தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Araca VAkai-araca VAkai

 • araca vAkai

  17
  ten kumari, vaTa perugkal,
  kuNa kuTa kaTalA ellai,
  kunRu, malai, kATu, n'ATu,
  onRu paTTu vazimoziya,
  5
  koTitu kaTin'tu, kOl tirutti,
  paTuvatu uNTu, pakal ARRi,
  initu uruNTa cuTar n'Emi
  muzutu ANTOr vazi kAvala!
  kulai iRaijciya kOL tAzai
  10
  akal vayal, malai vEli,
  n'ilavu maNal viyan kAnal,
  teN kazimicait tIp pUvin,
  taN toNTiyOr aTu porun'a!
  mAp payampin poRai pORRAtu,
  15
  n'ITu kuzi akappaTTa
  pITu uTaiya eRuz munpin,
  kOTu muRRiya kol kaLiRu
  n'ilai kalagkak kuzi konRu,
  kiLai pukalat talaikkUTiyAgku
  20
  n'I paTTa aru munpin
  perun' taLarcci, palar uvappa,
  piRitu cenRu, malar tAyattup
  palar n'AppaN mIkkURalin,
  'uNTAkiya uyar maNNum,
  25
  cenRu paTTa vizuk kalanum,
  peRal kUTum, ivan n'ejcu uRap peRin' enavum,
  'En'tu koTi iRaippuricai,
  vIgku ciRai, viyal aruppam,
  izan'tu vaikutum, ini n'Am ivan
  30
  uTanRu n'Okkinan, peritu' enavum,
  vERRu aracu paNi toTagku n'in
  ARRaloTu pukaz Etti,
  kANku van'ticin, peruma! INTiya
  mazai ena maruLum pal tOl, malai enat
  35
  tEn iRai koLLum irum pal yAnai,
  uTalun'ar uTka vIgki, kaTal ena
  vAn n'Irkku Ukkum tAnai, AnAtu
  kaTu oTugku eyiRRa aravut talai panippa,
  iTi ena muzagkum muracin,
  40
  varaiyA Ikaik kuTavar kOvE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; iyanmoziyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanAl piNiyirun'ta yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRai valitin pOyk kaTTil eytinAnaik kuRugkOziyUr kizAr pATiyatu.

  19
  imiz kaTal vaLaiiya INTu akan kiTakkai,
  tamiz talaimayagkiya talaiyAlagkAnattu,
  man uyirp panmaiyum, kURRattu orumaiyum,
  n'innoTu tUkkiya ven vEl ceziya!
  5
  'irum puli vETTuvan poRi aRin'tu mATTiya
  perug kal aTArum pOnm' ena virumpi,
  muyagkinEn allanO, yAnE mayagkik
  kunRattu iRutta kurIi inam pOla,
  ampu cenRu iRutta arum puN yAnait
  10
  tUmpuTait taTak kai vAyoTu tumin'tu,
  n'Ajcil oppa, n'ilam micaip puraLa,
  eRin'tu kaLam paTutta En'tu vAL valattar
  en'taiyoTu kiTan'tOr, em pun talaip putalvar;
  'inna viRalum uLakol, n'amakku?' ena,
  15
  mUtil peNTir kacin'tu aza, n'ANi,
  kURRuk kaNNOTiya veruvaru paRan'talai,
  ezuvar n'al valam kaTan'tOy! n'in
  kazUu viLagku Aram kavaiiya mArpE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  20
  iru mun'n'Irk kuTTamum,
  viyal jAlattu akalamum,
  vaLi vazagku ticaiyum,
  vaRitu n'ilaiiya kAyamum, enRAgku
  5
  avai aLan'tu aRiyinum, aLattaRku ariyai,
  aRivum, Iramum, perug kaNNOTTamum:
  cORu paTukkum tIyOTu
  cej jAyiRRut teRal allatu
  piRitu teRal aRiyAr, n'in n'izal vAzvOrE;
  10
  tiruvil allatu kolai vil aRiyAr;
  n'Ajcil allatu paTaiyum aRiyAr;
  tiRan aRi vayavaroTu tevvar tEya, ap
  piRar maN uNNum cemmal! n'in n'ATTu
  vayavuRu makaLir vETTu uNin allatu,
  15
  pakaivar uNNA aru maNNinaiyE;
  ampu tujcum kaTi araNAl,
  aRam tujcum cegkOlaiyE;
  putup puL varinum, pazam puL pOkinum,
  vituppuRavu aRiyA Emak kAppinai;
  20
  anaiyai AkalmARE,
  man uyir ellAm n'in ajcummE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'taraj cEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  21
  pula varai iRan'ta pukazcAl tOnRal!
  'n'ila varai iRan'ta kuNTu kaN akazi,
  vAn tOyvu anna puricai, vicumpin
  mIn pUttanna uruva jAyil,
  5
  katir n'uzaikallA maram payil kaTi miLai,
  arug kuRumpu uTutta kAnappEr eyil,
  karug kaik kollan cen' tI mATTiya
  irumpu uN n'Irinum mITTaRku aritu' ena,
  vEgkai mArpan iragka, vaikalum
  10
  ATu koLak kuzain'ta tumpai, pulavar
  pATutuRai muRRiya, koRRa vEn'tE!
  ikazun'ar icaiyoTu mAya,
  pukazoTu viLagkip pUkka, n'in vElE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  kAnappEr eyil kaTan'ta ukkirap peruvazutiyai aiyUr mUlag kizAr pATiyatu.

