தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

301-310

 • 301-310

  301
  pal cAnRIrE! pal cAnRIrE!
  kumari makaLir kUn'tal puraiya,
  amarin iTTa aru muL vElik
  kallen pAcaRaip pal cAnRIrE!
  5
  muracu muzagku tAnai n'um aracum Ompumin;
  oLiRu En'tu maruppin n'um kaLiRum pORRumin;
  enai n'AL tagkum n'um pOrE, anai n'AL
  eRiyAr eRital yAvaNatu? eRin'tOr
  etir cenRu eRitalumcellAn; atanAl
  10
  aRin'tOr yAr, avan kaNNiya poruLE?
  'palam' enRu ikaztal Ompumin; utuk kAN
  n'ilan aLappanna n'illAk kuRu n'eRi,
  vaN parip puravip paNpu pArATTi,
  elliTaip paTartan'tOnE; kallena
  15
  vEn'tu Ur yAnaikku allatu,
  En'tuvan pOlAn, tan ilagku ilai vElE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  AvUr mUlag kizAr pATiyatu.

  302
  veTi vEy koLvatu pOla OTi,
  tAvupu ukaLum, mAvE; pUvE,
  viLagkuizai makaLir kUn'tal koNTa;
  n'aran'tap pal kAzk kOtai cuRRiya
  5
  aitu amai pANi vaNar kOTTuc cIRiyAzk
  kai vAr n'arampin pANarkku Okkiya,
  n'irampA iyalpin karampaic cIRUr;
  n'Okkinarc cekukkum kALai Ukki,
  vElin aTTa kaLiRu peyarttu eNNin,
  10
  viN ivar vicumpin mInum,
  taN peyal uRaiyum, uRai ARRAvE.
  tiNai atu; tuRai kutirai maRam.
  veRi pATiya kAmakkaNNiyAr pATiyatu.

  303
  n'ilam piRakkiTuvatu pOlak kuLampu kuTaiyUu,
  uLLam azikkum koTpin mAnmEl
  eLLun'arc cekukkum kALai kUrtta
  ven' tiRal eHkam n'ejcu vaTu viLaippa
  5
  ATTik kANiya varumE n'erun'ai,
  uraicAl ciRappin vEn'tar munnar,
  karai poru mun'n'Irt timilin pOzn'tu, avar
  kayan'talai maTap piTi pulampa,
  ilagku maruppu yAnai eRin'ta eRkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  erumai veLiyanAr pATiyatu.

  304
  koTug kuzai makaLir kOtai cUTTi,
  n'aTugku panik kaLaiiyar n'Ar ari paruki,
  vaLi tozil ozikkum vaN parip puravi
  paNNaRku viraiti, n'IyE; 'n'erun'ai,
  5
  emmun tappiyOn tampiyoTu, orAgku
  n'ALaic ceykuven amar' enak kURi,
  pun vayiRu aruttalum cellAn, van mAn
  kaTavum enpa, peritE; atu kETTu,
  valam paTu muracin vel pOr vEn'tan
  10
  ilagku irum pAcaRai n'aTugkinRu
  'iraNTu AkAtu avan kURiyatu' enavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  aricil kizAr pATiyatu.

  305
  vayalaik koTiyin vATiya marugkul,
  uyaval Urti, payalaip pArppAn
  elli van'tu n'illAtu pukku,
  colliya collO cilavE; ataRkE
  5
  ENiyum cIppum mARRi,
  mAN vinai yAnaiyum maNi kaLain'tanavE.
  tiNai vAkai; tuRai pArppana vAkai.
  maturai vELAcAn pATiyatu.

  306
  kaLiRu porak kalagku, kazal muL vEli,
  aritu uN kUval, am kuTic cIRUr
  oli men kUn'tal oL n'utal arivai
  n'aTukal kai tozutu paravum, oTiyAtu;
  5
  virun'tu etir peRukatil yAnE; ennaiyum
  o ... ... ... ... ... ... ...vEn'tanoTu
  n'ATutaru vizup pakai eytuka enavE.
  tiNai atu; tuRai mUtil mullai.
  aLLUr n'anmullaiyAr pATiyatu.

  307
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  kunRattu anna kaLiRRoTu paTTOn;
  vampalan pOlat tOnRum; utukkAN;
  vEnal vari aNil vAlattu anna,
  5
  kAna Ukin kazanRu uku mutu vI
  ariyal vAn kuzal curiyal tagka,
  n'Irum pullum IyAtu, umaNar
  yArum il oru ciRai muTattoTu tuRan'ta
  vAzA vAn pakaTu Eyppa, teRuvar
  10
  pEr uyir koLLum mAtO; atu kaNTu,
  vej cina yAnai vEn'tanum, 'ik kaLattu,
  ejcalin ciRan'tatu piRitu onRu il' ena,
  paN koLaRku arumai n'Okki,
  n'ejcu aRa vIzn'ta puraimaiyOnE.
  tiNai tumpai; tuRai kaLiRRuTanilai.
  ........................................................................

  308
  pon vArn'tanna puri aTagku n'arampin,
  min n'Er paccai, mijiRRuk kural cIRiyAz
  n'anmai n'iRain'ta n'aya varu pANa!
  cIRUr mannan ciRiyilai eHkam
  5
  vEn'tu Ur yAnai En'tu mukattatuvE;
  vEn'tu uTanRu eRin'ta vElE, ennai
  cAn'tu Ar akalam uLam kazin'tanRE;
  uLam kazi cuTarp paTai En'ti, n'am peruviRal
  Occinan turan'ta kAlai, maRRavan
  10
  pun talai maTap piTi n'ANa,
  kujcaram ellAm puRakkoTuttanavE.
  tiNai vAkai; tuRai mUtil mullai.
  kOvUr kizAr pATiyatu.

  309
  irumpu mukam citaiya n'URi, onnAr
  iruj camam kaTattal EnOrkkum eLitE;
  n'al arA uRaiyum puRRam pOlavum,
  kol ERu tiritaru manRam pOlavum,
  5
  mARRu arun' tuppin mARROr, 'pAcaRai
  uLan' ena verUum Or oLi
  valan uyar n'eTu vEl ennaikaNNatuvE.
  tiNai tumpai; tuRai n'UzilATTu.
  maturai iLagkaNNik kaucikanAr pATiyatu.

  310
  pAl koNTu maTuppavum uNNAn Akalin,
  ceRAatu Occiya ciRu kOl ajciyoTu,
  uyavoTu varun'tum mannE! iniyE
  pukar n'iRam koNTa kaLiRu aTTu AnAn,
  5
  munn'AL vIzn'ta uravOr makanE,
  unnilan ennum, puN onRu ampu
  mAn uLai anna kuTumit
  tOl micaik kiTan'ta pul aNalOnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ponmuTiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 03:15:38(இந்திய நேரம்)