தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KaTai N'ilai-kaTai N'ilai

 • kaTai n'ilai

  127
  'kaLagkani anna karug kOTTuc cIRiyAzp
  pATu in panuval pANar uyttena,
  kaLiRu ilavAkiya pul arai n'eTu veLil,
  kAna majjai kaNanoTu cEppa,
  5
  Ikai ariya izai aNi makaLiroTu
  cAyinRu' enpa, Aay kOyil;
  cuvaikku initu Akiya kuyyuTai aTicil
  piRarkku Ivu inRit tam vayiRu arutti,
  uraicAl Ogku pukaz orIiya
  10
  muraicu kezu celvar n'akar pOlAtE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  Ayai uRaiyUr ENiccEri muTamOciyAr pATiyatu.

  382
  kaTalpaTai aTal koNTi,
  maNTuRRa malir n'On tAL,
  taN cOza n'ATTup porun'an,
  alagku uLai aNi ivuLi
  5
  n'alagkiLLi n'acaip porun'arEm;
  piRarp pATip peRal vENTEm;
  avaR pATutum, 'avan tAL vAziya!' ena;
  n'ey kuyya Un n'avinRa
  pal cORRAn, in cuvaiya
  10
  n'alkuravin pacit tunpin n'in
  munnan'AL viTTa mUtu aRi ciRAarum,
  yAnum, Ez maNi, am kEz, aNi utti,
  kaN kELvi, kavai n'Avin,
  n'iRan uRRa, arAap pOlum
  15
  vaRan orIi vazagku vAyppa,
  viTumati attai, kaTu mAn tOnRal!
  n'inatE, mun'n'Ir uTutta iv viyan ulaku, aRiya;
  enatE, kiTaik kAz anna teN kaN mAk kiNai
  kaN akattu yAtta n'uN aric ciRu kOl
  20
  ERitoRum n'uTagkiyAgku, n'in pakaijar
  kETToRum n'aTugka, Ettuven,
  venRa tEr, piRar vEttavaiyAnE.
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  cOzan n'alagkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  383
  oNpoRic cEval eTuppa, ERRezun'tu,
  taN pani uRaikkum pularA jAgkar,
  n'uN kOl ciRu kiNai cilampa oRRi,
  n'eTug kaTai n'inRu, pakaTu pala vAztti,
  5
  tan pukaz EttinenAka, Un pulan'tu,
  arug kaTi viyal n'akark kuRukal vENTi,
  kUmpu viTu men piNi aviztta Ampal
  tEm pAy uLLa tam kamaz maTar uLa,
  pAmpu uri anna vaTivina, kAmpin
  10
  kazai paTu coliyin izai aNi vArA,
  oN pUg kaligkam uTIi, n'uN pUN
  vacin'tu vAgku n'ucuppin, av vAgku un'ti,
  kaRpuTai maTan'tai tan puRam pulla,
  eR peyarn'ta n'Okki.....................................
  15
  .................................................kal koNTu,
  azittup piRan'tanenAki, av vazi,
  piRar, pATu pukaz pATip paTarpu aRiyEnE;
  kuRu mulaikku alamarum pAl Ar veN maRi,
  n'arai muka UkamoTu, ukaLum, cena................
  20
  .......................kanRu pala kezIiya
  kAn kezu n'ATan, kaTun' tEr aviyan, ena
  oruvanai uTaiyEnmannE, yAnE;
  aRAn; evan parikO, veLLiyatu n'ilaiyE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  ...........................mAROkkattu n'appacalaiyAr (aviyanaip) pATiyatu.