  22
  tUgku kaiyAn Ogku n'aTaiya,
  uRaz maNiyAn uyar maruppina,
  piRai n'utalAn ceRal n'Okkina,
  pA aTiyAn paNai eruttina,
  5
  tEn citain'ta varai pOla,
  mijiRu Arkkum kamaz kaTAttu,
  ayaRu cOrum iruj cenniya,
  main'tu malin'ta maza kaLiRu
  kan'tu cErpu n'ilaii vazagka;
  10
  pAal n'inRu katir cOrum
  vAn uRaiyum mati pOlum
  mAlai veN kuTai n'IzalAn,
  vAL marugku ilOr kAppu uRagka;
  alagku cen'n'el katir vEyn'ta
  15
  Ay karumpin koTik kUrai,
  cARu koNTa kaLam pOla,
  vERu vERu polivu tOnRa;
  kuRRu AnA ulakkaiyAn
  kalic cummai viyal AgkaN,
  20
  polan' tOTTup pain' tumpai
  micai alagku uLaiya panaip pOz cerIi,
  cina mAn'tar veRik kuravai
  Ota n'Irin peyarpu pogka;
  vAy kAvAtu paran'tu paTTa
  25
  viyan pAcaRaik kAppALa!
  vEn'tu tan'ta paNi tiRaiyAn
  cErn'tavartam kaTumpu Arttum,
  Ogku kolliyOr, aTu porun'a!
  vEza n'Okkin viRal vej cEey!
  30
  vAziya, peruma! n'in varampu il paTaippE,
  n'iR pATiya vayagku cen' n'Ap
  pin piRar icai n'uvalAmai,
  OmpAtu Iyum ARRal em kO!
  'mAn'tarajcEral irumpoRai Ompiya n'ATE
  35
  puttEL ulakattu aRRu' enak kETTu van'tu,
  initu kaNTicin; peruma! munivu ilai,
  vERu pulattu iRukkum tAnaiyoTu,
  cORu paTa n'aTatti n'I tujcAymARE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai iyanmoziyum Am.
  cEramAn yAnaikkaTcEy mAn'tarajcEral irumpoRaiyaik kuRug kOziyUr kizAr pATiyatu.

  23
  'veLiRu il n'On kAzp paNai n'ilai munaii,
  kaLiRu paTin'tu uNTena, kalagkiya tuRaiyum;
  kAr n'aRug kaTampin pAcilait teriyal,
  cUr n'avai, murukan cuRRattu anna, n'in
  5
  kUr n'al ampin koTu vil kULiyar
  koLvatu koNTu, koLLA miccil
  koL patam oziya vIciya pulanum;
  vaTi n'avil n'aviyam pAytalin, UrtoRum
  kaTi maram tuLagkiya kAvum; n'eTu n'akar
  10
  vinai punai n'al il vev eri n'aippa,
  kanai eri uraRiya marugkum; n'Okki,
  n'aNNAr n'ANa, n'ALtoRum talaic cenRu,
  innum inna pala ceykuvan, yAvarum
  tunnal pOkiya tuNivinOn' ena,
  15
  jAlam n'eLiya INTiya viyan paTai
  AlagkAnattu amar kaTan'tu aTTa
  kAla munpa! n'in kaNTanen varuval
  aRu maruppu ezil kalai pulippAl paTTena,
  ciRu maRi tazIiya teRin'aTai maTap piNai
  20
  pULai n'ITiya veruvaru paRan'talai
  vELai veN pUk kaRikkum
  AL il attam Akiya kATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tuRai n'allicai vajciyum Am.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceruvenRa n'eTujceziyanaik kallATanAr pATiyatu.

  25
  mIn tikaz vicumpil pAy iruL akala
  INTu celal marapin tan iyal vazAatu,
  uravuc cinam tirukiya uru kezu jAyiRu,
  n'ilavut tikaz matiyamoTu, n'ilam cErn'tAagku,
  5
  uTal arun' tuppin onRumozi vEn'tarai
  aNagku arum paRan'talai uNagkap paNNi,
  piNiyuRu muracam koNTa kAlai,
  n'ilai tiripu eRiya, tiN maTai kalagkic
  citaital uyn'tanRO, n'in vEl ceziya!
  10
  mulai poli Akam uruppa n'URi,
  meym maRan'tu paTTa varaiyAp pUcal
  oL n'utal makaLir kaimmai kUra,
  avir aRal kaTukkum am men
  kuvai irug kUn'tal koytal kaNTE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanaik kallATanAr pATiyatu.

