தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuRugkali-kuRugkali

 • kuRugkali

  143
  'malai vAn koLka!' ena, uyar pali tUuy,
  'mAri AnRu, mazai mEkku uyarka!' enak
  kaTavuL pENiya kuRavar mAkkaL,
  peyal kaNmARiya uvakaiyar, cAral
  5
  punat tinai ayilum n'ATa! cinap pOrk
  kai vaL Ikaik kaTu mAn pEka!
  yArkol aLiyaLtAnE n'erun'al,
  curan uzan'tu varun'tiya okkal pacittena,
  kuNil pAy muracin iragkum aruvi
  10
  n'aLi iruj cilampin cIRUr AgkaN,
  vAyil tOnRi, vAztti n'inRu,
  n'innum n'in malaiyum pATa, innAtu
  ikutta kaNNIr n'iRuttal cellAL,
  mulaiyakam n'anaippa, vimmi,
  15
  kuzal inaivatupOl azutanaL, peritE?
  tiNai perun'tiNai; tuRai kuRugkali; tApatan'ilaiyum Am.
  avanAl tuRakkappaTTa kaNNaki kAraNamAka avanaik kapilar pATiyatu.

  144
  aruLAy AkalO koTitE; iruL vara,
  cIRiyAz cevvazi paNNi, yAza n'in
  kAr etir kAnam pATinEmAka,
  n'Il n'aRu n'eytalin polin'ta uNkaN
  5
  kaluzn'tu, vAr arip pani pUN akam n'anaippa,
  inaital AnALAka, 'iLaiyOy!
  kiLaiyaiman, em kEL veyyORku?' ena,
  yAm tan tozutanam vinava, kAn'taL
  mukai purai viralin kaNNIr tuTaiyA,
  10
  'yAm avan kiLaijarEm allEm; kEL, ini:
  em pOl orutti n'alan n'ayan'tu, enRum,
  varUum' enpa 'vayagku pukazp pEkan
  ollena olikkum tEroTu,
  mullai vEli, n'al UrAnE.'
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAkap paraNar pATiyatu.

  145
  'maTat takai mA mayil panikkum' enRu aruLi,
  paTAam Itta keTAa n'al icai,
  kaTAa yAnaik kali mAn pEka!
  pacittum vArEm; pAramum ilamE;
  5
  kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAz
  n'ayam purin'tu uRaiyun'ar n'aTugkap paNNi,
  'aRam ceytImO, aruL veyyOy!' ena,
  iHtu yAm iran'ta paricil: aHtu iruLin,
  ina maNi n'eTun' tEr ERi,
  10
  innAtu uRaivi arum paTar kaLaimE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka avar pATiyatu.

  146
  anna Aka: n'in arug kala veRukkai
  avai peRal vENTEm; aTu pOrp pEka!
  cIRiyAz cevvazi paNNi, n'in van pula
  n'al n'ATu pATa, ennai n'ayan'tu
  5
  paricil n'alkuvaiAyin, kuricil! n'I
  n'alkAmaiyin n'aivarac cAay,
  arun' tuyar uzakkum n'in tirun'tuizai arivai
  kali mayil kalAvam kAl kuvittanna,
  oli men kUn'tal kamaz pukai koLIi,
  10
  taN kamaz kOtai punaiya,
  vaN pari n'eTun' tEr pUNka, n'in mAvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avaL kAraNamAka aricil kizAr pATiyatu.

  147
  kal muzai aruvip pal malai n'In'ti,
  cIRiyAz cevvazi paNNi van'tatai,
  kAr vAn in uRai tamiyaL kELA,
  n'erun'al oru ciRaip pulampukoNTu uRaiyum
  5
  ari matar mazaik kaN, am mA arivai
  n'eyyoTu tuRan'ta mai irug kUn'tal
  maNNuRu maNiyin mAcu aRa maNNi,
  putu malar kajala, inRu peyarin,
  atuman, em paricil Aviyar kOvE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avaL kAraNamAka avanaip perugkunRUr kizAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:10:07(இந்திய நேரம்)