  384
  menpAlAn uTan aNaii,
  vajcik kOTTu uRagku n'Arai
  aRaik karumpin pU arun'tum;
  vanpAlAn karug kAl varakin
  5
  ......................................................................................
  am kaN kuRu muyala veruva, ayala
  karug kOTTu iruppaip pU uRaikkun'tu;
  vizavu inRAyinum, uzavar maNTai
  irug keTiRRu micaiyoTu pUg kaL vaikun'tu;
  10
  ................................................kiNaiyEm, peruma!
  n'el ennA, pon ennA,
  kanaRRak koNTa n'aRavu ennA,
  .....................manai ennA, avai palavum
  yAn taNTavum, tAn taNTAn,
  15
  n'iNam perutta kozuj cORRiTai,
  maN n'ANap pukaz vETTu,
  n'Ir n'ANa n'ey vazagki,
  puran'tOn; en'tai; yAmalan'tolai.....
  annOnai uTaiyEm enpa;....... vaRaTku
  20
  yANTu n'iRka veLLi, mANTa
  uNTa n'an kalam peytu n'uTakkavum,
  tinRa n'aN pal Un tONTavum,
  van'ta vaikal allatu,
  cenRa ellaic celavu aRiyEnE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  karumpanUr kizAnaip puRattiNai n'annAkanAr pATiyatu.

  391
  taN tuLi pala pozin'tu ezili icaikkum
  viNTu anaiya viN tOy piRagkal
  mukaTuRa uyarn'ta n'ellin makiz varap
  pakaTu taru peru vaLam vAztti, peRRa
  5
  tirun'tA mUri paran'tu paTak keNTi,
  ariyal Arkaiyar uNTu initu uvakkum
  vEgkaTa varaippin vaTa pulam pacittena,
  Igku van'tu iRutta en irum pEr okkal
  tIrkai viTukkum paNpu ila mutukuTi
  10
  n'ana...............................................vinavalin,
  'munnum van'tOn marugkilan, innum
  aLiyan Akalin, porun'an ivan' ena,
  n'in uNarn'tu aRiyun'ar en uNarn'tu kURa,
  kANku van'ticin, peruma!...........................
  15
  ..........perug kazi n'uzaimIn arun'tum
  tutain'ta tUvi am putAam cEkkum
  tatain'ta punal n'in cezu n'akar varaippin,
  n'ejcu amar kAtal n'in veyyOLoTu,
  in tuyi........................... jcAl
  20
  tuLi patan aRin'tu poziya,
  vEli Ayiram viLaika, n'in vayalE!
  tiNai atu; tuRai kaTain'ilai.
  poRaiyARRu kizAnaik kallATanAr pATiyatu.

  392
  mati Er veN kuTai atiyar kOmAn,
  koTum pUN ezini, n'eTug kaTai n'inRu, yAn
  pacalai n'ilavin pani paTu viTiyal,
  poru kaLiRRu aTi vazi anna, en kai
  5
  oru kaN mAk kiNai oRRupu koTAa,
  'uru kezu mannar Ar eyil kaTan'tu,
  n'iNam paTu kurutip perum pATTu Irattu
  aNagkuTai marapin irug kaLan'tORum,
  veL vAyk kazutaip pul inam pUTTi,
  10
  veLLai varakum koLLum vittum
  vaikal uzava! vAziya peritu!' enac
  cenRu yAn n'inRanenAka, anRE,
  Ur uN kENip pakaTTu ilaip pAci
  vEr purai citAar n'Ikki, n'Er karai
  15
  n'uN n'Ul kaligkam uTIi, 'uN' enat
  tEL kaTuppu anna n'ATpaTu tERal
  kOLmIn anna polag kalattu aLaii,
  UN muRai Ittal anRiyum, kOL muRai
  virun'tu iRai n'alkiyOnE an'tarattu
  20
  arum peRal amiztam anna
  karumpu ivaN tan'tOn perum piRagkaTaiyE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  atiyamAn n'eTumAn ajci makan pokuTTeziniyai auvaiyAr pATiyatu.