  26
  n'aLi kaTal irug kuTTattu
  vaLi puTaitta kalam pOla,
  kaLiRu cenRu kaLan akaRRavum,
  kaLan akaRRiya viyal AgkaN
  5
  oLiRu ilaiya eHku En'ti,
  araicu paTa amar uzakki,
  urai cela muracu vauvi,
  muTit talai aTuppu Aka,
  punal kuruti ulaik koLIi,
  10
  toTit tOL tuTuppin tuzan'ta valciyin,
  aTukaLam vETTa aTu pOrc ceziya!
  AnRa kELvi, aTagkiya koLkai,
  n'An maRai mutalvar cuRRam Aka,
  mannar Eval ceyya, manniya
  15
  vELvi muRRiya vAy vAL vEn'tE!
  n'ORROr manRa n'in pakaivar, n'innoTu
  mARRAr ennum peyar peRRu,
  ARRAr Ayinum, ANTu vAzvOrE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai mAgkuTi kizAr pATiyatu.

  31
  ciRappuTai marapin poruLum inpamum
  aRattu vazippaTUum tORRam pOla,
  iru kuTai pinpaTa Ogkiya oru kuTai,
  uru kezu matiyin, n'ivan'tu, cEN viLagka,
  5
  n'al icai vETTam vENTi, vel pOrp
  pAcaRai allatu n'I ollAyE;
  n'utimukam mazugka maNTi, onnAr
  kaTi matil pAyum n'in kaLiRu aTagkalavE;
  'pOr' enin, pukalum punai kazal maRavar,
  10
  'kATu iTaik kiTan'ta n'ATu n'ani cEeya;
  celvEm allEm' ennAr; 'kallen
  vizavuTai AgkaN vERRup pulattu iRuttu,
  kuNa kaTal pinnatu Aka, kuTa kaTal
  veN talaip puNari n'in mAn kuLampu alaippa,
  15
  vala muRai varutalum uNTu' enRu alaman'tu,
  n'ejcu n'aTugku avalam pAya,
  tujcAk kaNNa, vaTa pulattu aracE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; mazapulavajciyum Am.
  avanaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  33
  kAn uRai vAzkkai, kata n'Ay, vETTuvan
  mAn tacai corin'ta vaTTiyum, AymakaL
  tayir koTu van'ta tacumpum, n'iRaiya,
  Erin vAzn'ar pEr il arivaiyar
  5
  kuLak kIz viLain'ta kaLak koL veNNel
  mukan'tanar koTuppa, ukan'tanar peyarum
  tennam poruppan n'al n'ATTuLLum,
  Ez eyil katavam eRin'tu, kaikkoNTu, n'in
  pEzvAy uzuvai poRikkum ARRalai;
  10
  pATun'ar vajci pATa, paTaiyOr
  tAtu eru maRukin pAcaRai poliya,
  pularAp paccilai iTai iTupu toTutta
  malarA mAlaip pan'tu kaNTanna
  Un cORRu amalai pAN kaTumpu aruttum
  15
  cemmaRRu amma, n'in vem munai irukkai
  vallOn taiiya vari vanappu uRRa
  allip pAvai ATu vanappu Eyppa,
  kAma iruvar allatu, yAmattut
  tani makan vazagkAp pani malark kAvin,
  20
  otukkuin tiNi maNal putup pUm paLLi
  vAyil mATan'toRum mai viTai vIzppa,
  n'I Agkuk koNTa vizavinum palavE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  37
  n'ajcuTai vAl eyiRRu, ain' talai cuman'ta,
  vEka ven' tiRal, n'Akam pukkena,
  vicumpu tIp piRappat tiruki, pacug koTip
  peru malai viTarakattu urum eRin'tAgku,
  5
  puL uRu punkaN tIrtta, veL vEl,
  cinam kezu tAnai, cempiyan maruka!
  karAam kalitta kuNTu kaN akazi,
  iTam karug kuTTattu uTan tokku OTi,
  yAmam koLpavar cuTar n'izal katUum
  10
  kaTu muraN mutalaiya n'eTu n'Ir ilajci,
  cempu uRaz puricai, cemmal mUtUr,
  vampu aNi yAnai vEn'tu akattu uNmaiyin,
  'n'alla' ennAtu, citaittal
  vallaiyAl, n'eTun'takai! ceruvattAnE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai; mutal vajciyum Am.
  avanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

