam paTarn'ta pal A n'eTu ERu
  maTalai mAN n'izal acaiviTa, kOvalar
  vI tatai mullaip pUp paRikkun'tu;
  kuRug kOl eRin'ta n'eTuj cevik kuRu muyal
  5
  n'eTu n'Irp parappin vALaiyoTu ukaLun'tu;
  toTalai alkul toTit tOL makaLir
  kaTal ATik kayam pAyn'tu,
  kazi n'eytal pUkkuRUun'tu;
  pain' tazai tuyalvarum ceRu viRaRa..............
  10
  ............................................................................latti
  vaLara vENTum, avaLE, enRum
  Ar amar uzappatum amariyaLAki,
  muRam cevi yAnai vEn'tar
  maRam kezu n'ejcam koNTu oLittOLE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ..............................................................

  340
  aNit tazai n'uTagka OTi, maNip poRik
  kural am kunRi koLLum iLaiyOL,
  mA makaL
  ....................... l ena vinavuti, kEL, n'I:
  5
  eTuppave...,..................................................
  ..........................main'tar tan'tai
  irum panai anna perug kai yAnai
  karan'tai am ceRuvin peyarkkum
  perun' takai mannarkku varain'tirun'tananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  a............................... pATiyatu.

  341
  vEn'tu kuRaiyuRavum koTAan, En'tu kOTTu
  am pUn' toTalai aNit tazai alkul,
  cem poRic cilampin iLaiyOL tan'tai,
  ezu viTTu amaitta tiN n'ilaik katavin
  5
  arai maN ijci n'AT koTi n'uTagkum
  ..........................................................................................................
  pulik kaNattu anna kaTug kaN cuRRamoTu,
  mARRam mARAn, maRaliya cinattan,
  'pUk kOL' ena Eey, kayam pukkananE;
  10
  viLagkuizaip polin'ta vELA mel iyal,
  cuNagku aNi vana mulai, avaLoTu n'ALai
  maNam puku vaikal Akutal onRO
  Ar amar uzakkiya maRam kiLar munpin,
  n'IL ilai eHkam maRutta uTampoTu
  15
  vArA ulakam pukutal onRu enap
  paTai toTTananE, kurucil; AyiTaik
  kaLiRu porak kalagkiya taN kayam pOla,
  perug kavin izappatu kollO,
  men punal vaippin it taN paNai UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  342
  'kAnak kAkkaik kalic ciRaku Eykkum
  mayilaik kaNNi, perun' tOL kuRumakaL,
  EnOr makaLkol ivaL?' ena vituppuRRu,
  ennoTu vinavum ven vEl n'eTun'takai!
  5
  tiru n'ayattakka paNpin ivaL n'alanE
  porun'arkku allatu, piRarkku AkAtE;
  paig kAl kokkin paku vAyp piLLai
  men cERRu aTaikarai mEyn'tu uNTataRpin,
  Aral InRa aiyavi muTTai,
  10
  kUr n'al iRavin piLLaiyoTu peRUum,
  taN paNaik kizavan ivaL tan'taiyum; vEn'tarum
  peRAamaiyin pEr amar ceytalin,
  kazi piNam piRagku pOrpu azi kaLiRu erutA,
  vAL taka vaikalum uzakkum
  15
  mATciyavar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  343
  'mIn n'oTuttu n'el kuvaii,
  micai ampiyin manai maRukkun'tu,
  manaik kuvaiiya kaRi mUTaiyAl,
  kalic cummaiya karai kalakkuRun'tu;
  5
  kalam tan'ta poR paricam
  kazit tONiyAn, karai cErkkun'tu;
  malait tAramum kaTal tAramum
  talaip peytu, varun'arkku Iyum
  punal am kaLLin polan' tArk kuTTuvan
  10
  muzagku kaTal muzavin muciRi anna,
  n'alamcAl vizup poruL paNin'tu van'tu koTuppinum,
  puraiyar allOr varaiyalaL, ivaL' enat
  tan'taiyum koTAan Ayin van'tOr,
  vAyppaTa iRutta ENi AyiTai
  15
  varun'tinRu kollO tAnE parun'tu uyirttu
  iTai matil cEkkum puricai,
  paTai mayagku Ar iTai, n'eTu n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  344
  cen'n'el uNTa pain' tOTTu majjai,
  ceRi vaLai makaLir Oppalin, paRan'tu ezun'tu,
  tuRai n'aNi marutattu iRukkum UroTu,
  n'iRaicAl vizup poruL tarutal onRO
  5
  pukai paTu kUr eri parappip pakai ceytu,
  paNpu il ANmai tarutal onRO
  iraNTinuL onRu AkAmaiyO aritE,
  kAjcip panimuRi Arag kaNNi..................
  kaNi mEvan'tavaL alkul av variyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...............aTain'eTug kalviyAr pATiyatu.