  393
  patimutal pazakAp pazagkaN vAzkkaik
  kuRu n'eTun' tuNaiyoTu kUmai vItalin,
  kuTi muRai pATi, oyyena varun'ti,
  aTal n'acai maRan'ta em kuzici malarkkum
  5
  kaTan aRiyALar piRa n'ATTu inmaiyin,
  'vaLLanmaiyin em varaivOr yAr?' ena,
  uLLiya uLLamoTu ulai n'acai tuNaiyA,
  .................... kavakam ellAm orupAl paTTena,
  malar tAr aNNal n'in n'al icai uLLi,
  10
  Irgkai maRan'ta en irum pEr okkal
  kUrn'ta evvam viTa, kozu n'iNam kizippa,
  kOTaip parutti vITu n'iRai peyta
  mUTaip paNTam miTai n'iRain'tanna,
  veN n'iNa mUri aruLa, n'AL uRa
  15
  InRa aravin n'A uruk kaTukkum en
  tonRu paTu citAar tuvara n'Ikki,
  pOtu viri pakanRaip putu malar anna,
  akanRu maTi kaligkam uTIi, celvamum,
  kETu inRu n'alkumati, peruma! mAcu il
  20
  mati purai mAk kiNai teLirppa oRRi,
  ATumakaL alkul oppa vATi,
  'kOTai Ayinum, kOTi...............................
  kAviri purakkum n'al n'ATTup porun'a!
  vAy vAL vaLavan! vAzka! enap
  25
  pITu kezu n'On tAL pATukam palavE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan kuLamuRRattut tujciya kiLLivaLavanai n'alliRaiyanAr pATiyatu.

  394
  cilai ulAy n'imirn'ta cAn'tu paTu mArpin,
  oli katirk kazani veNkuTaik kizavOn,
  vali tujcu taTak kai vAy vAL kuTTuvan,
  vaLLiyan Atal vaiyakam pukazinum,
  5
  uLLal Ompumin, uyar mozip pulavIr!
  yAnum iruL n'ilAk kazin'ta pakal cey vaikaRai,
  oru kaN mAk kiNai teLirppa oRRi,
  pATu imiz muracin iyal tErt tan'tai
  vATA vajci pATinEnAka,
  10
  akam mali uvakaiyoTu aNukal vENTi,
  konRu cinam taNiyAp pulavu n'ARu maruppin
  vej cina vEzam n'alkinan; ajci
  yAn atu peyarttanenAka, tAn atu
  ciRitu ena uNarn'tamai n'ANi, piRitum Or
  15
  perug kaLiRu n'alkiyOnE; ataRkoNTu,
  irum pEr okkal perum pulampuRinum,
  'tun arum paricil tarum' ena,
  enRum cellEn, avan kunRu kezu n'ATTE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kaTain'ilai Ayina ellAm pATAN tiNai.
  cOziya EnAti tirukkuTTuvanaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  395
  men pulattu vayal uzavar
  van pulattup pakaTu viTTu,
  kuRu muyalin kuzaic cUTToTu
  n'eTu vALaip pal uviyal,
  5
  pazaj cORRup pukavu arun'ti,
  putal taLavin pUc cUTi,
  ................................................................
  ...........................ariyalArun'tu;
  manaik kOzip paim payirinnE,
  10
  kAnak kOzik kavar kuraloTu
  n'Irk kOzik kUyp peyarkkun'tu;
  vEy anna men tOLAl,
  mayil anna men cAyalAr,
  kiLi kaTiyinnE,
  15
  akal aLLal puL irIiyun'tu;
  Agku ap pala n'alla pulan aNiyum
  cIr cAnRa vizuc ciRappin,
  ciRu kaN yAnaip peRal arun' tittan
  cellA n'al icai uRan'taik kuNAtu,
  20
  n'eTug kai vENmAn arug kaTip piTavUr
  aRap peyarc cAttan kiLaiyEm, peruma!
  mun n'AL n'aNpakal curan uzan'tu varun'ti,
  katir n'ani ce ...................................... mAlai,
  tan kaTait tOnRi, en uRavu icaittalin,
  25
  tIm kural......... kin arik kural taTAriyoTu,
  Agku n'inRa eRkaNTu,
  ciRitum n'illAn, peritum kURAn,
  arug kalam varavE aruLinan vENTi,
  ...........yena uraittanRi n'alki, tan manaip
  30
  pon pOl maTan'taiyaik kATTi, 'ivanai
  en pOl pORRu' enROnE; ataRkoNTu,
  avan maRavalEnE; piRar uLLalEnE;
  akan jAlam peritu vempinum,
  mika vAnuL eri tOnRinum,
  35
  kuLa mInoTum tAL pukaiyinum,
  peruj cey n'ellin kokku ukir n'imiral
  pacug kaN karunaic cUTToTu mAn'ti,
  'viLaivu onRO veLLam koLka!' ena,
  uLLatum illatum aRiyAtu,
  40
  Agku amain'tanRAl; vAzka, avan tALE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan'ATTup piTavUr kizAr makan perujcAttanai maturai n'akkIrar pATiyatu.