  42
  AnA Ikai, aTu pOr, aNNal! n'in
  yAnaiyum malaiyin tOnRum; peruma! n'in
  tAnaiyum kaTal ena muzagkum; kUr n'unai
  vElum minnin viLagkum; ulakattu
  5
  araicu talai panikkum ARRalaiAtalin,
  purai tIrn'tanRu; atu putuvatO anRE;
  taN punal pUcal allatu, n'on'tu,
  'kaLaika, vAzi, vaLava!' enRu, n'in
  munaitaru pUcal kanavinum aRiyAtu,
  10
  puli puRagkAkkum kuruLai pOla,
  melivu il cegkOl n'I puRagkAppa,
  peru viRal yANarttu Aki, arin'ar
  kIz maTaik koNTa vALaiyum, uzavar
  paTai miLirn'tiTTa yAmaiyum, aRain'ar
  15
  karumpil koNTa tEnum, perun' tuRai
  n'Ir taru makaLir kuRRa kuvaLaiyum,
  van pulak kELirkku varu virun'tu ayarum
  men pula vaippin n'al n'ATTup porun'a!
  malaiyin izin'tu, mAk kaTal n'Okki,
  20
  n'ila varai izitarum pal yARu pOla,
  pulavar ellAm n'in n'OkkinarE;
  n'IyE, marun'tu il kaNicci varun'ta vaTTittuk
  kURRu vekuNTanna munpoTu,
  mARRu iru vEn'tar maN n'OkkinaiyE.
  tiNai vAkai; tuRai aracavAkai.
  avanai iTaikkATanAr pATiyatu.

  43
  n'ilamicai vAzn'ar alamaral tIra,
  teRu katirk kanali vemmai tAgki,
  kAl uNavu Aka, cuTaroTu koTkum
  avircaTai munivarum maruLa, koTun'ciRaik
  5
  kUr ukirp parun'tin ERu kuRittu, orIi,
  tan akam pukka kuRu n'aTaip puRavin
  taputi ajcic cIrai pukka
  varaiyA Ikai uravOn maruka!
  n'ErArk kaTan'ta muraN miku tiruvin
  10
  tEr vaN kiLLi tampi! vAr kOl,
  koTumara maRavar peruma! kaTu mAn
  kai vaN tOnRal! aiyam uTaiyEn:
  'Ar punai teriyal n'in munnOr ellAm
  pArppAr n'Ovana ceyyalar; maRRu itu
  15
  n'IrttO n'inakku?' ena veRuppak kURi,
  n'in yAn pizaittatu n'OvAy enninum,
  n'I pizaittAy pOl n'ani n'ANinaiyE;
  'tammaip pizaittOrp poRukkum cemmal
  ik kuTip piRan'tOrkku eNmai kANum' ena,
  20
  kANtaku moympa! kATTinai; Akalin,
  yAnE pizaittanen; ciRakka n'in AyuL
  mikku varum in n'Irk kAviri
  ekkar iTTa maNalinum palavE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cOzan n'alagkiLLi tampi mAvaLattAnum tAmappal kaNNaNum vaTTup poruvuzi, kai karappa, vekuNTu vaTTuk koNTu eRin'tAnai, 'cOzan makan allai, ena, n'ANiyirun'tAnait tAmappal kaNNanAr pATiyatu.

  44
  irum piTit tozutiyoTu perug kayam paTiyA,
  n'elluTaik kavaLamoTu n'eym miti peRAa,
  tirun'tu arai n'On veLil varun'ta oRRi,
  n'ilamicaip puraLum kaiya, veytu uyirttu,
  5
  alamaral yAnai urum ena muzagkavum,
  pAl il kuzavi alaRavum, makaLir
  pU il vaRun' talai muTippavum, n'Ir il
  vinai punai n'al il inaikUuk kETpavum,
  innAtu amma, Igku initu iruttal;
  10
  tun arun' tuppin vaya mAn tOnRal!
  aRavai Ayin,' n'inatu' enat tiRattal;
  maRavai Ayin, pOroTu tiRattal;
  aRavaiyum maRavaiyum allaiyAka,
  tiRavAtu aTaitta tiN n'ilaik katavin
  15
  n'IL matil oru ciRai oTugkutal
  n'ANuttakavu uTaittu, itu kANugkAlE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan AvUr muRRiyirun'ta kAlattu aTaittu irun'ta n'eTugkiLLiyaik kOvUr kizAr pATiyatu.

  51
  n'Ir mikin, ciRaiyum illai; tI mikin,
  man uyir n'izaRRum n'izalum illai;
  vaLi mikin, valiyum illai; oLi mikku
  avaRRu Or anna cinap pOr vazuti,
  5
  'taN tamiz potu' enap poRAan, pOr etirn'tu,
  koNTi vENTuvan Ayin, 'koLka' enak
  koTutta mannar n'aTukku aRRanarE;
  aLiyarO aLiyar, avan aLi izan'tOrE
  n'uN pala citalai aritu muyanRu eTutta
  10
  cem puRRu Iyal pOla,
  oru pakal vAzkkaikku ulamaruvOrE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  pANTiyan kUTakArattut tujciya mARan vazutiyai aiyUr muTavanAr pATiyatu.