  345
  kaLiRu aNaippak kalagkina, kAa,
  tEr OTat tukaL kezumina, teruvu;
  mA maRukalin mayakkuRRana, vazi;
  kalam kazAalin, tuRai kalakkuRRana;
  5
  teRal maRavar iRai kUrtalin,
  poRai malin'tu n'ilan n'eLiya,
  van'tOr palarE, vampa vEn'tar,
  piTi uyirppu anna kai kavar irumpin
  Ovu uRaz irum puRam kAval kaNNi,
  10
  karug kaN koNTa n'erugkal vem mulai,
  maiyal n'Okkin, taiyalai n'ayan'tOr
  aLiyar tAmE; ivaL tannaimArE
  celvam vENTAr, cerup pukal vENTi,
  'n'iral allOrkkut taralO il' ena;
  15
  kazip piNip palakaiyar, katuvAy vALar,
  kuzAam koNTa kurutiam pulavoTu
  kazAat talaiyar, karug kaTai n'eTu vEl
  inna maRavarttuAyinum annO!
  en Avatu koltAnE
  20
  pannal vEli ip paNai n'al UrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  346
  piRa ..................... La pAl ena maTuttalin,
  InRa tAyO vENTAL allaL;
  kalviyen ennum, val AN ciRAan;
  olvEn allan, atu vAy Akutal
  5
  azin'tOr aziya, ozin'tOr okkal
  pENun'arp peRAatu viLiyum
  pun talaip perum pAz ceyum, ivaL n'alanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aNTar makan kuRuvazuti pATiyatu.

  347
  uNpOn tAn n'aRug kaLLin iTac cila
  n'A iTaip pal tEr kOlac civan'ta
  oLiRu oL vATak kuzain'ta pain' tumpai,
  eRin'tu ilai muRin'ta katuvAy vElin,
  5
  maNam n'ARu mArpin, maRap pOr akutai,
  kuNTu n'Ir varaippin, kUTal anna
  kuvai irugkUn'tal varu mulai cEppa,
  ...........................................................................................................
  en Avatukol tAnE?.....................................
  10
  viLagkuRu parAraiya Ayinum, vEn'tar
  vinai n'avil yAnai piNippa,
  vEr tuLagkina, n'am UruL maranE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kapilar pATiyatu.

  348
  veNNel arijar taNNumai verIi,
  kaN maTal koNTa tIm tEn iriya,
  kaL arikkum kuyam, ciRu cil
  mIn cIvum pAN cEri,
  5
  vAymozit tazumpan UNUr anna,
  kuvaLai uNkaN ivaLai, tAyE
  InALAyinaL Ayin, AnAtu
  n'izaltoRum n'eTun' tEr n'iRpa, vayintoRum,
  cen' n'utal yAnai piNippa,
  10
  varun'talaman em perun' tuRai maranE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  349
  n'uti vEl koNTu n'utal viyar tuTaiyA,
  kaTiya kURum, vEn'tE; tan'taiyum,
  n'eTiya allatu, paNin'tu moziyalanE;
  iHtu ivar paTivam: Ayin, vai eyiRRu,
  5
  ari matar mazaik kaN, am mA arivai,
  maram paTu ciRu tIp pOla,
  aNagku AyinaL, tAn piRan'ta UrkkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  350
  tUrn'ta kiTagkin, cOrn'ta jAyil,
  citain'ta ijci, katuvAy mUtUr
  yAgku Avatukol tAnE, tAgkAtu?
  paTu mazai urumin iragku muracin
  5
  kaTu mAn vEn'tar kAlai van'tu, em
  n'eTu n'ilai vAyil koTkuvar mAtO;
  porutAtu amaikuvar allar pOr uzan'tu,
  aTu muraN munpin tannaiyar En'tiya
  vaTivEl eHkin civan'ta uNkaN,
  10
  toTi piRaz munkai, iLaiyOL
  aNi n'al Akattu arumpiya cuNagkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturai OlaikkaTaik kaNNam pukun'tArAyattanAr pATiyatu.