  396
  kIz n'IrAn mIn vazagkun'tu;
  mI n'IrAn, kaN anna, malar pUkkun'tu;
  kazi cuRRiya viLai kazani,
  arip paRaiyAn puL Oppun'tu;
  5
  n'eTun'Ir kUum maNal taN kAn
  men paRaiyAn puL iriyun'tu;
  n'anaik kaLLin manaik kOcar
  tIm tERal n'aRavu makizn'tu,
  tIm kuravaik koLait tAgkun'tu;
  10
  uL ilOrkku vali Akuvan,
  kEL ilOrkkuk kEL Akuvan,
  kazumiya ven vEl vELE,
  vaLa n'Ir vATTARRu eziniyAtan;
  kiNaiyEm, peruma!
  15
  kozun' taTiya cUTu enkO?
  vaLa n'anaiyin maTTu enkO?
  kuRu muyalin n'iNam peytan'ta
  n'aRu n'eyya cORu enkO?
  tiRan'tu maRan'ta kUTTumutal
  20
  mukan'tu koLLum uNavu enkO?
  annavai pala pala
  ...................................................run'ataya
  irum pEr okkal arun'tu ejciya
  aLittu uvappa, IttOn en'tai;
  25
  emmOr Akkak kagkuNTE;
  mAri vAnattu mIn n'AppaN,
  viri katira veN tigkaLin,
  viLagkit tOnRuka, avan kalagkA n'al icai!
  yAmum piRarum vAztta, n'ALum
  30
  n'iraicAl n'an kalan n'alki,
  urai celac ciRakka, avan pATalcAl vaLanE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  vATTARRu eziniyAtanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  398
  mati n'ilAk karappa, veLLi Ertara,
  vakai mAN n'al il........................
  poRi mayir vAraNam pozutu aRin'tu iyampa,
  poykaip pU mukai malara, pANar
  5
  kai val cIRiyAz kaTan aRin'tu iyakka,
  iravup puRam peRRa Ema vaikaRai,
  paricilar vicaiye
  varicaiyin iRutta vAymozi vajcan,
  n'akaivar kuRukin allatu, pakaivarkkup
  10
  puliyinam maTin'ta kal aLai pOla,
  tunnal pOkiya perum peyar mUtUr,
  matiyattu anna en arik kural taTAri,
  iravurai n'eTuvAr arippa vaTTittu,
  uLLi varun'ar koLkalam n'iRaippOy!
  15
  'taLLA n'ilaiyai Akiyar emakku' ena
  en varavu aRIi,
  ciRitiRkup peritu uvan'tu,
  virumpiya mukattan Aki, en arait
  turumpu paTu citAar n'Ikki, tan araip
  20
  pukai virin'tanna pogku tukil uTIi,
  azal kAnRanna arum peRal maNTai,
  n'izal kAN tERal n'iRaiya vAkki,
  yAn uNa aruLal anRiyum, tAn uN
  maNTaiya kaNTa mAn vaRaik karunai,
  25
  kokku ukir n'imiral okkal Ara,
  varai uRaz mArpin, vaiyakam viLakkum,
  viravu maNi oLirvarum, aravu uRaz AramoTu,
  puraiyOn mEnip pUttacala.......................
  muraicela aruLiyOnE
  30
  ........................yaruvip pAyal kOvE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai kaTain'ilai.
  cEramAn vajcanait tiruttAmanAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:09:15(இந்திய நேரம்)