  52
  aNagkuTai n'eTug kOTTu aLaiyakam munaii,
  muNagku n'imir vayamAn muzu vali oruttal,
  Un n'acai uLLam turappa, irai kuRittu,
  tAn vENTu marugkin vETTu ezun'tAgku,
  5
  vaTa pula mannar vATa, aTal kuRittu,
  innA vem pOr iyal tEr vazuti!
  itu n'I kaNNiyatu Ayin, iru n'ilattu
  yArkol aLiyartAmE? UrtoRum
  mIn cuTu pukaiyin pulavu n'ARu n'eTug koTi
  10
  vayaluzai marutin vAgkucinai valakkum
  peru n'al yANarin orIi, iniyE
  kali kezu kaTavuL kan'tam kaiviTap
  pali kaN mARiya pAzpaTu potiyil,
  n'arai mUtALar n'Ay iTak kuzin'ta
  15
  vallin n'al akam n'iRaiya, pal poRik
  kAna vAraNam Inum
  kATu Aki viLiyum n'ATu uTaiyOrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai marutan iLan'AkanAr pATiyatu.

  53
  mutir vAr ippi mutta vAr maNal,
  katir viTu maNiyin kaN poru mATattu,
  ilagku vaLai makaLir teRRi ATum
  viLagku cIr viLagkil vizumam konRa
  5
  kaLam koL yAnai, kaTu mAn, poRaiya!
  virippin akalum; tokuppin ejcum;
  mammar n'ejcattu emmanOrkku orutalai
  kaimmuRRala, n'in pukazE, enRum;
  oLiyOr piRan'ta im malar talai ulakattu
  10
  vAzEm enRalum aritE 'tAzAtu
  ceRutta ceyyuL cey cen' n'Avin,
  veRutta kELvi, viLagku pukazk kapilan
  inRu uLan Ayin, n'anRuman' enRa n'in
  ATu koL varicaikku oppa,
  15
  pATuval mannAl, pakaivaraik kaTappE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEran mAn'taraj cEral irumpoRaiyaip porun'til iLagkIranAr pATiyatu.

  54
  em kOn irun'ta kampalai mUtUr,
  uTaiyOr pOla iTaiyinRu kuRuki,
  cemmal n'AL avai aNNAn'tu pukutal
  em ana vAzkkai iravalarkku eLitE;
  5
  iravalarkku eNmai allatu puravu etirn'tu,
  vAnam n'ANa, varaiyAtu, cenROrkku
  AnAtu Iyum kavi kai vaNmaik
  kaTu mAn kOtai tuppu etirn'tu ezun'ta
  n'eTumozi mannar n'inaikkum kAlai,
  10
  pAcilait toTutta, uvalaik kaNNi,
  mAcu uN uTukkai, maTi vAy, iTaiyan
  ciRu talai AyamoTu kuRukalcellAp
  puli tujcu viyan pulattaRRE
  vali tujcu taTak kai avanuTai n'ATE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  cEramAn kuTTuvan kOtaiyaik kOnATTu eRiccalUr mATalan maturaik kumaran pATiyatu.

  61
  koNTaik kUzait taN tazaik kaTaiciyar
  ciRu mAN n'eytal AmpaloTu kaTkum,
  malagku miLir, ceRuvin taLampu taTin'tu iTTa
  pazana vALaip parUuk kaN tuNiyal
  5
  putu n'el veN cORRuk kaNNuRai Aka,
  vilAp puTai marugku vicippa mAn'ti,
  n'ITu katirk kazanic cUTu taTumARum
  van kai vinaijar pun talaic ciRAar
  tegku paTu viyan pazam munaiyin, tan'taiyar
  10
  kuRaikkaN n'eTum pOr ERi, vicaittu ezun'tu
  cezug kOL peNNaip pazam toTa muyalum,
  vaikal yANar, n'al n'ATTup porun'an,
  eHku viLagku taTak kai iyal tErc cenni,
  cilait tAr akalam malaikkun'ar uLar enin,
  15
  tAm aRikuvar tamakku uRuti; yAm avan
  ezu uRaz tiNi tOL vazu inRu malain'tOr
  vAzak kaNTanRum ilamE; tAzAtu,
  tirun'tu aTi porun'ta vallOr
  varun'tak kANTal, ataninum ilamE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan ilavan'tikaip paLLit tujciya n'alagkiLLi cET cenniyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  66
  n'aLi iru mun'n'Ir n'AvAy OTTi,
  vaLi tozil ANTa uravOn maruka!
  kaLi iyal yAnaik karikAlvaLava!
  cenRu, amark kaTan'ta n'in ARRal tOnRa
  5
  venROy! n'inninum n'allan anRE
  kali koL yANar veNNip paRan'talai,
  mikap pukaz ulakam eyti,
  puRap puN n'ANi, vaTakkirun'tOnE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cOzan karikAR peruvaLattAnai veNNik kuyattiyAr pATiyatu.

