தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

101-110

 • 101-110

  101
  oru n'AL cellalam; iru n'AL cellalam;
  pala n'AL payinRu, palaroTu cellinum,
  talai n'AL pOnRa viruppinanmAtO
  izai aNi yAnai iyal tEr ajci
  5
  atiyamAn; paricil peRUum kAlam
  n'ITTinum, n'ITTAtuAyinum, kaLiRu tan
  kOTTu iTai vaitta kavaLam pOlak
  kaiyakattatu; atu poy AkAtE;
  arun'ta EmAn'ta n'ejcam!
  10
  varun'ta vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil kaTAn'ilai.
  avanai avar pATiyatu.

  102
  'erutE iLaiya; n'ukam uNarAvE;
  cakaTam paNTam peritu peytanRE;
  aval iziyinum, micai ERinum,
  avaNatu aRiyun'ar yAr?' ena, umaNar
  5
  kIz marattu yAtta cEma accu anna,
  icai viLagku kavi kai n'eTiyOy! tigkaL
  n'AL n'iRai matiyattu anaiyai; iruL
  yAvaNatO, n'in n'izal vAzvOrkkE?
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avan makan pokuTTeziniyai avar pATiyatu.

  103
  oru talaip patalai tUgka, oru talait
  tUmpu akac ciRu muzAt tUgkat tUkki,
  'kavizn'ta maNTai malarkkun'ar yAr?' enac
  curanmutal irun'ta cil vaLai viRali!
  5
  celvaiAyin, cENOn allan;
  munai cuTa ezun'ta magkul mAp pukai
  malai cUz majcin, maza kaLiRu aNiyum
  pakaip pulattOnE, pal vEl ajci;
  pozutu iTaippaTAap pularA maNTai
  10
  mezuku mel aTaiyin kozu n'iNam peruppa,
  alattaR kAlai Ayinum,
  purattal vallan; vAzka, avan tALE!
  tiNai atu; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  atiyamAn n'eTumAn ajciyai avar pATiyatu.

  104
  pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
  Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
  tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
  IrppuTaik karAattu anna ennai
  5
  n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
  'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  105
  cEyizai peRukuvai vAL n'utal viRali!
  taTavu vAyk kalitta mA itazk kuvaLai
  vaNTu paTu putu malart taN citar kalAvap
  peyyinum, peyyAtu Ayinum, aruvi
  5
  koL uzu viyan pulattuzai kAl Aka,
  mAlpuTai n'eTu varaik kOTutORu izitarum
  n'Irinum iniya cAyal
  pAri vELpAl pATinai celinE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai viRaliyARRuppaTai.
  vEL pAriyaik kapilar pATiyatu.

  106
  n'allavum tIyavum alla kuvi iNarp
  pul ilai erukkam Ayinum, uTaiyavai
  kaTavuL pENEm ennA; Agku,
  maTavar melliyar cellinum,
  5
  kaTavan, pAri kai vaNmaiyE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  avanai avar pATiyatu.

  107
  'pAri pAri' enRu pala Etti,
  oruvaR pukazvar, cen' n'Ap pulavar;
  pAri oruvanum allan;
  mAriyum uNTu, INTu ulaku purappatuvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  108
  kuRatti mATTiya vaRal kaTaik koLLi
  Aram Atalin, am pukai ayalatu
  cAral vEgkaip pUj cinait tavazum
  paRampu pATinaratuvE; aRam pUNTu,
  5
  pAriyum, paricilar irappin,
  'vArEn' ennAn, avar varaiyannE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  109
  aLitOtAnE, pAriyatu paRampE!
  n'aLi koL muracin mUvirum muRRinum,
  uzavar uzAtana n'Anku payan uTaittE:
  onRE, ciRiyilai vetirin n'el viLaiyummE;
  5
  iraNTE, tIm cuLaip palavin pazam UzkkummE;
  mUnRE, kozug koTi vaLLik kizagku vIzkkummE;
  n'AnkE, aNi n'iRa Ori pAytalin, mItu azin'tu,
  tiNi n'eTug kunRam tEn coriyummE.
  vAn kaN aRRu, avan malaiyE; vAnattu,
  10
  mIn kaN aRRu, atan cunaiyE; Agku,
  maramtoRum piNitta kaLiRRinir Ayinum,
  pulamtoRum parappiya tErinir Ayinum,
  tALin koLLalir; vALin tAralan;
  yAn aRikuven, atu koLLum ARE:
  15
  cukir puri n'arampin cIRiyAz paNNi,
  virai oli kUn'tal n'um viRaliyar pin vara,
  ATinir pATinir celinE,
  n'ATum kunRum orugku IyummE.
  tiNai n'occi; tuRai makaL maRuttal.
  avanai avar pATiyatu.

  110
  kaTan'tu aTu tAnai mUvirum kUTi
  uTanRanir Ayinum, paRampu koLaRku aritE;
  mun'n'URu UrttE taN paRampu n'al n'ATu;
  mun'n'URu Urum paricilar peRRanar;
  5
  yAmum pAriyum uLamE;
  kunRum uNTu n'Ir pATinir celinE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  mUvEn'tarum paRampu muRRiyirun'tArai avar pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:13:04(இந்திய நேரம்)