தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PuRA (puRavu)-puRA (puRavu)

 • puRA (puRavu)

  34
  'An mulai aRutta aRanilOrkkum,
  mAN izai makaLir karuc citaittOrkkum,
  pArppArt tappiya koTumaiyOrkkum,
  vazuvAy marugkil kazuvAyum uLa' ena,
  5
  'n'ilam puTaipeyarvatu Ayinum, oruvan
  ceyti konROrkku uyti il' ena,
  aRam pATinRE Ayizai kaNava!
  'kAlai an'tiyum, mAlai an'tiyum,
  puRavuk karu anna pun pula varakin
  10
  pAl pey punkam tEnoTu mayakki,
  kuRu muyal kozuj cUTu kizitta okkaloTu,
  iratti n'ITiya akan talai manRattu,
  karappu il uLLamoTu vENTu mozi payiRRi,
  amalaik kozuj cORu Arn'ta pANarkku
  15
  akalAc celvam muzuvatum ceytOn,
  em kOn, vaLavan vAzka!' enRu, n'in
  pITu kezu n'On tAL pATEn Ayin,
  paTupu aRiyalanE, pal katirc celvan;
  yAnO tajcam; peruma! iv ulakattu,
  20
  cAnROr ceyta n'anRu uNTAyin,
  imayattu INTi, in kural payiRRi,
  koNTal mA mazai pozin'ta
  n'uN pal tuLiyinum vAziya, palavE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai iyanmozi.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai AlattUr kizAr pATiyatu.

  39
  puRavin allal colliya, kaRai aTi
  yAnai vAl maruppu eRin'ta veN kaTaik
  kOl n'iRai tulAam pukkOn maruka!
  Ital n'in pukazum anRE; cArtal
  5
  onnAr uTkum tun arug kaTun' tiRal
  tUgku eyil eRin'ta n'in UgkaNOr n'inaippin,
  aTutal n'in pukazum anRE; keTu inRu,
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam n'inRu n'ilaiyiRRu Akalin, atanAl
  10
  muRaimai n'in pukazum anRE; maRam mikku
  ezu camam kaTan'ta ezu uRaz tiNi tOL,
  kaN Ar kaNNi, kali mAn, vaLava!
  yAgkanam mozikO yAnE Ogkiya
  varai aLan'tu aRiyAp pon paTu n'eTug kOTTu
  15
  imayam cUTTiya Ema viRpoRi,
  mAN vinai n'eTun' tEr, vAnavan tolaiya,
  vATA vajci vATTum n'in
  pITu kezu n'On tAL pATugkAlE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  43
  n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
  teRu katirk kanali vemmai tAgki,
  kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
  avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
  5
  kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
  tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
  taputi ajcic cIrai pukka
  varaiyA Ikai uravOn maruka!
  n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
  10
  tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
  koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
  kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
  'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
  pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
  15
  n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
  n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
  n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
  'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
  ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
  20
  kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
  yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
  mikku varum in n'Irk kAviri
  ekkar iTTa maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

  46
  n'IyE, puRavin allal anRiyum, piRavum
  iTukkaN palavum viTuttOn marukanai,
  ivarE, pulan uzutu uNmAr punkaN ajci,
  tamatu pakuttu uNNum taN n'izal vAzn'ar;
  5
  kaLiRu kaNTu azUum azAal maRan'ta
  pun talaic ciRAar; manRu maruNTu n'Okki,
  virun'tin punkaN n'OvuTaiyar;
  kETTanaiAyin, n'I vETTatu ceymmE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavan malaiyamAn makkaLai yAnaikku iTuvuzi, kOvUr kizAr pATi, uyyak koNTatu.

  319
  pUval paTuvil kUval tONTiya
  ceg kaN cil n'Ir peyta cIRil
  munRil irun'ta mutu vAyc cATi
  yAm kaHTu uNTena, vaRitu mAcu inRu;
  5
  paTalai munRil ciRu tinai uNagkal
  puRavum italum aRavum uNkenap
  peytaRku ellinRu pozutE; atanAn,
  muyal cuTTa Ayinum tarukuvEm; pukutan'tu
  Igku irun'tImO, mutu vAyp pANa!
  10
  koTug kOTTu AmAn n'aTugku talaik kuzavi
  pun talaic ciRAar kanRu enap pUTTum
  cIRUr mannan n'erun'ai jAgkar,
  vEn'tu viTu toziloTu cenRanan; van'tu, n'in
  pATini mAlai aNiya,
  15
  vATAt tAmarai cUTTuvan n'inakkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AlagkuTi vagkanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:39:11(இந்திய நேரம்)