  76
  oruvanai oruvan aTutalum, tolaitalum,
  putuvatu anRu; iv ulakattu iyaRkai;
  inRin UgkO kELalam tiraL arai
  manRa vEmpin mAc cinai oN taLir
  5
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu miTain'tu,
  ceRiyat toTutta tEm pAy kaNNi,
  oliyal mAlaiyoTu, poliyac cUTi,
  pATu in teN kiNai kaRagka, kANtaka,
  n'ATu kezu tiruvin, pacum pUN, ceziyan
  10
  pITum cemmalum aRiyAr kUTi,
  'porutum' enRu tantalai van'ta
  punai kazal ezuvar n'al valam aTagka,
  oru tAn Akip porutu, kaLattu aTalE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  pANTiyan talaiyAlagkAnattuc ceru venRa n'eTujceziyanai iTaik kunRUr kizAr pATiyatu.

  77
  kiNkiNi kaLain'ta kAl oN kazal toTTu,
  kuTumi kaLain'ta n'utal vEmpin oN taLir
  n'eTug koTi uzijaip pavaroTu milain'tu,
  kuRun' toTi kazitta kaic cApam paRRi,
  5
  n'eTun' tErk koTujci poliya n'inROn
  yArkol? vAzka, avan kaNNi! tAr pUNTu,
  tAli kaLain'tanRum ilanE; pAl viTTu
  ayiniyum inRu ayinRananE; vayinvayin
  uTanRu mEl van'ta vampa maLLarai
  10
  viyan'tanRum, izin'tanRum, ilanE; avarai
  azun'tap paRRi, akal vicumpu Arppu eza,
  kavizn'tu n'ilam cEra aTTatai
  makizn'tanRum, malin'tanRum, ataninum ilanE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  78
  vaNagku toTaip polin'ta vali kezu n'On tAL,
  aNagku arug kaTun' tiRal ennai muNagku n'imirn'tu,
  aLaic ceRi uzuvai iraikku van'tanna
  malaippu arum akalam matiyAr, cilaittu ezun'tu,
  5
  'vizumiyam, periyam, yAmE; n'ammin
  porun'anum iLaiyan; koNTiyum peritu' ena,
  eLLi van'ta vampa maLLar
  pullen kaNNar; puRattil peyara,
  INTu avar aTutalum ollAn, ANTu avar
  10
  mAN izai makaLir n'ANinar kaziya,
  tan'tai tam Ur AgkaN,
  teN kiNai kaRagkac cenRu, ANTu aTTananE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  79
  mUtUr vAyil panik kayam maNNi,
  manRa vEmpin oN kuzai malain'tu,
  teN kiNai munnark kaLiRRin iyali,
  vem pOrc ceziyanum van'tanan; etirn'ta
  5
  vampa maLLarO palarE;
  ejcuvar kollO, pakal tavac ciRitE?
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  81
  Arppu ezu kaTalinum peritu; avan kaLiRE
  kArp peyal urumin muzagkal AnAvE;
  yArkol aLiyartAmE Ar n'Arc
  ceRiyat toTutta kaNNik
  5
  kavi kai maLLan kaippaTTOrE?
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  82
  cARu talaikkoNTena, peN IRRu uRRena,
  paTTa mAri jAnRa jAyiRRu,
  kaTTil n'iNakkum izicinan kaiyatu
  pOz tUNTu Uciyin virain'tanRu mAtO
  5
  Ur koLa van'ta porun'anoTu,
  Ar punai teriyal n'eTun'takai pOrE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  93
  tiN piNi muracam izumena muzagkac
  cenRu, amar kaTattal yAvatu? van'tOr
  tAr tAgkutalum ARRAr, veTipaTTu,
  OTal marIiya pITu il mannar
  5
  n'OyppAl viLin'ta yAkkai tazIi,
  kAtal maRan'tu, avar tItu marugku aRumAr,
  aRam puri koLkai n'AnmaRai mutalvar
  tiRam puri pacum pul parappinar kiTappi,
  'maRam kan'tAka n'al amar vIzn'ta
  10
  n'IL kazal maRavar celvuzic celka!' ena
  vAL pOzn'tu aTakkalum uyn'tanar mAtO
  vari jimiRu Arkkum vAy puku kaTAattu
  aNNal yAnai aTu kaLattu oziya,
  aruj camam tataiya n'URi, n'I,
  15
  perun' takai! vizup puN paTTa mARE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avan porutu puNpaTTu n'inROnai avar pATiyatu.

