தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VeTci-veTci

 • veTci

  257
  ceruppu iTaic ciRu paral annan; kaNaik kAl,
  av vayiRRu, akanRa mArpin, paig kaN,
  kuccin n'iraitta kurUu mayir mOvAy,
  cevi iRan'tu tAztarum kavuLan, villoTu,
  5
  yArkolO, aLiyantAnE? tErin
  Ur peritu ikan'tanRum ilanE; araN enak
  kATu kaik koNTanRum, ilanE; kAlai,
  pullAr ina n'irai cel puRam n'Okki,
  kaiyin cuTTip paiyena eNNi,
  10
  cilaiyin mARRiyOnE; avaitAm
  mikap palavAyinum, en Am enaittum
  veN kOL tOnRAk kuziciyoTu,
  n'AL uRai mattu oli kELAtOnE?
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  .............................................................................

  258
  muL kAl kArai mutu pazan Eyppat
  teRippa viLain'ta tIm kan'tAram
  n'iRutta Ayam talaiccenRu uNTu,
  paccUn tinRu, pain' n'iNam perutta
  5
  eccil Irg kai vilpuRam timiri,
  pulam pukkananE, pul aNal kALai;
  oru muRai uNNAaLavai, peru n'irai
  Urp puRam n'iRaiyat tarukuvan; yArkkum
  toTutal Ompumati, mutu kaL cATi;
  10
  A tarak kazumiya tukaLan,
  kAytalum uNTu, ak kaL veyyOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ......................ulOccanAr pATiyatu.

  262
  n'aRavum toTumin; viTaiyum vIzmin;
  pAcuval iTTa pun kAl pan'tarp
  punal tarum iLa maNal n'iRaiyap peymmin
  onnAr munnilai murukki, pin n'inRu,
  5
  n'iraiyoTu varUum ennaikku
  uzaiyOr tanninum peruj cAyalarE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu; talaittORRamum Am.
  ....................maturaip pErAlavAyAr pATiyatu.

  269
  kuyil vAy anna kUrmukai atiral
  payilAtu alkiya pal kAz mAlai
  mai irum pittai poliyac cUTTi,
  puttakal koNTa pulik kaN veppar
  5
  onRu iru muRai irun'tu uNTa pinRai,
  uvalaik kaNNit tuTiyan van'tena,
  pizi makiz valci vENTa, maRRu itu
  koLLAy enpa, kaLLin vAztti;
  karan'tai n'ITiya aRin'tu mARu ceruvil
  10
  pal An ina n'irai tazIiya villOr,
  koTuj ciRaik kurUup parun'tu Arppa,
  taTin'tu mARu peyarttatu, ik karug kai vALE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  auvaiyAr pATiyatu.

  297
  peru n'Ir mEval taNNaTai erumai
  iru maruppu uRazum n'eTu mAN n'eRRin
  paim payaRu utirtta kOtin kOl aNai,
  kanRuTai marai At tujcum cIRUrk
  5
  kOL ivaN vENTEm, puravE; n'Ar ari
  n'anai mutir cATi n'aRavin vAztti,
  tuRai n'ani kezIik kampuL Inum
  taNNaTai peRutalum urittE vain' n'uti
  n'eTu vEl pAyn'ta mArpin,
  10
  maTal van pOn'taiyin, n'iRkumOrkkE.
  tiNai veTci; tuRai uNTATTu.
  ...........................................................................

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:05:53(இந்திய நேரம்)