தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Amai

 • Amai

  42
  AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
  yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
  tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
  vElum minnin viLagkum; ulakattu
  5
  araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
  purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
  taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
  'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
  munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
  10
  puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
  melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
  peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
  kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
  paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
  15
  karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
  n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
  van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
  20
  n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
  pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
  n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
  kURRu vekuNTanna munpoTu,
  mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
  avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

  70
  tEem tIm toTaic cIRiyAzp pANa!
  'kayattu vAz yAmai kAz kOttanna
  n'uN kOl takaitta teN kaN mAk kiNai
  iniya kANka; ivaN taNika' enak kURi;
  5
  vinaval AnA mutu vAy iravala!
  taiit tigkaL taN kayam pOla,
  koLakkoLak kuRaipaTAk kUzuTai viyal n'akar,
  aTutI allatu cuTutI aRiyAtu;
  iru marun'tu viLaikkum n'al n'ATTup porun'an,
  10
  kiLLi vaLavan n'al icai uLLi,
  n'ARRa n'ATTattu aRu kAl paRavai
  ciRu veL Ampal jAgkar Utum
  kai vaL Ikaip paNNan ciRukuTip
  pAtiri kamazum Oti, oL n'utal,
  15
  in n'akai viRaliyoTu menmela iyalic
  celvaiAyin, celvai Akuvai;
  viRaku oy mAkkaL pon peRRannatOr
  talaippATu anRu, avan Ikai;
  n'inaikka vENTA; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  176
  Orai Ayattu oN toTi makaLir
  kEzal uzuta iruj cERu kiLaippin,
  yAmai InRa pulavu n'ARu muTTaiyait
  tEn n'ARu Ampal kizagkoTu peRUum,
  5
  izumena olikkum punal am putavin,
  peru mAvilagkait talaivan, cIRiyAz
  illOr col malai n'alliyakkOTanai
  uTaiyai vAzi, eR puNarn'ta pAlE!
  pAri paRampin panic cunait teN n'Ir
  10
  Or Ur uNmaiyin ikazn'tOr pOla,
  kANAtu kazin'ta vaikal, kANA
  vazi n'ATku iragkum, en n'ejcam avan
  kazi men cAyal kANtoRum n'inain'tE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  OymAn n'alliyak kOTanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  212
  'n'um kO yAr?' ena vinavin, em kOk
  kaLamarkku aritta viLaiyal veg kaL
  yAmaip puzukkin kAmam vITa ArA,
  Aral kozuj cUTu am kavuL aTAa,
  5
  vaiku tozil maTiyum maTiyA vizavin
  yANar n'al n'ATTuLLum, pANar
  paital cuRRattup pacip pakai Aki,
  kOziyOnE, kOpperujcOzan
  pottu il n'aNpin pottiyoTu kezIi,
  10
  vAy Ar peru n'akai vaikalum n'akkE.
  tiNai atu; tuRai iyanmozi.
  kOpperujcOzanaip picirAn'taiyAr pATiyatu.

  249
  katir mUkku Aral kIz cERRu oLippa,
  kaNaik kOTTu vALai mIn'Irp piRaza,
  erip pUm pazanam n'erittu uTan valaijar
  arik kural taTAriyin yAmai miLira,
  5
  panai n'ukumpu anna cinai mutir varAloTu,
  uRaz vEl anna oN kayal mukakkum,
  akal n'ATTu aNNal pukAvE, n'erun'aip
  pakal iTam kaNNip palaroTum kUTi,
  oruvazippaTTanRu; mannE! inRE,
  10
  aTagkiya kaRpin, Ay n'utal maTan'tai,
  uyar n'ilai ulakam avan puka,.... vari
  n'IRu ATu cuLakin cIRiTam n'Ikki,
  azutal AnAk kaNNaL,
  mezukum, Appi kaN kaluz n'IrAnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ....................tumpi cEr kIranAr pATiyatu.

  379
  yAnE peRuka, avan tAL n'izal vAzkkai;
  avanE peRuka, en n'A icai n'uvaRal;
  n'el ari tozuvar kUr vAL mazugkin,
  pinnai maRattOTu ariya, kal cettu,
  5
  aLLal yAmaik kUn puRattu urijcum
  n'el amal puravin ilagkai kizavOn
  villiyAtan kiNaiyEm; peruma!
  'kuRun' tAL ERRaik kozug kaN av viLar
  n'aRu n'ey urukki, n'AT cORu IyA,
  10
  vallan, en'tai, paci tIrttal' ena,
  kon varal vAzkkai n'in kiNaivan kURa,
  kETTataRkoNTum vETkai taNTAtu,
  viN tOy talaiya kunRam pinpaTa,
  ......................................ra van'tanen, yAnE
  15
  tAy il tUvAk kuzavi pOla, Agku at
  tiruvuTait tiru manai, aitu tOnRu kamaz pukai
  varu mazai magkulin maRukuTan maRaikkum
  kuRumpu aTu kuNTu akaz n'IL matil UrE.
  tiNai atu; tuRai paricil tuRai.
  OymAn villiyAtanaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  387
  vaL ukira vayal Amai
  veL akaTu kaNTanna,
  vIgku vicip putup pOrvait
  teN kaN mAk kiNai iyakki, 'enRum
  5
  mARu koNTOr matil iTaRi,
  n'IRu ATiya n'aRug kavuLa,
  pUm poRip paNai eruttina,
  vERu vERu paran'tu iyagki,
  vEn'tuTai miLai ayal parakkum
  10
  En'tu kOTTu irum piNart taTak kai,
  tirun'tu tozil pala pakaTu
  pakaip pula mannar paNitiRai tan'tu, n'in
  n'akaip pulavANar n'alkuravu akaRRi,
  mikap poliyar, tan cEvaTi attai!' enRu,
  15
  yAn icaippin, n'ani n'anRu enA,
  pala piRa vAztta irun'tOr enkO?.........
  maruva in n'akar akan.................................
  tirun'tu kazal cEvaTi kuRukal vENTi,
  venRu iragkum viRal muracinOn,
  20
  en ciRumaiyin, izittu n'OkkAn,
  tan perumaiyin takavu n'Okki,
  kunRu uRazn'ta kaLiRu enkO?
  koy uLaiya mA enkO?
  manRu n'iRaiyum n'irai enkO?
  25
  manaik kaLamaroTu kaLam enkO?
  Agku avai, kanavu ena maruLa, vallE, n'anavin
  n'alkiyOnE, n'acaicAl tOnRal,
  Uzi vAzi, pUziyar peru makan!
  piNar maruppu yAnaic ceru miku n'On tAL
  30
  celvak kaTugkO vAziyAtan
  onnAt tevvar uyarkuTai paNittu, ivaN
  viTuvar mAtO n'eTitE n'i
  pul ilai vajcip puRa matil alaikkum
  kallen porun'ai maNalinum, AgkaN
  35
  pal Ur cuRRiya kazani
  ellAm viLaiyum n'ellinum palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn cikkaRpaLLit tujciya celvakkaTugkO vAziyAtanaik kuNTukaT pAliyAtan pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 05:32:35(இந்திய நேரம்)