  94
  Urk kuRumAkkaL veN kOTu kazAalin,
  n'Irt tuRai paTiyum perug kaLiRu pOla
  iniyai, peruma! emakkE; maRRu atan
  tun arug kaTAam pOla
  5
  innAy, peruma! n'in onnAtOrkkE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avanai avar pATiyatu.

  98
  munait tevvar muraN aviyap
  porak kuRukiya n'uti maruppin n'in
  inak kaLiRu celak kaNTavar
  matil katavam ezuc cellavum,
  5
  piNan azugkak kaLan uzakkic
  celavu acaiiya maRuk kuLampin n'in
  ina n'al mAc celak kaNTavar
  kavai muLLin puzai aTaippavum,
  mArpuRac cErn'tu olkAt
  10
  tOl ceRippu il n'in vEl kaNTavar
  tOl kaziyoTu piTi ceRippavum,
  vAL vAytta vaTup paran'ta n'in
  maRa main'tar main'tu kaNTavar
  puN paTu kuruti ampu oTukkavum,
  15
  n'IyE, aiyavi pukaippavum tAgkAtu, oyyena,
  uRumuRai marapin puRam n'inRu uykkum
  kURRattu anaiyai; Akalin, pORRAr
  iragka viLivatukollO varampu aNain'tu
  iRagkukatir alamvaru kazani,
  20
  perum punal paTappai, avar akan talai n'ATE!
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai; tiNai vajciyum, tuRai koRRa vaLLaiyum Am.
  avanai avar pATiyatu.

  99
  amararp pENiyum, Avuti aruttiyum,
  arum peRal marapin karumpu ivaN tan'tum,
  n'Ir aka irukkai Azi cUTTiya
  tol n'ilai marapin n'in munnOr pOla,
  5
  Ikai am kazal kAl, irum panam puTaiyal,
  pU Ar kAvin, puniRRup pulAl n'eTu vEl,
  ezu poRi n'ATTattu ezAat tAyam
  vazu inRu eytiyum amaiyAy, ceru vETTu,
  imiz kural muracin ezuvaroTu muraNic
  10
  cenRu, amar kaTan'tu, n'in ARRal tORRiya
  anRum, pATun'arkku ariyai; inRum
  paraNan pATinan maRkol maRRu n'I
  muraN miku kOvalUr n'URi, n'in
  araN aTu tikiri En'tiya tOLE!
  tiNaiyum tuRaiyum avai.
  avan kOvalUr eRin'tAnai avar pATiyatu.

  100
  kaiyatu vElE; kAlana punai kazal;
  meyyatu viyarE; miTaRRatu pacum puN;
  vaTkar pOkiya vaLar iLam pOn'tai
  uccik koNTa Uci veN tOTTu,
  5
  veTci mA malar, vEgkaiyoTu viraii,
  curi irum pittai poliyac cUTi,
  varivayam poruta vayak kaLiRu pOla,
  innum mARAtu cinanE; annO!
  uyn'tanar allar, ivan uTaRRiyOrE;
  10
  ceRuvar n'Okkiya kaN, tan
  ciRuvanai n'Okkiyum, civappu AnAvE.
  tiNaiyum tuRaiyum avai; tiNai vajciyum, tuRai koRRavaLLaiyum Am.
  atiyamAn tavamakan piRan'tavanaik kaNTAnai avar pATiyatu.

  104
  pORRumin, maRavIr! cARRutum, n'ummai:
  Urk kuRumAkkaL ATak kalagkum
  tAL paTu cil n'Irk kaLiRu aTTu vIzkkum
  IrppuTaik karAattu anna ennai
  5
  n'uN pal karumam n'inaiyAtu,
  'iLaiyan' enRu ikazin, peRal aritu, ATE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  avanai avar pATiyatu.

  125
  paruttip peNTin panuval anna,
  n'eruppuc cinam taNin'ta n'iNam tayagku kozug kuRai,
  parUuk kaL maNTaiyoTu, Uz mARu peyara
  uNkum, en'tai! n'iR kANku van'ticinE,
  5
  n'aLLAtAr miTal cAytta
  vallALa! n'in makiz irukkaiyE.
  uzuta n'On pakaTu azi tinRAgku
  n'al amiztu Aka, n'I n'ayan'tu uNNum n'aRavE;
  kunRattu anna kaLiRu peyara,
  10
  kaTan'tu aTTu venROnum, n'iR kURummE;
  'velIiyOn ivan' ena,
  'kazal aNip polin'ta cEvaTi n'ilam kavarpu
  virain'tu van'tu, camam tAgkiya,
  val vEl malaiyan allan Ayin,
  15
  n'al amar kaTattal eLituman, n'amakku' enat
  tORROntAnum, n'iR kURummE,
  'tolaiiyOn ivan' ena,
  oru n'I Ayinai peruma! peru mazaikku
  irukkai cAnRa uyar malait
  20
  tirut taku cEey! n'iR peRRicinOrkkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  cEramAn mAn'tarajcEral irumpoRaiyum cOzan irAca cUyam vETTa perun'aRkiLLiyum porutavazi, cOzaRkut tuppAkiya tErvaNmalaiyanai vaTama vaNNakkan perujcAttanAr pATiyatu.