  351
  paTu maNi marugkina paNait tAL yAnaiyum,
  koTi n'uTagku micaiya tErum, mAvum,
  paTai amai maRavaroTu, tuvanRik kallena,
  kaTal kaNTanna kaN akan tAnai
  5
  venRu eRi muracin vEn'tar, enRum,
  vaN kai eyinan vAkai anna
  ivaL n'alam tArAtu amaikuvar allar;
  en Avatukol tAnE teN n'Irp
  poykai mEyn'ta cev vari n'Arai
  10
  tEg koL marutin pUj cinai munaiyin,
  kAmaru kAjcit tujcum
  EmamcAl ciRappin, ip paNai n'al UrE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  maturaip paTaimagka manniyAr pATiyatu.

  352
  tEem koNTa veN maNTaiyAn,
  vI...................................................................kaRakkun'tu;
  aval vakutta pacug kuTaiyAn,
  putal mullaip pUp paRikkun'tu;
  5
  Ampal vaLLit toTik kai makaLir
  kunRu ERip punal pAyin,
  puRa vAyAl punal vaLa
  ............................................................ n'oTai n'aRavin
  mA vaN tittan veNNel vEli
  10
  uRan'tai anna uraicAl n'an kalam
  koTuppavum koLAane
  .......................r tan'ta n'Aku iLa vEgkaiyin,
  katirttu oLi tikazum n'uN pal cuNagkin
  mAk kaN malarn'ta mulaiyaL; tannaiyum
  15
  ciRu kOl uLaiyum puravi
  ...................................................................... yamarE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  353
  Acu il kammiyan mAcu aRap punain'ta
  polam cey pal kAcu aNin'ta alkul,
  Ikaik kaNNi ilagkat taii,
  tarumamoTu iyalvOL cAyal n'Okki,
  5
  tavirtta tErai, viLartta kaNNai,
  vinaval AnA vel pOr aNNal!
  'yAr makaL?' enpOy; kURak kEL, ini:
  kunRu kaNTanna n'ilaip pal pOrpu
  n'AL kaTA azitta n'anan' talaik kuppai
  10
  val vil iLaiyarkku alku patam mARRAt
  tol kuTi mannan makaLE; munn'AL
  kURi van'ta mA mutu vEn'tarkku
  .........................................................................................................
  ............................................. uzakkik kuruti OTTi,
  15
  katuvAy pOkiya tuti vAy eHkamoTu,
  pajciyum kaLaiyAp puNNar,
  ajcutakavu uTaiyar, ivaL tannaimArE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kAvirippUm paTTinattuk kArikkaNNanAr pATiyatu.

  354
  araicu talaivarinum aTagkal AnA
  n'irai kAz eHkam n'Irin mUzkap
  puraiyOr cErn'tena, tan'taiyum peyarkkum;
  vayal amar kazani vAyil poykai,
  5
  kayal Ar n'Arai ukaitta vALai
  punalATu makaLir vaLa manai oyyum
  Ur kavin izappavum varuvatu kollO
  cuNagku aNin'tu eziliya aNan'tu En'tu iLa mulai,
  vIgku iRaip paNait tOL, maTan'tai
  10
  mAn piNai anna makiz maTa n'OkkE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  paraNar pATiyatu.

  356
  kaLari paran'tu, kaLLi pOki,
  pakalum kUum kUkaiyoTu, piRazpal,
  Ima viLakkin, pEey makaLiroTu
  ajcu van'tanRu, im majcu paTu mutukATu;
  5
  n'ejcu amar kAtalar azuta kaNNIr
  enpu paTu cuTalai veN n'IRu avippa,
  ellAr puRanum tAn kaNTu, ulakattu
  manpataikku ellAm tAnAy,
  tan puRam kANpOrk kANpu aRiyAtE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  tAyag kaNNanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:14:23(இந்திய நேரம்)