  167
  n'IyE, amar kANin amar kaTan'tu, avar
  paTai vilakki etir n'iRRalin,
  vAaL vAytta vaTu Az yAkkaiyoTu,
  kELvikku iniyai; kaTku innAyE:
  5
  avarE, n'iR kANin puRam koTuttalin,
  URu aRiyA mey yAkkaiyoTu,
  kaNNukku iniyar; cevikku innArE:
  atanAl, n'Iyum onRu iniyai; avarum onRu iniyar;
  ovvA yA uLa, maRRE? vel pOrk
  10
  kazal punai tirun'tu aTik kaTu mAn kiLLi!
  n'innai viyakkum iv ulakam; aHtu
  ennO? peruma! uraitticin emakkE.
  tiNai atu; tuRai araca vAkai.
  EnAti tirukkiLLiyaik kOnATTu eRiccilUr mATalan maturaik kumaranAr pATiyatu.

  168
  aruvi Arkkum kazai payil n'anan' talaik
  kaRi vaLar aTukkattu malarn'ta kAn'taL
  kozug kizagku miLirak kiNTi, kiLaiyoTu,
  kaTug kaN kEzal uzuta pUzi,
  5
  n'al n'AL varu patam n'Okki, kuRavar
  uzAatu vittiya parUuk kural ciRu tinai
  mun'tu viLai yANar n'AL putitu uNmAr
  marai An kaRan'ta n'urai koL tIm pAl,
  mAn taTi puzukkiya pulavu n'ARu kuzici
  10
  vAn kEz irum puTai kazAatu, ERRi,
  cAn'ta viRakin uvitta punkam
  kUtaLam kaviniya kuLavi munRil,
  cezug kOL vAzai akal ilaip pakukkum
  UrAk kutiraik kizava! kUrvEl,
  15
  n'aRai n'Art toTutta vEgkai am kaNNi,
  vaTi n'avil ampin villOr peruma!
  kai vaL Ikaik kaTu mAn koRRa!
  vaiyaka varaippil tamizakam kETpa,
  poyyAc cen' n'A n'eLiya Ettip
  20
  pATupa enpa paricilar, n'ALum
  IyA mannar n'ANa,
  vIyAtu paran'ta n'in vacai il vAn pukazE.
  tiNai pATAN tiNai; tuRai paricil tuRai; iyanmoziyum, araca vAkaiyum Am.
  piTTag koRRanaik karuvUrk katappiLLaic cAttanAr pATiyatu.

  174
  aNagkuTai avuNar kaNam koNTu oLittena,
  cEN viLagku ciRappin jAyiRu kANAtu,
  iruL kaN keTutta paruti jAlattu
  iTumpai koL paruvaral tIra, kaTun' tiRal
  5
  ajcana uruvan tan'tu n'iRuttAgku,
  aracu izan'tirun'ta allal kAlai,
  muracu ezun'tu iragkum muRRamoTu, karai porutu
  iragku punal n'eritaru miku perug kAviri
  mallal n'al n'ATTu allal tIra,
  10
  poyyA n'Avin kapilan pATiya,
  mai aNi n'eTu varai AgkaN, oyyenac
  cerup pukal maRavar celpuRam kaNTa
  eL aRu ciRappin muLLUr mImicai,
  aru vazi irun'ta peru viRal vaLavan
  15
  mati maruL veNkuTai kATTi, ak kuTai
  putumaiyin n'iRutta pukaz mEmpaTun'a!
  viTarp puli poRitta kOTTai, cuTarp pUN,
  curumpu Ar kaNNi, perum peyar n'um mun
  INTuc cey n'al vinai ANTuc cenRu uNIiyar,
  20
  uyarn'tOr ulakattup peyarn'tanan Akalin,
  ARu kol marugkin mAtiram tuzavum
  kavalai n'ejcattu avalam tIra,
  n'I tOnRinaiyE n'irait tAr aNNal!
  kal kaN poTiya, kAnam vempa,
  25
  malku n'Ir varaippin kayam pala uNagka,
  kOTai n'ITiya paitu aRu kAlai,
  iru n'ilam n'eLiya INTi,
  urum uraRu karuviya mazai pozin'tAgkE.
  tiNai vAkai; tuRai araca vAkai.
  malaiyamAn cOziya EnAti tirukkaNNanai mAROkkattu n'appacalaiyAr pATiyatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 07-09-2016 04:07:50(இந்திய நேரம்)